(for English see below)

#forwardthinking

Voor niets gaat de zon op. En op Flight Forum zou dat binnenkort weleens heel goed kunnen uitpakken. Met duurzaam ondernemer Erik van Acht heeft het business park op het gebied van groene energie namelijk een grote stap voorwaarts binnen handbereik. Wij gingen met hem in gesprek over de toekomst van Flight Forum en hoe je als grootverbruiker in energie juist enorm kan besparen door elkaar te helpen.

Wat is je verbondenheid met Flight Forum?
Ik ben eigenaar van een pand op cluster 2 waar een logistiek bedrijf gevestigd is. Daarnaast ben ik ook bestuurslid van cluster 2, dus ik ben ook mede betrokken bij overleggen met de directie van Flight Forum en de gemeente. Hierbij wil ik hoog inzetten op duurzaamheid. Naast eigenaar van het pand op Flight Forum ben ik namelijk als duurzaam ondernemer in de koel- en vriesbranche al dertig jaar met energie bezig. Koel en vrieshuizen zijn natuurlijk grootverbruikers van stroom maar ook flexibel in de afname. Wij hoeven niet altijd even hard te koelen. Is er in Nederland een tekort aan stroom, dan zetten wij de koeling af. De temperatuur kan dan iets oplopen binnen een bepaalde marge die wij acceptabel vinden. Is er een overschot dan schakelen wij weer op. Wij zijn de Smart Grid in de markt en kunnen veel voor het energienetwerk betekenen. 

 

*EAN-nummer of -code wordt gebruikt om een leveringspunt voor gas of elektriciteit te identificeren. Deze code is onmisbaar bij alle interacties met energie-afnemers, energieleveranciers en netbeheerders.

Flight Forum is dus niet de enige plek waar je actief bent als duurzaam ondernemer. Wat maakt Flight Forum uniek ten opzichte van andere locaties? 
De inrichting van Flight Forum is ideaal voor het creëren van een duurzame energie-uitwisseling. Er liggen allerlei verschillende bedrijven met diverse energiebehoeftes en mogelijkheden dicht bij elkaar. Ons pand bijvoorbeeld, heeft een groot dakoppervlak. Op het dak van het distributiecentrum liggen ondertussen 8.454 zonnepanelen die een hoeveelheid stroom leveren waar 900 Nederlandse huishoudens mee kunnen worden voorzien. Wij gebruiken natuurlijk zelf ook stroom maar lang niet alles. Zelfs na aftrek van het gebruik van de 100% elektrische vrachtwagen die door de regio rijdt blijft er nog genoeg over om te delen. De kantoren die direct tegen ons aan liggen zouden simpel kunnen profiteren van onze overproductie. Naast ons bedrijf liggen er ook al veel zonnepanelen op de gebouwen van Flos, Promese en Stabilo. Helaas is het door de regelgeving op dit moment nog niet mogelijk om direct aan de buurman stroom te leveren. Het moet nu nog eerst via het net terug naar de energiemaatschappij. Dat brengt extra kosten met zich mee en is minder efficiënt.  Maar het kan gemakkelijker. Kijk maar naar de Ecofactorij in Apeldoorn. Daar doen ze dit al. Het hele industrieterrein heeft maar één EAN-nummer* waardoor bedrijven daar onderling energie uitwisselen zonder allerlei ingewikkelde en kostbare constructies.

Dat zou een mooie ontwikkeling zijn voor Flight Forum. Kan Flight Forum er over 10 jaar ook zo uitzien?
De verandering die ik voor me zie hoeft absoluut geen 10 jaar te duren. Flight Forum kan volgend jaar al een voorloper worden in duurzaamheid op het gebied van energie. Flight Forum heeft samen met Gemeente Eindhoven een plan ontwikkeld om bedrijven direct aan elkaar energie te laten leveren. We kunnen morgen al beginnen met de techniek de er al is. Als we daar groen licht voor krijgen gaat er veel minder energie en geld verloren. Maar dan moeten er wel snel een aantal knopen doorgehakt worden. Anders bestaat de kans dat Flight Forum op dit vlak de boot gaat missen en dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn.


Moving forward with energy

The Dutch have a saying: The sunrise doesn’t cost a thing. And that might be the case at Flight Forum very soon. According to sustainable entrepreneur Erik van Acht, Flight Forum has a big step forward within reach when it comes to green energy. We talked to him about the future of Flight Forum and how large-scale energy users, can make enormous savings by helping each other.

What is your connection to Flight Forum?
I own a property on cluster 2 where a logistics company is located. In addition, I am also a board member of cluster 2, so I often attend meetings with the management of Flight Forum and Gemeente Eindhoven. My main focus is on sustainability. Besides being the owner of a building at Flight Forum, I have been working on the ‘energy’ issue in the refrigeration and freezer industry for the past 30 years. Cold stores, of course, consume a lot of electricity, but they are also flexible when it comes to power offtake. For example, if there is a shortage of electricity in the Netherlands, we will switch off the cooling. The temperature can then rise slightly within a certain margin that we find acceptable. If there is a surplus, we switch on again. We are the Smart Grid in the market and can be of real significance for the energy network.

* EAN number or code is used to identify a gas or electricity delivery point. This code is indispensable for all interactions with energy customers, energy suppliers and network operators.

Flight Forum is not the only place where you are active as a sustainable entrepreneur. What makes Flight Forum unique compared to other locations?

The design of Flight Forum is ideal for creating a sustainable energy exchange. There are many companies with various energy needs and possibilities close together. Our building, for example, has a large roof area. The roof of the distribution center now has 8,454 solar panels that supply a quantity of electricity that can be supplied to 900 Dutch households. Of course, we also use electricity ourselves, but by no means everything. Even after deducting the use of the 100% electric truck that travels through the region, there is still enough to share. The offices that are directly adjacent to us could simply benefit from our overproduction. In addition to our company, there are also many solar panels on the buildings of Flos, Promese and Stabilo. Unfortunately, due to the regulations, it is not yet possible to supply electricity directly to our neighbors. At the moment it first has to go back to the energy company via the grid. This entails additional costs and is less efficient. But this can easily be solved. Ecofactorij in Apeldoorn is a good example of how it can be done. Their entire industrial site has only one EAN number *, which means companies at this location exchange energy amongst themselves without all sorts of complicated and expensive constructions.

That would be a nice development for Flight Forum. Will Flight Forum look like this in 10 years?
The change that I envisage does not have to take 10 years. Flight Forum can already become a leader in sustainable energy next year. Flight Forum has developed a plan together with Gemeente Eindhoven which allows companies to supply energy directly to each other. If we get the green light, we can start using the technology that is already there, tomorrow and reduce energy and money loss. But a few decisions have to be made quickly. Otherwise, there is a chance that Flight Forum will miss the boat in this area and that would, of course, be a shame.