23 Oktober | Eveline Grin
(For english see below)

Vitale werknemers zijn goud waard! Ze zijn gezonder, gelukkiger, presteren beter en vallen minder uit vanwege ziekte. Ook de overheid wil ondernemers hier graag bij ondersteunen. Komend najaar gaat de ESF-regeling voor Duurzame Inzetbaarheid weer open.

Wat is een ESF-regeling

De ESF-regeling is gericht op het gezond en gemotiveerd houden van personeel. De subsidie vergoedt 50% van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur die het bedrijf hierbij gaat helpen. Een project moet een omvang hebben van € 12.000 tot € 25.000, de helft hiervan wordt dus gesubsidieerd.

Voor wie?

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen die werknemers in dienst hebben. Focus van de regeling ligt op het mkb maar ook grotere organisaties in de (non-)profitsector mogen er gebruik van maken.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling moeten gericht zijn op één of meerdere van de volgende thema’s:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder veilig werken met stoffen, een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leven lang ontwikkelen, een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap, of;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Aanmelden tussen 12- 16 november 2018

De regeling kent in 2018 twee openstellingen. De eerste openstelling is reeds verlopen, de tweede loopt van 12 november tot en met 16 november. Toekenning gebeurt op basis van loting, alleen aanvragen die aan alle eisen voldoen loten mee.

Meer weten?

Wil je weten of een duurzaam inzetbaarheidsproject en de bijbehorende subsidie iets voor jouw organisatie is of ben je opzoek naar een adviseur die een complete aanvraag kan opstellen? Dan kan subsidie-advies bureau PNO je helpen. Neem contact op met PNO op nummer +31 40 258 0770 en vraag naar Mark van Dun of Neeltje Driessen!

Download hier een handige factsheet over de ESF.


Subsidy for sustainable employability

Energetic employees are worth their weight in gold! They are healthier, happier, perform better and are less often absent through illness. The government is keen to support businesses in this area. The ESF scheme for Sustainable Employability will open again in the coming autumn.

What is the ESF Scheme?

The ESF scheme focuses on keeping employees healthy and motivated. The grant reimburses 50% of the costs of hiring in an external advisor that can help the company with this. A project must have a total scale of € 12,000 to € 25,000, half of which will be subsidised.

For who?

The scheme is open to all companies and institutes with employees. It focuses on SMEs, but larger organisations in the (non)profit sector can also apply to the scheme.

Which projects are eligible?

Projects that are eligible for this subsidy scheme must focus on one or more of the following themes:

  • the promotion of working healthily and safely, including working safely with materials, a healthier lifestyle, the reduction of work stress and undesirable behaviour in the workplace;
  • the promotion of lifelong development, a culture of learning for employees, including the recognition of non-company specific knowledge and skills;
  • the stimulation of the internal mobility of workers, anticipating individual ambitions and developmental opportunities and guiding workers towards entrepreneurship, or;
  • the promotion of a flexible workplace, including the introduction of flexible working time management.

Registration between 12 and 16 November 2018

The scheme has two opening dates in 2018. The first has already expired, and the second is from 12 November up to and including 16 November. Allocation is based on a draw, and only applications that meet all the requirements will be eligible for the draw.

More info?

Would you like to know whether a sustainable employability project and the accompanying subsidy are suitable for your organisation, or are you looking for an advisor who can compile a complete application? Subsidy advice agency PNO can help. Get in touch with PNO via +31 40 258 0770 and ask for Mark van Dun or Neeltje Driessen!

Download a handy factsheet about the ESF here.