“Ons pand komt tegenover een hotel te liggen en op een steenworp afstand van de luchthaven. Beter kan niet.”

(for english see below)

In de serie Ready for take-off vragen we decision makers naar hun visie op Flight Forum. Dit keer gingen we in gesprek met Ben van de Scheur, Director Operations van i-team Global.

Er is een new kid in town: i-team Global neemt vanaf juli haar intrek op Flight Forum. De internationale producent van professionele schoonmaakapparatuur zetelt al twintig jaar op slechts enkele kilometers van hun nieuwe perceel. Toch beschouwen ze de uitbreiding als een grote stap voorwaarts.

Distributiecentrum
Het grootste deel van het nog te bouwen pand – met een oppervlakte van 15000 m2, waarvan 9000m2 logistiek – zal gebruikt worden voor opslag. I-team maakt haar machines in China. Op Flight Forum checken ze de kwaliteit van de apparaten en maken ze op maat. Daarna worden de orders naar de klant gestuurd. Er zullen niet veel mensen in het logistieke deel werken. Bijna alles verloopt geautomatiseerd. Robots laden de vrachtwagens aan de dock uit en plaatsen de vracht in de juiste schappen. Ben van de Scheur, Director Operations: “Een chauffeur hoeft zijn truck niet eens uit.”

Beleven
Maar er komt ook genoeg activiteit. Van de Scheur: “Er komt een groot inpandig auditorium waar we evenementen organiseren voor onze buitenlandse relaties: conferenties bijvoorbeeld, en trainingen en concerten.” Nu al worden wekelijks delegaties ingevlogen om hen i-team aan den lijve te laten ervaren. Ze zijn afkomstig uit de 71 landen waar het bedrijf haar producten verkoopt.

Behalve de beschikbare grond woog ook de bereikbaarheid voor die zakenrelaties zwaar in de keus voor Flight Forum. “Ons pand komt tegenover een hotel te liggen en op een steenworp afstand van de luchthaven. Beter kan niet.”, aldus van de Scheur. Bovendien omringen ze zich graag met andere innovatieve technologiebedrijven.

Gemeenschapszin
Wat van de Scheur betreft komt er op den duur een levendige interactie tussen i-team en de omringende buren. Het auditorium, dat plaats biedt aan 550 mensen, wordt ook ter beschikking gesteld aan andere bedrijven. En er zal ongetwijfeld een borrel komen om omwonenden een kijkje achter de schermen te geven. “Dat hebben we ook gedaan in ons huidige pand, op industrieterrein de Kapelbeemd. Mensen bleken geen flauw idee te hebben van wat er zich in ons gebouw afspeelt.”

Weten wie er om je heen zit en waar ze mee bezig zijn is volgens van de Scheur essentieel voor een community als Flight Forum. “Het is fijn om onderdeel te zijn van iets groters, trots te zijn op iets wat je deelt, en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.” Het begin is al gemaakt. “Ook al ligt er nu alleen nog maar een lap grond met een meterkast erop, ik ben al wel uitgenodigd voor het netwerkontbijt van Flight Forum. We voelen ons nu al welkom.”


In the Ready for take-off series, we ask decision makers about their vision of Flight Forum. This time we spoke with Ben van de Scheur, Director Operations at i-team Global.

"We already feel welcome"

There is a new kid in town: i-team Global will move to Flight Forum in July 2020. The international producer of professional cleaning equipment has been based just a few kilometers from their new plot for almost twenty years now. Nevertheless, they regard the new building as a major step forward.

Distribution center
The majority of the building still to be built - with an area of ​​9000 m2 - will be used for storage. I team makes its machines in China. At Flight Forum they will check the quality of the devices and tailor them. The orders are then sent to the customer. Not many people will work in the logistics part. Almost everything is automated. Robots unload the trucks at the dock and place the cargo on the correct shelves. Ben van de Scheur, Director Operations: "A driver does not even have to leave his truck."

Experience
But there is also plenty of activity. Van de Scheur: "There will be a large indoor auditorium where we organize events for our international relations: conferences, for example, and training sessions and concerts." They come from 71 countries where the company sell their products.

In addition to the available land, the accessibility for their business relations also weighed heavily in the choice for Flight Forum. “Our building will be located opposite a hotel and a stone's throw from the airport. It couldn't be better," says van de Scheur. Moreover, they like to surround themselves with other innovative technology companies.

Community spirit

As far as van de Scheur is concerned, there will eventually be a lively interaction between i-team and the surrounding neighbors. The auditorium, which can accommodate 550 people, is also made available to other companies. And there will undoubtedly be a drink to give local residents a look behind the scenes. “We also did that in our current building, on the Kapelbeemd industrial estate. It turned out that people had no idea what was going on in our building. "

According to van de Scheur, knowing who is around you and what they are doing is essential for a community like Flight Forum. "It's nice to be part of something bigger, to be proud of something you share, and to use each other's qualities." The beginning has already been made. “Even though there is now only a piece of land with a meter cupboard on it, I have already been invited to Flight Forum's network breakfast. We already feel welcome. ”