1 juni

(for english see below)

Flight Forum en het gebied er omheen zijn in ontwikkeling. Met de gebiedsvisie Eindhoven Airport District zijn de opgaven voor het gebied rondom Eindhoven Airport de komende 20 jaar bepaald op het gebied van levendigheid, verduurzaming, vergroening, bereikbaarheid, en circulaire economie. Het nieuwe hart van Eindhoven Airport District - gevormd door het gebied tussen de terminal van Eindhoven Airport en het kantorencluster van Flight Forum gaat bijdragen aan een nieuwe aantrekkelijke en groene entree van Eindhoven en ook Flight Forum ondergaat de komende jaren een transformatie.

Maar wat kunnen we verder verwachten? De komende maanden zetten we elke maand een onderwerp uit de visie in de spotlight. Deze maand kun je lezen over hoe de komende jaren Eindhoven Airport District ontwikkeld tot een aantrekkelijke, levendige en groene entree van Eindhoven.

Groen

Eindhoven Airport District wordt een levendige werklocatie met een aantrekkelijk verblijfsklimaat. De wegen, straten en overige openbare ruimte tussen de gebouwen worden groen en duurzaam. Er komt ruimte voor terrassen en gedeelde bedrijfstuinen. De inrichting van het gebied wordt afgestemd op het veranderende klimaat. Werknemers en bezoekers kunnen in de toekomst in het gebied wandelen, sporten en lunchen in het groen.

Levendig

Het hart van Eindhoven Airport District wordt gevormd door het gebied tussen de terminal van Eindhoven Airport en het kantorencluster van Flight Forum. De Luchthavenweg gaat bruisen, er strijken winkels en horeca neer. Nabij de terminal komt een World Trade Center en tal van internationale bedrijven. Ondernemers ontwikkelen gericht voorzieningen waaronder sportfaciliteiten, vergaderlocaties en evenementen die bijdragen aan de behoeften van de gevestigde bedrijven, (tijdelijke) bewoners en reizigers.

De voorzieningen worden niet alleen voor Eindhoven Airport District van grote waarde. Ze worden ook belangrijk voor Brainport Industries Campus en Vliegbasis Eindhoven. Internationale werknemers van Defensie en van bedrijven uit de regio gaan gebruik maken van de voorzieningen.

Het kantorencluster van Flight Forum krijgt een multifunctioneel karakter. Er komt een mix van kantoren, bedrijvigheid, voorzieningen en short-stay in een sterke en groene openbare ruimte. De nieuwe gebiedsvisie creëert bovendien volop mogelijkheden voor ondernemers om nieuwe functies aan het gebied toe te voegen zoals zorg-, lab- en onderwijsfuncties.

Verbonden met de regio

Het gebied Eindhoven Airport District wordt door aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en ecologisch ingerichte groenstructuren ook sterk verbonden met woonwijk Meerhoven, Brainport Industries Campus en de rest van Eindhoven Noordwest. Door de sterk verbeterde kwaliteit en uitstraling vormt het gebied een Brainportwaardige entree en aantrekkelijk verblijfsgebied.

What will change in Eindhoven Airport District? #1

Flight Forum and the area around it are under development. With the Eindhoven Airport District area vision, the tasks for the area around Eindhoven Airport over the next 20 years are determined, focussing on liveliness, sustainability, greening, accessibility and circular economy. The new heart of Eindhoven Airport District - formed by the area between the terminal of Eindhoven Airport and the Flight Forum office cluster will contribute to a new attractive and green entrance to Eindhoven. Flight Forum will also undergo a transformation in the coming years.

But what plans can we expect next? We will put one topic from the vision in the spotlight every month in the coming months. This month you can read about how the Eindhoven Airport District will develop into an attractive, lively and green entrance to Eindhoven.

GREEN

Eindhoven Airport District will be a lively work location with an attractive residential climate. The roads, streets and other public spaces between the buildings will be green and sustainable. There will be space for terraces and shared company gardens. The layout of the area will be adapted to the changing climate. Employees and visitors will be able to walk, exercise and have lunch in a green space.

Lively

The heart of the Eindhoven Airport District is formed by the area between the Eindhoven Airport terminal and the Flight Forum office cluster. The Luchthavenweg is bustling, shops and catering establishments have settled here. The new World Trade Center will be home to numerous international companies near the terminal. Entrepreneurs have developed targeted facilities, including sports facilities, meeting locations and events that contribute to the needs of established companies, (temporary) residents and travellers.

The facilities are not only of great value to Eindhoven Airport District. They are also important for Brainport Industries Campus and Eindhoven Air Base. International Defense employees and companies from the region make use of the facilities.

The Flight Forum office cluster will have a multifunctional character. There is a mix of offices, activities, facilities and short-stay in a green public space. The new vision also creates plenty of opportunities for entrepreneurs to add new functions to the area, such as care, lab and educational functions.

CONNECTED TO THE REGION

The Eindhoven Airport District area will also be strongly connected to the Meerhoven residential area, Brainport Industries Campus and the rest of Eindhoven Northwest through attractive cycling and walking routes and ecologically designed green structures. Due to the vastly improved quality and appearance, the area forms a Brainport-worthy entrance and attractive residential area.