(for English see below)

Bart Verschut RA is de nieuwe directeur van businesspark Flight Forum. Bart heeft jarenlange ervaring in de vastgoedsector, vaak op het snijvlak van publiek en private vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Zijn deskundigheid is van grote toegevoegde waarde om de transitie van Flight Forum in een stroomversnelling te brengen.

Bart Verschut

Flight Forum investeert volop in een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving voor de huidige eigenaren en bewoners van het businesspark. De afgelopen jaren werd dit al voelbaar en zichtbaar: in de infrastructuur en openbare ruimte, in nieuwe functies en voorzieningen en in nieuwe interactie met de bedrijven op Flight Forum. Deze transitie valt samen met de nieuwe ontwikkelingen van het luchthavengebied. Daarnaast ligt er de opgave om de resterende percelen uit te geven en is er een nieuwe uitdaging bijgekomen: de impact van het post-corona tijdperk op de huidige ambities. Met de heldere visie en ervaring van Bart heeft Flight Forum een match gevonden om de ambities van het businesspark te realiseren en de organisatie te navigeren door het (post)coronatijdperk.

Jérôme Verhagen

Nieuwe commissaris benoemd in RvC

Daarnaast is Jérôme Verhagen benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van Flight Forum. Hij vervangt Elies Lemkes-Straver die is teruggetreden omdat ze is geïnstalleerd als nieuwe gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant.

Jérôme heeft een uitgebreide loopbaan in de high-tech industrie waarbij hij veel kennis en inzichten heeft opgedaan over het Brainport ecosysteem en de dynamiek van een Campus. Met zijn huidige activiteiten als professioneel toezichthouder weet Jérôme als geen ander hoe te opereren op het snijvlak van Publiek en Privaat.

Op dit moment bestaat de raad van commissarissen uit, Jérôme Verhagen, Sheila Hicks en Rob Janssen.

Over businesspark Flight Forum

Flight Forum is hét Brainport businesspark voor ondernemers met visie. De sterke merken, verbindingen en ambities op Flight Forum zorgen voor een uniek en optimaal klimaat voor de zakelijke dienstverlening. De ligging direct naast Eindhoven Airport en de A2, een HOV-verbinding, de Slowlane en goede parkeervoorzieningen maken van Flight Forum daarnaast ook letterlijk een knooppunt van belang.

De komende jaren wordt bovendien het gebied aanzienlijk vergroend, automobilisten krijgen een betere wegbeleving en bewoners kunnen elkaar ontmoeten op levendige pleinen: de natuurlijke, zakelijke omgeving komt tot bloei! Flight Forum groeit op die manier uit tot een aantrekkelijk klimaat voor de zakelijke dienstverlening in Zuid-Nederland. Uitnodigend, helder en inspirerend.

New director and member of the supervisory board for Flight Forum business park.

Bart Verschut RA is the new director of Flight Forum business park. Bart has years of experience in the real estate sector, often at the interface of public and private real estate and area development. His expertise is of great added value to accelerate the transition of Flight Forum.

Flight Forum invests heavily in a stimulating and attractive working environment for the current owners and residents of the business park. In recent years this has already become tangible and visible: in infrastructure and public space, in new functions and facilities and new interaction with the companies located at Flight Forum. This transition coincides with the latest developments in the airport area. Also, there is the task of issuing the remaining plots, and a new challenge has been added: the impact of the post-corona era on current ambitions. With Bart's clear vision and experience, Flight Forum has found a match to realize the aspirations of the business park and to navigate the organization through the (post) corona era.

New member appointed to the supervisory board.
Jérôme Verhagen is appointed as a new member of the Supervisory Board (SB) of Flight Forum. He will replace Elies Lemkes-Straver who has stepped down because she was installed as the new commissioner of the Province of Noord-Brabant.

Jérôme has an extensive career in the high-tech industry in which he has gained a lot of knowledge and insights about the Brainport ecosystem and the dynamics of a Campus. With his current activities as a professional supervisor, Jérôme knows better than anyone how to operate at the intersection of Public and Private.

The Supervisory Board currently consists of Jérôme Verhagen, Sheila Hicks and Rob Janssen.

About the Flight Forum business park

Flight Forum is the Brainport business park for entrepreneurs with vision. The strong brands, connections and ambitions at Flight Forum provide a unique and optimal climate for business services. The location right next to Eindhoven Airport and the A2, an HOV connection, the Slowlane and good parking facilities also literally make Flight Forum a vital hub.

In the coming years, Flight Forum will considerably green the area, motorists will get a better road experience, and residents can meet each other in lively squares: the natural, business environment will flourish! This way, Flight Forum grows into an attractive climate for business services in the south of the Netherlands. Inviting, clear and inspiring.