13 februari 2019 | Eveline Grin

(for english see below)

Eindhoven Airport, Flight Forum, vliegbasis Eindhoven, provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven werken samen aan de doorontwikkeling van het gebied rondom de luchthaven in het noordwesten van Eindhoven.

Het gebied tussen Eindhoven Airport, Flight Forum, de vliegbasis Eindhoven en het Beatrixkanaal is uniek voor Eindhoven en de Brainport regio. Internationale reizigers en het bedrijfsleven maken er samen gebruik van. Er werken duizenden mensen en het is de entree van de stad voor bezoekers van Brainport en passagiers van Eindhoven Airport. Deze locatie is aan vernieuwing toe. Om het gebied rondom de luchthaven een duidelijke identiteit te geven hebben de Eindhoven Airport, Flight Forum en de vliegbasis Eindhoven met Gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant afgesproken om samen een plan te maken voor dit gebied.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Joost Meijs (Eindhoven Airport), Elies Lemkes-Straver (FlightForum), Monique List (gemeente Eindhoven), kolonel Boekholt (vliegbasis Eindhoven) en Erik van Merrienboer (Provincie Noord-Brabant, ontbreekt op de foto).

Aantrekkelijke entree van Brainport Eindhoven

De samenwerking tussen de vijf partijen concentreert zich op de bereikbaarheid en de openbare ruimte: Hoe wordt het gebied een aantrekkelijk en goed bereikbaar deel van Eindhoven waar mensen graag komen? Hoe zien gebruikers, ondernemers en gebouweigenaren de toekomst van dit gebied voor zich? Ook krijgen ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en bereikbaarheid een plek.

“Het gebied aan de noordwestkant van Eindhoven is op het moment niet een visitekaartje voor de stad en de Brainport Eindhoven regio. Ook de bereikbaarheid laat te wensen over. Om deze economische toplocatie te verbeteren is samenwerking met alle betrokken partijen essentieel. Met de input van de bedrijven en bezoekers willen we een volgende stap zetten.” Monique List, wethouder Mobiliteit gemeente Eindhoven.

Samen plannen ontwikkelen met gebruikers

De nieuwe plannen worden samen met gebruikers van het gebied, ondernemers en belanghebbenden ontwikkeld. Bureau Juurlink + Geluk organiseert, in opdracht van de samenwerkende partijen, drie workshopbijeenkomsten. In de interactieve bijeenkomsten worden diverse scenario’s ontwikkeld en onderzocht door de lokale gemeenschap om zo te komen tot een plan dat aansluit bij hun wensen.

“Het gebied van Flight Forum en Eindhoven Airport, zijn twee aparte werelden, die nogal op de auto georiënteerd zijn. De bedoeling van het samenwerken aan een toekomstvisie is om samen met de huidige gebruikers te werken aan een gebied dat veel geschikter is voor OV, voetgangers en fietsers, maar bovenal te zorgen voor een stuk stad waar je graag komt en vertoeft!" Huub Juurlink van Juurlink + Geluk.

De uitkomsten van de workshopbijeenkomsten vormen de basis van de ontwikkelingsvisie die in april door de partijen wordt vastgesteld. De visie vormt daarna de leidraad voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het traject van de ontwikkelingsvisie loopt parallel aan de Proefcasus Eindhoven Airport onder leiding van verkenner Pieter van Geel. Onderling worden resultaten uitgewisseld.


Working together to make the Eindhoven airport area more attractive

Eindhoven Airport, Flight Forum, Eindhoven airbase, provincie Noord-Brabant and gemeente Eindhoven are working together to further develop the area around the airport in the north-west of Eindhoven.

The area between Eindhoven Airport, Flight Forum, the Eindhoven airbase and the Beatrixkanaal is unique to Eindhoven and the Brainport region. International travellers and businesses use the region together. Thousands of people work there, and it forms an entrance to the city for visitors to Brainport and passengers at Eindhoven Airport. This location is ripe for renewal. In order to give the area around the airport a clear identity, Eindhoven Airport, Flight Forum and the Eindhoven airbase have joined forces with gemeente Eindhoven and provincie Noord-Brabant and agreed to make a plan for the region.

The cooperation agreement was signed by Joost Meijs (Eindhoven Airport), Elies Lemkes-Straver (FlightForum), Monique List (gemeente Eindhoven), colonel Boekholt (Eindhoven airbase) and Erik van Merrienboer (provincie Noord-Brabant, missing in the picture).

Attractive entrance to Brainport Eindhoven

The collaboration between the five parties concentrates on accessibility and the public space. How can it become an attractive and easily accessible part of Eindhoven that people like to visit? How do users, entrepreneurs and building-owners see the future of this area? There is also space for ambitions relating to sustainability, innovation and accessibility.

“The area on the north-west side of Eindhoven is not currently a calling card for the city and the Brainport Eindhoven region. Accessibility also leaves much to be desired. A collaboration between all the parties involved is essential in order to improve this economically attractive location. We want to use the input of companies and visitors to take the next step.” Monique List, alderman Mobility gemeente Eindhoven.

Developing plans together with users

The new plans will be developed together with users of the region, entrepreneurs and stakeholders. Commissioned by the collaborating parties, Bureau Juurlink + Geluk is organising three workshop meetings. During these interactive meetings, various scenarios will be developed and researched by the local community in order to generate a plan that suits their wishes.

“The Flight Forum and Eindhoven Airport areas are two separate worlds that are both very car-oriented. The intention of working together on a future vision is to collaborate with the current users to develop an area that is much more suited to public transport, pedestrians and cyclists, but above all to create an area of the city that people will come to and enjoy!" Huub Juurlink of Juurlink + Geluk.

The results of the workshop meetings will form the basis of the development vision that will be set out by the parties involved in April. The vision will subsequently serve as a guide for future spatial developments. The project for regeneration of the area will then run parallel to the Flight Forum Masterplan.