12 februari

Maarten Verzijl | Sustainability & Building Innovation Manager bij Merin

"In het eerste jaar van het EMS hebben we meer dan 10% bespaard op ons energieverbruik: 100.0000 m³ gas en 120.000 kWh elektriciteit, net zoveel als het jaarlijks verbruik van tachtig huishoudens."

De huurders van ‘Luchtruim’ zitten er consequent warmpjes – en in de zomer koeltjes – bij, terwijl hun kantoorruimte steeds energiezuiniger wordt. Dat is te danken aan het Energie Management Systeem (EMS) waarmee gebouweigenaar Merin sinds 2018 werkt. Maarten Verzijl is er Sustainability & Building Innovation Manager. Tijdens het afgelopen Connecting Flight Forum deelde hij zijn ervaringen met de invoering van hun EMS. Dit waren zijn belangrijkste learnings. 

1. Bereken eerst de mogelijke impact

‘Overweeg je een EMS? Onderzoek dan eerst of het de investering waard is. Wat kun je bereiken als je installaties beter afstelt op de bezettingsgraad en op het gedrag van de huurders? Wij ontdekten dat we alleen al door ons atrium enkel op relevante momenten warm te stoken, enorme winst konden behalen. In het eerste jaar van het EMS hebben we meer dan 10% bespaard op ons energieverbruik: 100.0000 m³ gas en 120.000 kWh elektriciteit, net zoveel als het jaarlijks verbruik van tachtig huishoudens. Het systeem is zelflerend: het past zich aan op basis van historische data en weervoorspellingen. Daardoor blijven we besparen.

2. Kies je leverancier zorgvuldig

‘Toen wij aan een EMS begonnen, zijn we van start gegaan met drie verschillende leveranciers verdeeld over vier panden, waaronder ‘Luchtruim’. Elke leverancier had een eigen systeem. Na een jaar vergeleken we de resultaten. Welk systeem leverde huurders het meeste comfort op? Welk leverde de grootste besparingen op? Welk systeem vonden installateurs het handigst? En met welke leverancier verliep de samenwerking het prettigst? De onderlinge verschillen bleken groot. Eén leverancier sprong eruit, onder meer vanwege hun kennis van zelflerende technieken. Met hen zijn we verdergegaan. Inmiddels rollen we hun EMS uit naar dertien andere gebouwen.

3. Het inregelen kost even tijd, maar daarna word je al het werk uit handen genomen

‘In het begin moesten we veel informatie aanleveren zoals gebouwlijsten, verbruiksgegevens en bouwtekeningen. Die had de leverancier nodig om te weten waar ze sensoren moesten ophangen.  Vervolgens legden we allerlei afspraken vast: hoe we wilden dat ons dashboard eruit zou zien, binnen welke range de temperatuur op welke plekken mocht fluctueren en hoe de rolverdeling zou zijn bij klachten en vragen van huurders. We waren daar een maand mee bezig, maar wij deden dan ook vier panden in één keer. Daarna was het snel gepiept. Nadat hier en daar nog wat mankementen aan bestaande installaties verholpen waren, hingen binnen twee weken de sensoren op hun plek en trad het systeem in werking. Sindsdien hebben we er nauwelijks omkijken naar. Het systeem doet zijn werk en de leverancier ziet erop toe dat dat goed verloopt.’

4. Communiceer goed met je huurders

‘De invoering van het systeem wordt deels bekostigd met hogere servicekosten. Die worden gecompenseerd door de lagere energiekosten voor huurders. Omdat de lasten uitgingen voor de baten, hebben we goed aan onze huurders moeten uitleggen wat het hen zou opleveren: niet alleen een duurzamere bedrijfsvoering tegen minder kosten, maar ook meer comfort. Ga maar na: als een huurder zijn ruimte vroeger niet warm kreeg, kwam hij eerst bij ons klagen. Dan belden wij een installateur om een afspraak te maken. Voor die ter plekke was, was er al snel een dag voorbij. Als de temperatuur in een bepaalde ruimte nu buiten de ingestelde comfortrange komt, hebben de sensoren het vaak al eerder gemerkt dan de huurder zelf. Meestal kunnen we het probleem op afstand oplossen, en is een installateur niet eens nodig.

Met het klimaat in eigen huis op orde, kijkt Maarten belangstellend uit naar de inzichten die E-Force gaat opleveren. ‘Als blijkt dat we als pandeigenaren op Flight Forum gezamenlijk voordeel kunnen behalen, staan wij daar zeker voor open.’

Wil je nog meer weten over de ervaringen die Merin opdeed met hun EMS? Neem dan gerust contact op met Maarten Verzijl via Maarten.Verzijl@merin.nl of 06 81 77 56 46.

Tips for the implementation of an Energy Management System (EMS) 

The tenants of 'Luchtruim' feel consistently warm - and cool in the summer - while their office space is becoming increasingly energy-efficient. This is thanks to the Energy Management System (EMS) with which building owner Merin has been working since 2018. Maarten Verzijl is the Sustainability & Building Innovation Manager. During the last Connecting Flight Forum, he shared his experiences with the implementation of their EMS. These were his most important learnings.

1. First calculate the possible impact

"Are you considering an EMS? First, investigate whether it is worth the investment. What can you achieve if you adjust installations better to the occupancy rate and the tenants' behaviour? We discovered that by heating our atrium only at relevant times, we could achieve enormous gains. In the first year of the EMS, we saved more than 10% on our energy consumption: 100,000 m³ gas and 120,000 kWh electricity, the same as the annual consumption of eighty households. The system is self-learning: it adapts based on historical data and weather forecasts. As a result, we continue to save."

2. Choose your supplier carefully

"When we started with an EMS, we started with three different suppliers spread over four buildings, including 'Luchtruim'. Each supplier had its own system. After a year, we compared the results. Which system provided tenants with the most comfort? Which delivered the most significant savings? Which system did installers find most useful? And with which supplier was the cooperation most pleasant? The differences between them turned out to be large. One supplier stood out, partly because of their knowledge of self-learning techniques. We continued with them. We are now rolling out their EMS to thirteen other buildings.

3. The adjustment takes a while, but after that, you will be relieved of all the work

"In the beginning, we had to provide a lot of information such as building lists, consumption data and construction drawings. The supplier needed this to know where to install sensors. We then had to come to all kinds of agreements: how we wanted our dashboard to look, within which range the temperature could fluctuate in specific places and what the division of roles would be in the event of complaints and questions from tenants. It took us a month to do this, but we did four buildings in one go. After that, the implementation went quickly. After we repaired a few flaws in existing installations, the sensors were in place within two weeks, and the system started working. Since then, we hardly have to worry about it. The system does its job, and the supplier ensures that it runs smoothly. "

4. Communicate well with your tenants

"The introduction of the system is partly funded by higher service costs. The lower energy costs for tenants offset these. Because the costs were based on the benefits, we had to explain to our tenants what it would yield them: more sustainable business operations at lower costs and more comfort. Just think about this: if a tenant did not get his space warm in the past, he would first complain to us. Then we called an installer to make an appointment. Before he arrived, a day had passed. If the temperature in a particular room now falls outside the set comfort range, the sensors will often have noticed it before the tenant himself notices. Usually we can solve the problem remotely, and an installer is not even necessary."

With the in-house climate in order, Maarten is looking forward to the insights that E-Force will provide. "If it turns out that we as property owners can jointly benefit from Flight Forum, we are certainly open to that." Would you like to know more about the experiences Merin had with their EMS? Please feel free to contact Maarten Verzijl via Maarten.Verzijl@merin.nl or 06 81 77 56 46.