29 september 2017

In 2016 vond er een uitgebreide verkenning plaats naar de problematiek, maar ook naar de potentie van Businesspark Flight Forum. De conclusie is dat om een goed en toekomstbestendig werk- en vestigingsklimaat te realiseren, passend bij de Brainportambitie, een stevige herinrichting van de openbare ruimte van Flight Forum noodzakelijk is.

(for English: see below)

De nood is hoog, omdat het gebied niet is uitontwikkeld en Flight Forum zich sterk moet maken voor het binden en werven van ondernemingen die passen bij het DNA en de ambitie van Flight Forum als businesspark.
De grootste opgaven liggen in de (fiets-)bereikbaarheid en vindbaarheid van de bedrijven én de aantrekkelijkheid, uitstraling en verblijfskwaliteit van het gebied. Flight Forum CV heeft daarom een ultiem wensbeeld voor de openbare ruimte opgesteld. In dialoog met bedrijven en gebruikers op Flight Forum gaat Flight Forum CV de komende jaren hieraan werken.

Flight Forum C.V. is daarnaast ook bezig met een voorstel voor (collectieve) voorzieningen, nieuwe activiteiten en een goede omgang met de ingelegde middelen. Onderaan dit artikel staat meer informatie over een bijeenkomst voor gebouweigenaren hierover.

Toekomstbeeld Flight Forum
BEREIKBAARHEID EN VINDBAARHEID BEDRIJVEN OP ORDE
De bereikbaarheid en vindbaarheid van de bedrijven op Flight Forum is excellent geregeld, net als de ‘last mile’ en het parkeren. De clusters zijn bereikbaar door een heldere verkeersontsluiting.

EXCELLENTE CONNECTIVITEIT
Flight Forum is optimaal verbonden met de wereld, Zuid-Nederland en de Brainportcampussen: door de multimodale verbinding, de aansluiting op de A2, HOV, het vliegveld en de aansluiting op de Slowlane en de New way. Er zijn fijne, veilige en comfortabele doorgaande fietsroutes door het gebied, aangesloten op de omgeving. Bijzondere aandacht is er voor de aantakking op de Slowlane en de New way. Flight Forum draagt bij aan de bereikbaarheid aan Brainport door de vervlechting van modaliteiten. De luchthavenweg vormt een aantrekkelijke verbinding naar EIndhoven Airport.

EXPOSURE
Flight Forum heeft een aantrekkelijke, groene en zakelijke uitstraling naar de omgeving. De fraaie architectuur en de bedrijfsuitingen op de gebouwen dragen bij aan dit beeld. Specifieke aandacht is er voor de gebiedsentree’s, die uitnodigend zijn en de bezoeker verwelkomen. Het gebied is zichtbaar langs de Slowlane voor het passerende fietsverkeer.

LANDSCAPE-QUALITY
Het gebied sluit aan en draagt bij aan de parkachtige kwaliteit en gebiedsuitstraling van Noordwest-Eindhoven. Zij biedt een outstanding landscape-quality, waarin de doorgaande verkeersstructuur als een ‘parkway’ is opgenomen in het landschap. Deze parkway verbindt het landelijk gebied van de Kempen, via Brainport Park met de stad. Robuust ingerichte corridors dragen bij aan het natuurnetwerk van de stad Eindhoven. De beplanting op Flight Forum draagt bij aan de biodiversiteit.

PARKACHTIGE EN CAMPUSACHTIGE OMGEVING
De inrichting van een parkachtige, campusachtige omgeving biedt ruimte voor ontspanning en bezinning. Een excellent leef- en werkklimaat waarbij welbevinden, inspiratie, gezondheid en duurzaamheid kernthema’s zijn. De groene ruimte bevat een fijnmazig netwerk van loop- en fietsroutes tussen de clusters met daaraan inspirerende en prettige verblijfsplekken.

LEVENDIG CENTRUM MET VOORZIENINGEN
Het kantorencluster functioneert zoals bedoeld als levendig centrum in het hoogstedelijke gebied. Met levendige ontmoetingsplekken en benodigde voorzieningen. In de connectivity-zone aan het plein kunnen reizigers vloeiend overstappen op de modaliteit van hun voorkeur: voet, fiets, auto, HOV.

Bijeenkomst: met elkaar in gesprek over de toekomst van Flight Forum
Flight Forum is in transitie en ook het parkmanagement is aan een update toe. Flight Forum wil een frisse nieuwe stijl van parkmanagement, die beter past bij de actuele vraag, aansluit bij de ambities en zo mogelijk ook financiële voordelen biedt. Flight Forum C.V. is daarom bezig met een voorstel voor (collectieve) voorzieningen, nieuwe activiteiten en een goede omgang met de ingelegde middelen.

Bij deze nodigen we de gebouweigenaren van Flight Forum van harte uit om over dit voorstel met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst is op woensdag 4 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur op het Luchtruim (Flight Forum 120). Persoonlijke uitnodigingen volgen per brief en mail.

Hiernaast gaat Flight Forum CV ook gesprekken organiseren met eigenaren en gebruikers over de totale visie voor de openbare ruimte, nieuwe signing, parkeren etc. We organiseren dit per cluster. In oktober vinden er bijeenkomsten plaats met cluster 1 en met cluster 2. Hierna volgen de bijeenkomsten met de andere clusters. Ook hiervoor wordt iedereen persoonlijk uitgenodigd.

 

THE FUTURE OF FLIGHT FORUM

An extensive investigation took place in 2016 into the problems as well as the potential of Businesspark Flight Forum. The conclusion is that, in order to realise a good and future-proof working and business climate, in keeping with the Brainport ambition, a major redevelopment of the public spaces at Flight Forum is necessary.

The need is great because the area was never fully developed and Flight Forum has to dedicate all it's attention to bind an recruit business that fit the DNA and ambitions of Flight Forum as a business park. The greatest challenges are the (bike) accessibility and findability of the businesses and the attractiveness, appearance and quality of accommodation available in the area. Flight Forum CV has therefore compiled an ultimate wish-list for its public spaces. In discussion with existing businesses and users, Flight Forum CV will be working on this during the coming years.

Flight Forum C.V. is also working on a proposal for (collective) facilities and new activities. Building owners are invited to discuss this proposal at a meet-up on Wednesday 5 October from 16.00 to 18.00 o’clock. Personal invitations will follow by mail and e-mail.

Future image of Flight Forum
ACCESSIBILITY AND FINDABILITY OF THE BUSINESSES

The accessibility and findability of the businesses at Flight Forum is excellently organised, as is the ‘last mile’ and parking. The clusters are accessible thanks to a clear traffic network.

EXCELLENT CONNECTIVITY
Flight Forum is optimally connected with the world, Southern Netherlands and the Brainport campuses: through multi-modal connection, the connection with the A2, HOV, the airport and the connections to the Slowlane en the New way. There are pleasant, safe and comfortable continuous cycle lanes through the area, connected with the surrounding areas. There is particular attention for connections with the Slowlane and the New way. Flight Forum contributes to the accessibility of Brainport through the interweaving of modalities. The Luchthavenweg forms an attractive connection with Eindhoven Airport.

EXPOSURE
Flight Forum is experienced as attractive, green and business-like by its surroundings. The beautiful architecture and business signing on the buildings contribute to this image. There is particular attention for the area’s entrances, which are inviting and welcoming to visitors. The area is visible to passing bike traffic along the Slowlane.

LANDSCAPE QUALITY
The area fits in with and contributes to the park-like quality and feel of Northwest Eindhoven. It offers an outstanding landscape quality, in which the continuous traffic structure is included in the landscape as a ‘parkway’. This parkway connects the rural area of the Kempen, via Brainport Park with the city. Robustly laid out corridors contribute to the nature-network of the city of Eindhoven. The planting at Flight Forum contributes to the biodiversity.

PARK-LIKE AND CAMPUS-LIKE SURROUNDINGS
The layout of park-like, campus-like surroundings offers space for relaxation and reflection. An excellent living and working environment whereby well-being, inspiration, health and sustainability are the main themes. The green surroundings include a fine network of walking and cycling routes between the clusters, together with inspiring and pleasant places to pause.

LIVELY CENTRE WITH FACILITIES
The office cluster functions as intended, as a lively centre in the metropolitan area. With lively meeting places and the required facilities. In the connectivity-zone on the square, travellers can easily transfer to their transport of choice: by foot, bike, car, HOV.