(for English see below)

Het einde van het jaar is alweer in zicht, dus kunnen we alvast terugblikken op een interessant jaar. In 2019 heeft Flight Forum volop geïnvesteerd in het ontwikkelen van een optimaal vestigingsklimaat. Belangrijke onderdelen daarvan waren de bereikbaarheid en vindbaarheid, vergroening van het terrein, opbouw van een zakelijke community en verduurzaming van het vastgoed. Wist je dat Flight Forum 5 kernwaarden heeft die wij in alle activiteiten van Flight Forum CV tot uiting willen laten komen? Connecting, Shaping, Vitalising, Thinking Forward en Innovating. Aan de hand van deze pijlers nemen we je graag mee langs de hoogtepunten van 2019. 

In 2019 kwamen ruim, 500 professionals van 30 bedrijven tijdens 10 events bijeen om te verbinden en kennis te delen. Actuele thema’s zoals duurzame inzetbaarheid en digitale dilemma’s passeerde de revue. Daarnaast kon je een uniek kijkje in de keuken krijgen bij 8 verschillende ondernemers op Flight Forum tijdens ‘Connecting Flight Forum’ en ‘Wandering Flight Forum’.

In 2020 staan er weer diverse bijeenkomsten op de agenda. Wil je erbij zijn? We kondigen alle activiteiten aan in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in

Weg grijs, welkom groen! De groene metamorfose van het kantoren cluster is zojuist gestart! En als het weer een beetje meezit werken we in het voorjaar in een groene omgeving! Groen en water zijn de bouwstenen in dit project om biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en uitstraling te verbeteren van het businesspark. Bekijk hier de planning van de werkzaamheden op het kantorencluster

Nieuw hotel, foodtrucks en een Energy Hub
In 2019 opende het Holiday Inn-hotel haar deuren. Met 180 kamers, vergaderfaciliteiten, een restaurant en bar is het Holiday Inn-hotel een aanwinst voor Flight Forum. 

Wij zijn ook superblij met de komst van de nieuwe foodtrucks 'Het lopende vuurtje' en 'Hang'! Voor de lekkerste burgers en krul frietjes kun je dagelijks terecht bij het Lopende Vuurtje. En heb je zin in een lekkere Vietnamese hap dan kun je van woensdag tot en met vrijdag terecht bij Hang!

En last but not least. Sinds oktober kunnen we ook tanken op Flight Forum. De Energy Hub is te vinden aan de noordzijde van Flight Forum. Naast traditionele brandstoffen kun je er ook CNG, HVO en AdBlue tanken.

Ondanks de gunstige ligging van Flight Forum naast de A2 besteden wij veel aandacht aan duurzame mobiliteit. Super trots zijn wij dan ook dat 150 medewerkers de uitdaging aangingen om een maand lang zoveel mogelijk de auto te laten staan tijdens het Low Car Diet!  Alle deelnemers hebben met elkaar maar liefst 45.000 kilometers gereisd waarvan 957 ritten met de fiets zijn gemaakt. Het aantal autoritten daalde met 44% en daarmee is onze CO2-uitstoot flink gedaald! De gemiddelde uitstoot was slechts 67,4 gram per kilometer. 

-

Energie transitie
Wij willen in de Flight Forum regio bijdragen aan de energietransitie. Om onze duurzame ambitie waar te maken is Flight Forum in 2019 gestart met een oriëntatie op hoe we naast grootschalige opwekking van energie, ook uitwisseling van die energie kunnen realiseren op het totale bedrijventerrein en wellicht zelfs daarbuiten. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen die nieuwe technologieën op het gebied van opwek en opslag kunnen bieden. In 2020 zal bekend worden of dit haalbaar is op Flight Forum.

Zelfrijdende auto's
Dit jaar hadden we een klein primeurtje op Flight Forum! Op de busbaan van Flight Forum heeft Amber autonoom rijden getest met haar BMW i3 deelauto’s. De ‘platooning’ test was een succes! Het was een eerste test op een afgesloten busbaan. Uiteindelijk is het de bedoeling om daadwerkelijk busbanen in de nacht te gaan gebruiken voor het herverdelen van de auto’s.

A look back at 2019 | Flight Forum

The end of the year is in sight, so it’s time to look back on an interesting year. In 2019, Flight Forum invested in developing an optimal business climate. Important elements of this were accessibility and findability, creating a green business park, building a business community and making the real estate more sustainable.

Did you know that Flight Forum has 5 core values that we want to express in all activities of Flight Forum CV? Connecting, Shaping, Vitalizing, Thinking Forward and Innovating. We took these 5 pillars, to take you along the highlights of 2019.

In 2019, more than 500 professionals from 30 companies met during 10 events to connect and share knowledge. Relevant topics such as sustainable employability and digital dilemmas were discussed and the best experts Flight Forum has to offer shared their experience . In addition, people could get a unique glimpse inside 8 different companies at Flight Forum during ‘Connecting Flight Forum’ and ‘Wandering Flight Forum’.

In 2020 there are again several meetings on the agenda. Do you want to be there? We announce all activities in our newsletter. REGISTER HERE

Say goobye to gray, say hello to green! The green metamorphosis of the office cluster has just started! And if the weather is good, we will work in a green environment in the spring! Green and water are the building blocks in this project to improve the business park's biodiversity, health, climate adaptation and image. View the planning of the works at the office cluster HERE.

New hotel, foodtrucks and Energy Hub

The Holiday Inn hotel opened its doors in 2019. With 180 rooms, meeting facilities, a restaurant and bar, the Holiday Inn hotel is an asset to Flight Forum.

We are also very happy with the arrival of the new food trucks Het Lopende Vuurtje and Hang! For the tastiest burgers and curly fries you can now go to the Lopend Vuurtje every day. And if you fancy a tasty Vietnamese bite, you can go to Hang from Wednesday to Friday!

And last but not least, we can also refuel at Flight Forum since 2019. The Energy hub can be found on the north side of Flight Forum. In addition to traditional fuels, you can refuel CNG, HVO and AdBlue.

Despite the convenient location of Flight Forum next to the A2, we pay a lot of attention to sustainable mobility. We are therefore extremely proud that 150 employees took up the challenge of leaving the car at home as much as possible for a month during Low Car Diet! All participants together travelled a total of 45,000 kilometres, of which 957 journeys were by bike. The number of car journeys decreased by 44%, which therefore significantly reduced CO2 emissions! The average level of emissions was just 67.4 grams per kilometre.

Energy transition
We want to contribute to the energy transition in the Flight Forum region. In order to make our sustainability ambition a reality, Flight Forum will find out - in addition to the large-scale generation of energy- how this energy can also be exchanged throughout the business park and perhaps even outside it. Of course, this also includes looking explicitly at the opportunities made available by the application of new technology in the field of generation and storage. In 2020 it we will find out whether this is feasible at Flight Forum.

Autonomous driving
This year we also had a small scoop at Flight Forum! On the Flight Forum bus lane, Amber has tested autonomous driving with her BMW i3 sharing cars. The "platooning" test was a success! It was a first test on a closed bus lane. Ultimately, the intention is to actually use bus lanes at night to redistribute the cars.