Blog: Stefanie Luiken, Park Manager Flight Forum

Stefanie Luiken
Parkmanager Flight Forum

21 april werd duidelijk dat we ons leven voorlopig nog op minimaal 1,5 meter van elkaar zullen leiden. En dat betekent in de praktijk dat ook ons werkende leven zich binnen de veilige muren van ons huis afspeelt. Op Flight Forum is het daarom nu erg stil. Panden zijn nagenoeg leeg. De rondes die de Parkmanager van Flight Forum, Stefanie Luiken meerdere keren per week maakte zien er nu dan ook een tikkeltje anders uit. Toch is er nog genoeg te doen! Ze schreef er een blog over.

Als Parkmanager op Flight Forum houd ik me onder andere bezig met het onderhoud van de openbare ruimte en het parkeren. Normaal gesproken vanuit ons kantoor op Flight Forum, nu vanuit huis. Waar mijn dag eerder heel dynamisch was met afspraken met leveranciers en collega’s en ik me veelvuldig buiten op het park begaf is dat nu anders.

Ook nu maak ik minstens een keer per week en rondje op Flight Forum om de voortgang van ons vergroeningsproject op het kantorencluster te bekijken en om te zien hoe de omgeving er in deze stille tijden uit ziet. De natuur gaat gewoon door! Het park en de directe omgeving worden steeds groener. En omdat werkzaamheden in de buitenlucht gelukkig door kunnen gaan, voert onze groenleverancier alles volgens planning uit. Deze periode geeft ons ook meteen de kans om onderhoud uit te laten voeren waar normaal gesproken overlast van is.

Veiligheid is ook in deze tijd een prioriteit van Flight Forum. Daarom hebben we de surveillance rondes van onze beveiligingsdienst uitgebreid. En net als de meeste bedrijven in Nederland zijn ook wij voorbereidingen aan het treffen om te voldoen aan het ‘nieuwe normaal’ in de 1,5 meter samenleving. Zo treffen we bijvoorbeeld fysieke maatregelen in onze parkeergarage. Voor de op Flight Forum gevestigde bedrijven is de impact op hun kantooromgeving waarschijnlijk groter. Werkplekken, looproutes, catering faciliteiten en andere (facilitaire) diensten zullen anders worden ingericht. Best wel een uitdaging. Kun je wel wat inspiratie gebruiken? Een interessant whitepaper over dit onderwerp vind je hier

Met het team van Flight Forum werken we ook in deze tijden gewoon door om te zorgen dat Flight Forum toekomstbestendig is. Onze aanwezigheid is in deze tijd uiteraard voornamelijk digitaal, maar wat ons betreft niet minder. Onze community events vinden waar mogelijk digitaal plaats en onze nieuwsbrief en social mediakanalen zetten we in zoals je van ons gewend bent. We bereiden ons zo goed mogelijk voor op de toekomst, voor suggesties of vragen ben ik te bereiken via het mailadres parkmanager@flightforum.nl.

Blijf gezond en hopelijk kunnen we snel weer samen werken en leven op Flight Forum!

Blog: Stefanie Luiken, Park Manager Flight Forum

the outdoors remains a workplace!” 

On April 21 it became apparent that for the time being, we will remain living our lives 1.5 meters apart from each other. And that means that our working lives will mostly take place within the safe walls of our house. It is therefore very quiet at Flight Forum. Buildings are almost empty. The rounds that the Flight Forum Park Manager, Stefanie Luiken made several times a week, now look a bit different. Still, there is enough to do! She wrote a blog about it.

As Park Manager at Flight Forum, I am involved in the maintenance of public space and parking. Normally from our office at Flight Forum, now from home. Previously my days were very dynamic. I met with suppliers and colleagues and I frequently went outside to do a round in the park. Things are different now.

Once a week I visit the Business park to review the progress of our greening project on the office cluster and to see what the environment looks like during these quiet times. Thankfully, nature keeps on growing! The park and the immediate surroundings are getting greener. And because work in the open air continues as normal, our green supplier carries out everything according to plan. This period also gives us the opportunity to have maintenance carried out that normally causes inconvenience.

Safety is also one of our top priorities. That is why we have expanded the surveillance rounds of our security service. And just like most companies in the Netherlands, we are also preparing to implement the 'new normal' of the 1.5-meter society. For example, we are taking some physical measures in our parking garage. We realize that the impact of ‘the new normal’ measures on offices that are situated at Flight Forum is quite substantial. Workplaces, walking routes, catering facilities, and other (facility) services will be arranged differently. Quite a challenge. Can you use some inspiration? You can find an interesting white paper on this topic here

The Flight Forum team continues to work to ensure that Flight Forum is future-proof. Our presence at this time is clearly mainly digital but in our view no less. Our community events take place digitally where possible and we still connect by sending out our monthly newsletter and posting news on our LinkedIn and Facebook. If you have any suggestions or questions, please send an e-mail to parkmanager@flightforum.nl.

Stay healthy and hopefully, we can work together again soon and enjoy the new greenery at Flight Forum!