7 oktober 2021

(for English see below)

Er verandert veel op de energiemarkt en de regelgeving. Om hierop in te spelen, slaan ondernemers op Businesspark Flight Forum de handen ineen. Binnenkort wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Flight Forum en de deelnemende bedrijven. De samenwerking betreft een pilot met als doel een energiehandelsnetwerk op te zetten voor het hele gebied. De pilot wordt gefaciliteerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Energiehandel

De samenwerking tussen het bedrijventerrein en de ondernemers is gericht op de opzet van een lokaal energiehandelsplatform. Daar kunnen de aangesloten partijen onderling energie verhandelen (dus energie leveren van eigen opwek of afnemen) en ze kunnen als collectief handelen met de markt. Dat levert financieel voordeel en zorgt voor verduurzaming. Bovendien kan zo worden voorkomen dat het netwerk overbelast raakt, een probleem wat op veel bedrijventerreinen dreigt te gebeuren. Flight Forum wil dit met deze samenwerking voor zijn. Het op te zetten netwerk is straks bedoeld voor alle ondernemers op Flight Forum, en mogelijk voor de aangrenzende gebieden in Eindhoven Noordwest.

Haalbaarheidsstudie

De pilot is voortgekomen uit een haalbaarheidsstudie die de gemeente Eindhoven en Flight Forum samen hebben uitgevoerd. Hierin zijn de mogelijkheden in kaart gebracht van opwekken, besparen en verhandelen van energie. Onderdeel van de studie waren gesprekken met verschillende ondernemers. Gemeente Eindhoven blijft ook betrokken bij de ontwikkeling. Samen met Flight Forum vormt ze een stuurgroep die de innovaties rond het energiehandelsplatform in de gaten houdt.

Voorbeeldlocatie
Deze stuurgroep werkt mee aan de aanvraag van een Europese Interreg-subsidie bedoeld voor bedrijventerreinen in Brabant en Vlaanderen. De BOM is hierin de kartrekker. Hoe kan het platform een uitkomst bieden in congestiemanagement? Hoe is dit op te schalen? De subsidie is bedoeld antwoorden te vinden op deze vragen. Flight Forum is hierin een voorbeeldlocatie voor verdere innovatie op het gebied van een energieplatform. 

Meedoen aan de pilot.

Ben jij gevestigd op Flight Forum en wil je meer informatie over het enegiehandelsplatform? Neem dan contact op met François van Son door een mail te sturen naar f.vanson@flightforum.nl.

Entrepreneurs Flight Forum innovate together in the field of energy.

The energy market and regulations are changing a lot. To respond to this, entrepreneurs are joining forces at Business Park Flight Forum. Flight Forum and the participating companies will soon sign a cooperation agreement. The collaboration concerns a pilot intending to set up an energy trading network for the entire area. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) facilitates the pilot.

ENERGY TRADE

The cooperation between Flight Forum and the entrepreneurs is aimed at setting up a local energy trading platform. The affiliated parties can trade energy with each other (i.e. sell or supply energy from their own energy generation) and trade collectively with the market. This provides financial benefits and ensures sustainability. Moreover, this prevents the network from becoming overloaded, a problem that threatens to happen in many industrial estates. Flight Forum wants to get ahead of this with this collaboration. The network, that still has to be set up, will soon be intended for all businesses located at Flight Forum, and possibly for the adjacent areas in Eindhoven Northwest.

FEASIBILITY STUDY

The pilot arose from a feasibility study that the Gemeente Eindhoven and Flight Forum conducted together. Which mapped out the possibilities of generating, saving and trading energy. The study included interviews with various business owners. Gemeente Eindhoven will also remain involved in the development. Together with Flight Forum, she forms a steering committee that monitors innovations related to the energy trading platform.

Test location

This steering group is applying for a European Interreg subsidy intended for industrial estates in Brabant and Flanders. The BOM is the driving force in this. How can the platform offer a solution in congestion management? How can this be scaled up? The grant is intended to find answers to these questions. Flight Forum is an exemplary location for further innovation in the field of an energy platform.

JOIN THE PILOT.

Are you located at Flight Forum, and would you like more information about the energy trading platform? Please get in touch with François van Son by sending an email to f.vanson@flightforum.nl.