Eveline Grin | 2 juni

(for english see below)

Parkeerdruk verminderen door anders te reizen en ambities van Flight Forum

Dinsdag 28 mei vond in Luchtruim het Directieontbijt plaats rond Mobiliteit, parkeren en de transitie van Flight Forum. Parkeren op Flight Forum is in korte tijd onder druk komen te staan. Flight Forum doet er alles aan om dit, zover dat kan, op te lossen. Anders reizen is één van deze oplossingen. Met dit thema trapte Aral Voskamp, Projectleider Mobiliteit het Directieontbijt af.

“Het principe is simpel: wanneer iedereen één dag in de week anders reist is er een kwart minder parkeerruimte nodig,” vertelt Aral Voskamp. Om dit te stimuleren doet Flight Forum in het najaar mee met de Low Car Diet campagne. Met dit initiatief gaat Flight Forum verder op de al ingeslagen weg van de succesvolle campagne uit 2018, Jouw Fiets Telt.

Alle bedrijven op Flight Forum kunnen aanhaken. We strijden met elkaar tegen andere bedrijven in Nederland en daar vallen mooie prijzen mee te winnen. De editie van vorig jaar bleek zeer effectief. 10.000 deelnemers van 265 bedrijven zijn een maand lang anders gaan reizen. Hierdoor zijn er 40% minder autokilometers gemaakt, 50% minder CO2 uitstoot en 20% minder kosten gemaakt. Communicatie speelt ook een belangrijke rol in de wedstrijd. Werknemers moeten goed op de hoogte zijn van de alternatieven. Alle bedrijven die meedoen krijgen daarom een communicatie toolkit aangeboden. Daarnaast ontvangen alle deelnemende bedrijven een rapportage en is er een slotfeest voor de deelnemers.

Pijlers van Flight Forum

In de tweede helft van het netwerkontbijt maken we kennis met Rob van Midden, sinds medio maart directeur van Flight Forum. Hij neemt de aanwezigen mee in de ambities van Flight Forum:

• Transitie van Flight Forum naar een levendiger, groener en klimaatadaptief business park met nieuwe functies zoals retail en horeca.

  • Bereikbaarheid nog verder verbeteren en de parkeerdruk verminderen.
  • Onderzoek naar een nieuw energieplatform.
  • Bedrijven verbinden door middel van community building
  • Ontwikkelen van gebiedsvisie voor het gehele luchthavengebied.


De aanwezigen reageerden positief op de verbeterde bereikbaarheid, plannen voor vergroening en de snelle realisatie van tijdelijke parkeerplaatsen. Ondanks de extra parkeerplaatsen blijft de toegenomen parkeerdruk een heet hangijzer. Eén van de USP’s van Flight Forum is de ligging naast de snelweg. Goede parkeervoorzieningen horen daarbij. De bijeenkomst maakte duidelijk dat de net gerealiseerde parkeerplaatsen een stap in de goede richting zijn maar dat hierop doorgepakt moet worden. Daarnaast vraagt deze opgave dat er een aanpassing gaat plaatsvinden in het reisgedrag van het woon-werkverkeer.


Retrospect: director’s breakfast

Reduce parking pressure through travelling differently and Flight Forum ambitions

The director’s breakfast took place in the Luchtruim on Tuesday 28 May, themed around mobility, parking and the transition of Flight Forum. Parking at Flight Forum has come under significant pressure within a short space of time. Flight Forum is doing everything it can to find suitable solutions, so far as possible. Travelling differently is one such solution. Aral Voskamp, project leader of mobility kicked-off the director’s breakfast with this theme.

“The principle is simple: if everyone used a different form of transport just one day a week, we would need a quarter less parking space,” explains Aral Voskamp. In order to stimulate this, Flight Forum is joining in the Low Car Diet campaign this autumn. With this initiative, Flight Forum continues along the path laid out in 2018 with the campaign Your Bike Counts. Any company at Flight Forum can join in. Together we will be competing with other companies in the Netherlands and there are some great prizes to be won. Last year’s edition was really effective; 10,000 participants from 265 companies used different forms of transport for a whole month. As a result, 40% fewer car kilometres were travelled, CO2 emissions were reduced by 50% and costs were 20% less. Communication also plays an important role in the competition. Employees must be well informed about the alternatives. All companies taking part are therefore offered a communication tool kit. They are also given a report and there is a closing party for the participants.

Flight Forum core values

During the second half of the director’s breakfast, we were introduced to Rob van Midden, director of Flight Forum since mid-March. He took this opportunity to explain the ambitions of Flight Forum:

  • The transition of Flight Forum into a more lively, greener and climate-adaptive business park with new functions such as retail and hospitality.
  • Further improvement of accessibility and reduction of parking pressure.
  • Research into new energy platform.
  • Connect companies through community building
  • Development of area vision for the entire airport area.

Those present reacted positively to the improved accessibility, plans for more greenery and the rapid realisation of a temporary car park. Despite the extra parking spaces, the increased pressure of parking facilities remains a hot issue. One of Flight Forum’s USPs is its location alongside the airport. Good parking facilities go hand in hand with this. The meeting made clear that the recently realised parking spaces are a step in the right direction but that this progress must continue. Furthermore, this issue demands a change in the travel behaviour of commuter traffic.