2 juni

(for english see below)

Er komt nader onderzoek naar de positionering & branding van het luchthavengebied. Daarnaast is een aanvullende verkeerskundige studie nodig, om naast de gestarte uitvoering van de Brainport Wegenstructuur (periode 2019-2021) een betere ontsluiting te creëren binnen het luchthavengebied. Dat is de uitkomst van de derde en laatste workshop over het gebied dat ligt tussen Eindhoven Airport, Flight Forum, vliegbasis Eindhoven en het Beatrixkanaal.

Sinds februari werken Eindhoven Airport, Flight Forum vliegbasis Eindhoven, provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven samen aan plannen om het gebied aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. Uit de nadere studies die worden gedaan, moet duidelijk worden waar de kansen voor profilering van het gebied in de Brainportregio liggen. Als duidelijk is hoe het gebied aantrekkingskracht krijgt en voor welke groep bedrijven het gebied interessant is, wordt de branding bepaald om het gebied beter op de kaart te zetten. Een nadere verkeersstudie brengt verkeersstructuren in beeld en geeft meer inzicht in de meest optimale ontsluitingsmogelijkheden. Naar verwachting worden de studies in het najaar afgerond waarna een ruimtelijke gebiedsvisie wordt opgesteld.


Renewal airport area: More research into positioning and traffic

There will be further research into the positioning & branding of the airport area. Furthermore, an additional traffic engineering study is needed to create better access within the airport area alongside the implementation of the Brainport Road Structure (period 2019-2021) which has already been started. This is the outcome of the third and last workshop relating to the area that lies between Eindhoven Airport, Flight Forum, Eindhoven airbase and the Beatrix canal.

Eindhoven Airport, Flight Forum, Eindhoven airbase, province Noord-Brabant and gemeente Eindhoven have been working together since February to develop plans for making the area more attractive and to improve access. Further studies to be carried out must clarify where opportunities lie for profiling the area in the Brainport region. Once it becomes clear how the area can be made more attractive and which group of companies could be interested in the area, decisions can be made with regard to branding that will put the area firmly on the map. An additional traffic study will map out traffic structures and provide insight into the most optimal access possibilities. It is expected that these studies will be completed in the autumn, after which a spatial vision of the area will be formulated.