for English see below

De coronacrisis raakt onze arbeidsmarkt. Veel banen staan op het spel. Tegelijkertijd hebben de zorg, logistiek, distributie en de IT nu juist veel mensen nodig. Daarom is Gemeente Eindhoven een initiatief gestart in het Luchthavengebied waar bedrijven zich kunnen melden wanneer ze te veel of juist te weinig mensen hebben.

“Al eerder hebben we in de Brainportregio laten zien dat we elkaar weten te vinden in moeilijke tijden. Daar ligt onze kracht. Ook nu is het belangrijk om die samenwerking aan te gaan om medewerkers die bij het ene bedrijf mogelijk geen toekomst meer hebben, in te zetten bij een ander bedrijf dat om personeel verlegen zit. Zo helpen we bedrijven gezond te blijven en medewerkers bij behoud van werk.” vertelt Wethouder Stijn Steenbakkers

Opleiden en matchen.
Het initiatief brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dat betekent soms ook dat er in een bepaald vakgebied weinig werk is en een training of cursus nodig is om een ander vak te leren. Door samen te werken met overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven én opleidingsfondsen beschikbaar te stellen wordt deze transitie zo soepel mogelijk gemaakt.

Meedoen?
Heb jij personeel beschikbaar dat inzetbaar is in andere sectoren of heb je juist personeel nodig? Neem dan contact op met Koen Corsten van Gemeente Eindhoven door een mail te sturen naar k.corsten@eindhoven.nlof te bellen naar 06 55392327.

Exchange of employees during Covid-19?
Let's help each other out!

The corona crisis affects our market. Many jobs are at stake. At the same time, healthcare, logistics, distribution, and IT require numerous people. That is why the Municipality of Eindhoven has launched an initiative in the Airport area where businesses can report if they have too many or too few people.

"We have previously shown in the Brainport region that we know how to help each other in difficult times. That is where our strength lies. Presently, it is crucial to connect and deploy employees who may no longer have a future at one company to another company that is short of staff. This way, we help businesses to stay healthy and employees to keep working." says city council member Stijn Steenbakkers

Training and matching.
The initiative brings together supply and demand on the market. This sometimes means that in a particular field, there is little work and training or a course is required to learn another profession. This transition will be made as smooth as possible by working together with governments, educational institutions, businesses and providing training funds.

Participate?
Can you deploy employees in other sectors, or do you need staff? Please contact Koen Corsten from Gemeente Eindhoven by sending an email to k.corsten@eindhoven.nl or call 06 55392327.