(for english see below)


Marianne Hewlett,

Senior VP & CMO Atos Benelux & The Nordics

Wie het kantoor van Atos binnenloopt, sinds 2007 gevestigd op Flight Forum, treft er hooguit 250 mensen. De rest van de 1.200 medewerkers in de regio Eindhoven werkt bij de klant of thuis. Het kantoor wordt vooral gebruikt om collega’s te ontmoeten. Gelukkig maar, vindt Marianne Hewlett, die persoonlijk contact in een toenemende digitale wereld van onschatbare waarde vindt.

“Het is een melting pot van bedrijven uit allerlei branches, de luchthaven, de luchtmacht. Reuze interessant!”

De kracht van de koffiemachine
Er is een tsunami van tools op de markt gekomen om samenwerking te bevorderen, ziet Hewlett in de onderzoeken die ze doet naar de toekomst van werken en de impact van technologie op mensen. “Het piept en pingt uit alle hoeken. Altijd online bereikbaar zijn en de veelheid van middelen blijkt juist contraproductief te werken.”

Door communities op te zetten en het besef te creëren dat je ook kunt praten in plaats van mailen, wist Atos intern het mailverkeer met 60% te verminderen. “Dat komt de gesprekken bij de koffiemachine ten goede. Die leiden tot de beste ideeën.”

Samenwerking in het takenpakket
Maar, vindt Hewlett, verbinding met andere bedrijven is ook belangrijk. Flight Forum biedt daarvoor volop kansen. “Het is een melting pot van bedrijven uit allerlei branches, de luchthaven, de luchtmacht. Reuze interessant!” Helaas schiet het netwerken met zakelijke buren er snel bij in. “Mensen besteden hun kostbare tijd toch het liefst aan hun familie en vrienden, gevolgd door de eigen collega’s.”

Hewlett verwacht dat AI en robotisering uitkomst gaan bieden. “Dat neemt werk uit handen. Zo houden we tijd over voor dingen waar wij mensen juist goed in zijn, zoals sociale betrokkenheid.” Ze voorziet zelfs dat, in de toekomst, zinvol samenwerken met andere bedrijven en maatschappelijke instellingen standaard onderdeel wordt van ieders takenpakket. “Je doet in werktijd bijvoorbeeld regelmatig een online karweitje voor een lokaal verpleeghuis. Of je organiseert met wat buren van Flight Forum extra groen om collega’s vaker tot een wandelingetje te verleiden.”

Bureninitiatieven
Voor dit soort ‘bureninitiatieven’ moet je elkaar wel een beetje kennen, meent Hewlett. Evenementen zoals Uncover Flight Forum, waarbij bedrijven hun deuren openzetten, helpen daarbij. “Of organiseer gewoon eens een masterclass. Geen verkoopverhaal, gewoon je kennis delen. Bij dat soort bijeenkomsten ontdek je pas dat anderen met dezelfde vragen rondlopen als jij. En welke buurman daar juist expert in is. Als we dat vaker doen, weet ik zeker dat er nog veel meer moois opborrelt. “

Benieuwd wat Marianne Hewlett nog meer te vertellen heeft? Kom naar het Netwerkontbijt Digitale Innovatie op 31 oktober, waar ze digitale dilemma’s rond AI en robotisering bespreekt. Of lees haar blogs.


“We really should visit each other more often”

Marianne Hewlett, Senior VP & CMO Atos Benelux & The Nordics

If you walk into the Atos office, located at Flight Forum since 2007, you’ll find 250 people at most. The rest of the 1200 employees in the Eindhoven region work either at home or directly with customers. The office is mainly used for colleagues to meet each other. Marianne Hewlett believes that this personal contact is priceless in our increasingly digital world.

The power of the coffee machine
A tsunami of tools has washed onto the market with the aim of promoting collaboration and working together, Hewlett sees in her research into the future of working and the impact of technology on people. “There are beeps and pings on all sides. Being constantly available online and such a multitude of resources actually seemS to be counterproductive.”

By establishing communities and creating the realisation that you can talk to each other instead of sending an e-mail, Atos has been able to reduce internal mail traffic by 60%. “This benefits conversation at the coffee machines. These always lead to the best ideas.”

Collaboration as standard
But Hewlett also sees the importance of connecting with other companies. Flight Forum offers plenty of opportunities for this. “It is a melting pot of businesses from all kinds of sectors, the airport, the air force. Really interesting!” Unfortunately, networking with business neighbours does not happen often enough. “People prefer to spend their valuable time with family and friends, followed by their own colleagues.”

Hewlett expects that AI and robotization will offer a solution. “That will take work off people’s hands, freeing up time for things that people are really good at, such as social involvement.” She even anticipates that, in the future, useful collaborations with other companies and social institutes will become a standard component of everyone’s job function. “You could, for example, do an online job for a local nursing home during work time. Or join forces with your Flight Forum neighbours to introduce more greenery and thus entice more colleagues to go out for a walk.”

Neighbourhood initiatives
For this kind of ‘neighbourhood initiative’ you have to know each other a little, says Hewlett. Events like Uncover Flight Forum, whereby companies open their doors, are very helpful. “Or you could organise a masterclass. No sales pitches, just sharing knowledge. These kinds of meetings are perfect for discovering that other people have the same questions as you. And which of your neighbours is an expert in a relevant field? If we do this more often, I am sure more great things will come to the surface.”

Curious about what Marianne Hewlett has to say? Come to the Network breakfast Digital Innovation on 31 October, where she will discuss digital dilemmas relating to AI and robotizing. Or read her blogs.