26 maart | Eveline Grin

(for english see below)

In de serie 'Uncover Flight Forum' laten we je zowel online als offline kennis maken met bedrijven die werkzaam zijn op het bedrijvenpark Flight Forum. Op 14 maart vond de eerste ‘live’ Uncover ontbijtsessie plaats bij EcoSmart die met slimme technologie de afvalberg bij bedrijven flink kleiner maakt. Wist je dat bedrijven in Nederland jaarlijks voor meer dan een miljard kilo aan bedrijfsafval zorgen? Ontdek wat je als bedrijf kan doen om grip te krijgen op de afvalstroom.  

Wie zijn jullie?

EcoSmart is onderdeel van Renewi, een internationaal bedrijf dat afval omvormt tot bruikbare producten zoals grondstoffen, compost of energie. Renewi heeft meer dan 8000 werknemers, verspreid over 200 vestigingen in Europa en Noord-Amerika. Het onderdeel EcoSmart is er speciaal op gericht bedrijven te helpen om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken.

Hoe doen jullie dat precies?

Met een enthousiast en gedreven team van afvalspecialisten focust EcoSmart zich op het interne afvalmanagement van een bedrijf. We zorgen er met slimme technologie voor dat afval bij de bron wordt gesorteerd en zo - nog binnen de muren van een bedrijf - meteen tot grondstof wordt omgevormd. Dit doen wij bijvoorbeeld door de verkoop en verhuur van inzamelmiddelen. Maar ook door advies en rapportages te leveren of zelfs de volledige interne afvalinzameling voor een bedrijf in beheer te nemen. Op deze manier leveren we met onze business een concrete en zichtbare bijdrage aan een duurzame wereld.

Waarom is het nodig dat bedrijven jullie inschakelen?

Het is voor bedrijven vaak lastig om zelf hun (rest)afval te reduceren. Het ontbreekt soms aan voldoende kennis en aandacht, om dit voor elkaar te krijgen. Ook hebben bedrijven niet altijd de mogelijkheid om afval goed gescheiden te houden. Goede afvalscheiding lukt het beste als je weet waarom je het doet, hoe je het doet en dat het ook nog eens gemakkelijk is om te doen. EcoSmart zorgt ervoor dat al die ingrediënten aanwezig zijn, wat ook echt structureel betere afvalscheiding oplevert bij de bedrijven en instellingen waar wij werken. En het is écht nodig om als bedrijf je afvalverwerking goed te regelen. Je moet sommige afvalstromen ook gewoon gescheiden te houden. De Rijksoverheid verplicht ieder bedrijf om vanaf 2022 minimaal 50% minder restafval weg te gooien ten opzichte van 2012. Bovendien kost het steeds meer geld als je afval produceert. Sinds 2015 wordt er 13 euro belasting geheven op iedere ton brandbaar bedrijfsafval.

Vanaf januari 2019 is hier nog eens ruim 18 euro bovenop gekomen. Maar bovenal is duurzaamheid ook gewoon een verplichting naar onze kinderen en kleinkinderen. We willen goed voor onze planeet zorgen. Daarom moeten we verantwoord omgaan met ons afval.

Wat zouden jullie voor de bedrijven op Flight Forum kunnen betekenen?

Voor Flight Forum willen we een collectief concept opstarten, waarbij we onze dienstverlening spreiden over de verschillende gebouwen. Wij zorgen ervoor dat alle juiste inzamelmiddelen worden geplaatst (na gezamenlijk overleg en inventarisatie uiteraard). Onze medewerker(s) komen dan dagelijks één a twee uurtjes langs om hun ronde te doen, je betaalt alleen je eigen deel en je hebt online toegang tot een eigen rapportagetool, waarmee je heel eenvoudig zelf inzicht hebt in de ontwikkeling van het reduceren van de (rest)afvalstromen. We doen dit al in soortgelijke situaties; zoals voor de verschillende huurders bij het WTC-gebouw in Amsterdam en in diverse gebouwen op de High Tech Campus in Eindhoven.

EcoSmart wil graag weten welke bedrijven op Flight Forum dit gezamenlijk zouden willen opstarten. Indien je interesse hebt om bij dit collectief aan te sluiten neem dan contact op met patrick.van.der.sanden@ecosmart.eu. Mocht je geen onderdeel willen zijn van een collectief maar wel interesse hebben in de diensten van EcoSmart neem dan contact op door een mail te sturen naar info@ecosmart.eu

Uncover Flight Forum #1: EcoSmart

The series 'Uncover Flight Forum' gives you the opportunity to learn more about the companies working in Flight Forum business park, both online and offline. The first ‘live’ Uncover breakfast session took place on 14 March at EcoSmart, that uses smart technology to significantly reduce the amount of waste companies produce. Did you know that businesses in the Netherlands produce over a billion kilos of waste every year? Discover what your company can do to get a grip on its waste stream.

Who are you?

EcoSmart is part of Renewi, an international company that transforms waste into useable products such as raw materials, compost or energy. Renewi has over 8000 employees, working in 200 locations throughout Europe and North America. The EcoSmart section was founded specially to help businesses limit the waste they produce as much as possible.

How exactly do you do that?

With an enthusiastic and motivated team of waste specialists, EcoSmart focuses on the internal waste management within companies. We use smart technology to ensure that waste is sorted as much as possible at the source and is – still within the walls of the company – immediately transformed into raw materials. We do this, for example, by selling and renting collection devices. But we also provide advice and reports, and can even manage a company’s entire internal waste collection system. As such, we are making a concrete and visible contribution to a sustainable world.

Why is it necessary for companies to work with you?

It can often be difficult for companies to reduce their own (residual) waste. They sometimes lack the knowledge and attention needed to achieve results. It is also not always possible for companies to separate waste properly. Proper waste separation works best when you know why you are doing it, how to do it and when it is easy to do. EcoSmart ensures that these ingredients are available, which results in structural improvements in waste separation within the companies and institutes we work with.

And it is really important for companies to handle their waste processing properly. Some waste streams simply have to be kept separate. The government has made it obligatory for every company to make a 50% reduction in the amount of waste it produces by 2022, in relation to 2012. Furthermore, it is becoming more expensive to process waste. Since 2015, a tax of 13 Euros has been levied on every ton of combustible industrial waste. From January 2019 this has increased by another 18 Euros. But above all, sustainability is quite simply an obligation we have to our children and grandchildren. We want to take good care of our planet. This is why we should all tackle the issue of waste responsibly.

What could you do for the businesses at Flight Forum?

We want to set-up a collective concept for Flight Forum, whereby we can distribute our services over different buildings. We will ensure that the right collection equipment is available (after joint discussion and assessment, of course). Our employee(s) then spend one or two hours every day doing their rounds, you only pay for your own share and have online access to a reporting tool that gives you easy insight into how the reduction of your (residual) waste stream is developing. We are already doing this in similar situations; with the various companies in the WTC building in Amsterdam, for example, and in several buildings at the High Tech Campus in Eindhoven.

EcoSmart would love to know which companies at Flight Forum would like to start this together. If you are interested in joining this collective, please get in touch with patrick.van.der.sanden@ecosmart.eu. If you are not interested in joining a collective, but would like to know more about the services provided by EcoSmart, please let us know by sending a mail to info@ecosmart.eu