30 april

Michiel Kniest - Schoonmaakspecialist i-team Global

Uiteindelijk valt of staat het met het eigen gedrag in het na leven van de regels.

Twee maanden geleden had niemand er nog van gehoord, de 1,5 meter samenleving. Het ziet er naar uit dat dit voorlopig de nieuwe werkelijkheid zal zijn. Er wordt op dit moment nog veel thuis gewerkt. Toch komt er een moment dat we langzaamaan op kantoor gaan werken. Dit heeft impact op de hygiëne standaarden op kantoren. Wij zochten contact met een bedrijf van eigen bodem, en gingen in gesprek met Michiel Kniest, schoonmaak-specialist van i-team Global over hygiëne op kantoren en wat je kan doen om zoveel mogelijk je medewerkers te beschermen.

De meeste mensen weten het al, maar zou je nog een keer kunnen vertellen hoe het COVID-19-virus zich verspreidt?
Op dit moment lijkt het erop dat het coronavirus zich voornamelijk van persoon tot persoon verspreidt. Dit kan gebeuren wanneer mensen in nauw contact staan ​​met elkaar. Wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest, worden er druppeltjes geproduceerd. Deze druppels kunnen worden ingeademd of in de mond of neus van mensen in de buurt terechtkomen. Dit verklaart waarom 1,5 meter afstand houden zo belangrijk is.

Een tweede manier waarop het coronavirus zich verspreidt, is door contact met geïnfecteerde oppervlakken of objecten. Het is dus mogelijk om COVID-19 te krijgen door een oppervlak of voorwerp met het virus erop aan te raken en vervolgens je mond, neus of ogen aan te raken. Met andere woorden: zorg dat er een nageleefd schoonmaakprotocol is.

Wat is de hygiëne-impact op kantoor?
De verschillen per gebouw zijn enorm. Bedrijven bepalen namelijk zelf wat de norm is en hoeveel er in schoonmaak wordt geïnvesteerd. In de nieuwe 1,5 meter samenleving kan dat niet meer. Schoonmaak zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat betekent dus ook dat de impact voor het ene bedrijf groter zal zijn dan voor het andere.

Kun je een voorbeeld geven? Wat kan een bedrijf doen om de hygiëne-normen op te krikken?
Veel bedrijven hebben kantoortuinen of flexplekken. Toetsenborden, muizen, koptelefoons zijn allemaal potentiele bronnen voor het verspreiden van het virus. Maar ook trapleuningen, deurklinken, een lichtschakelaar op de wc, kranen of de knoppen op het koffiezetapparaat worden meerdere malen per dag aangeraakt door verschillende mensen. Wij noemen dat kritische contactpunten en die moeten meerdere keren per dag gedesinfecteerd worden om verspreiding te voorkomen. Sowieso worden flexplekken afgeraden in deze tijd. Dus een vaste werkplek op gepaste afstand per medewerker zal voorlopig de norm zijn.

Naast het vaker schoonmaken én desinfecteren van contactpunten zullen medewerkers zelf ook een rol spelen bij het schoonhouden van werkplekken. Bedrijven zouden dit zoveel mogelijk moeten faciliteren voor hun medewerkers. Hoe basaal het ook klinkt medewerkers moeten regelmatig hun handen kunnen wassen en desinfecteren. Zeep moet dus altijd aanwezig zijn. Denk hierbij ook aan desinfectiepunten bij de voordeur, in toiletten en de keuken of bij koffiepunten. Wij maken bijvoorbeeld hygiëne-pakketjes voor medewerkers zodat ze ook zelf hun bureaus kunnen schoonmaken.

Je hebt het meerdere keren gehad over schoonmaken én desinfecteren. Is gewoon schoonmaken niet meer genoeg?
Het is belangrijk om te weten dat de basisreiniging van een oppervlak – het verwijderen van vuil en stof nog steeds het risico op kruisbesmetting met zich meebrengt. Zonder de juiste reinigingsmethode en middelen kun je nog steeds het virus verspreiden. Uiteindelijk valt of staat het met het eigen gedrag in het na leven van de regels. Was vaak je handen, zorg voor een vaste werkplek die je zelf ook schoon en opgeruimd houdt. Eten achter je bureau is echt not done. En nog een laatste tip om mee af te sluiten. Wist je dat een op de vijf medewerkers wel eens onbewust een pen in zijn mond steekt? Je kent 'm wel, die ene pen die overal een beetje rondslingert op kantoor en die iedereen zo af en toe eens even pakt. Zorg er dus voor dat iedereen z’n eigen pen heeft en die ook niet meer uitleent. 

Cleaning will never be the same.

Two months ago no one had heard of the 1.5 meter society. It seems that for the time being this going to be a new reality. At the moment, most of us work from home. Yet there will come a time when we will slowly start working at the office again. This has an impact on hygiene standards in offices. We contacted a company located at the Flight Forum Business Park and spoke to Michiel Kniest, cleaning specialist at i-team Global about hygiene in offices and what you can do to protect your employees as much as possible.

Most people already know, but could you explain how the COVID-19 virus spreads?
"At this time, it seems that the coronavirus spreads mainly from person to person. This can happen when people are in close contact with each other. When an infected person coughs or sneezes, droplets are produced. These droplets could be inhaled or land in the mouths or noses of people nearby. This explains why keeping a distance of 1.5 meters is so important. 
A second way in which the coronavirus spreads is through contact with infected surfaces or objects. It’s possible for a person to get COVID-19 by touching a surface or object that has the virus on it and then touching their own mouth, nose, or eyes. In other words, companies need to have a cleaning protocol that is followed."

What is the impact on the hygiene standards at the office?
"The differences per building are enormous. Companies determine individually what the standard is and how much is invested in cleaning. This is no longer possible in the new 1.5-meter society. Cleaning will never be the same again. This also means that the impact is different for every company."

Can you give an example? What can a company do to boost hygiene standards?
"Many companies have open-plan offices or flex desks. Keyboards, mice, headphones are all potential sources of the virus. But also, banisters, door handles, a light switch on the toilet, taps or the buttons on the coffee maker are touched several times a day by different people. We call these critical contact points and they must be disinfected several times a day to prevent them from spreading. Flex workplaces are not recommended at this time at all. So, a fixed workplace at an appropriate distance per employee will be the norm for the time being."

"In addition to cleaning and disinfecting contact points more often, employees themselves will also play a role in keeping workplaces clean. Companies should facilitate this for their employees as much as possible. So, employees should be able to wash and disinfect their hands regularly. Soap must therefore always be present. Also, you should consider adding disinfection points at the front door, in toilets and the kitchen, or at coffee points. For example, we make hygiene kits for employees so that they can clean their desks themselves or leave the toilet behind clean for the next person who uses it." 

You've talked about 'cleaning' and 'disinfection' several times. Is regular cleaning no longer good enough?
"It is important to know that the basic cleaning of a surface - removing dirt and dust still carries the risk of cross-contamination. Without the proper cleaning method and equipment, you can still spread the virus. Ultimately it depends on one's own behavior. Wash your hands often, make sure you have a permanent workplace that you keep tidy and clean. Eating at your desk is really not done. And one last tip. Did you know that one in five employees sometimes unknowingly put a pen in their mouth? That one pen that is lying around and everyone occasionally grabs. So, make sure that everyone has their own pen and don’t lend it out."