Datum:
9 oktober
Locatie:
Tribes, Flight Forum 840, 5657 DV Eindhoven
Tijd:
08:00 uur – 9:30 uur
Kosten:
Gratis
Aanmelden:
kwartiermaker@flighforum.nl

(For english see below)

Vitale werknemers zijn goud waard! Ze zijn gezonder, gelukkiger, presteren beter en vallen minder uit vanwege ziekte. Wil jij jouw kennis vergroten op het gebied van vitaliteit of ervaringen uitwisselen met andere organisaties? Kom dan op 9 oktober naar het Netwerkontbijt met het thema ‘Vitaliteit’ en laat je inspireren door diverse vitaliteitsondernemers.

Programma

We hebben 4 vitaliteitsexperts uitgenodigd om te pitchen in 4 rondetafelgesprekken. Onder de leiding van de vitaliteitsexperts ga je aan de slag met de onderstaande thema’s:

Vitaliteit en Financieel beleid: Zijn er subsidiemogelijkheden binnen dit thema?
Vitaliteit en Prioriteit: Hoe minder druk leidt tot meer prestatie.  
Vitaliteit en Activiteit: Hoe krijg je je collega's aan het bewegen?
Vitaliteit en Mobiliteit: Hoe zet je mobiliteit in voor vitaliteit?

Planning

8:00 ontvangst
8:15 start tafelronde 1
8:30 start tafelronde 2
8:45 start tafelronde 3
9:00 start tafelronde 4
9:15 uitloop en netwerken tot 9:30
9:30 Einde

Onze experts

PNO Consultants
PNO verstrekt subsidie- en innovatieadvies en start op eigen initiatief projecten die aansluiten op Nederlands of Europees stimuleringsbeleid. Samen met onze klanten en partners – van startup tot multinational, onderwijsinstellingen en universiteiten, overheden en sectororganisaties – leveren zij een bijdrage aan het innovatiebeleid van Nederland en de EU.

Michel Pape, Haptonoom, coach en fysiotherapeut
Michel Pape is levenskwaliteit coach, met een eigen praktijk in Eindhoven. Hij helpt mensen om van pijn af te komen en leert ze omgaan met stress en spanning om een optimale levenskwaliteit te bereiken. In zijn coaching houdt hij zich bezig met interacties tussen mensen: Hoe communiceer jij met mensen en wat voor invloed heeft dat op jezelf en de ander? Het is voor werkgevers van belang hoe te communiceren met werknemers, waardoor deze bereid zijn juist ‘een stapje extra te doen’ in plaats van dat ze geremd worden doordat de interactie wordt ervaren als druk en daardoor de prestatie verminderd.

Jeroen Bouwman en Joep Rovers, oprichters Werkatleet
Werk Atleet verzorgt innovatieve en actieve teambuilding clinics en sportprogramma’s voor elke organisatie. Werkatleet gaat samen met de organisatie aan de slag met de pijlers beweging, voeding en ontspanning. Hiermee zorgen ze er samen voor dat elke werknemer energieker, frisser en vitaler op de werkvloer verschijnt!

Arnoud Broers, Mobiliteits manager bij Mobilys
Mobilys optimaliseert het gebruik van diverse vormen van zakelijk vervoer. Dit kan door een aanpassing van het beleid en of de toevoeging van vervoersmogelijkheden zoals een mobiliteitskaart voor het OV, deelauto of een e-bike. Hierdoor ontstaat er meer keuze en samenhang in het mobiliteitsbeleid en medewerkers krijgen individuele keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Met deze aanpak realiseer je winst op mobiliteitskosten, CO₂ uitstoot en neemt uw aantrekkingskracht als werkgever verder toe.

AANMELDEN

Het netwerkontbijt is interessant voor HR-managers, enthousiaste werknemers die het onderwerp vitaliteit onder de aandacht willen brengen binnen hun organisatie en natuurlijk netwerkers. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar kwartiermaker@flightforum.nl. Vermeld bij het aanmelden je naam, bedrijfsnaam en functie. Deelname aan het netwerkontbijt is kosteloos.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: 9 oktober
Tijd: 08:00 uur – 9:30 uur
Locatie: Tribes, Flight Forum 840, 5657 DV Eindhoven

Network breakfast |Vitality

Active employees are worth their weight in gold! They are healthier, happier, perform better and are less likely to be ill. Would you like to learn more about vitality or share your experiences with other organisations? Join us on 9 October for a network breakfast with the theme ‘Vitality’ and become inspired by various vitalising enterprises. 

PROGRAMME

We have invited four vitality experts to pitch during four roundtable discussions. Under the guidance of these vitality experts, you will tackle the following themes: 

Vitality and Financial policy: Are there subsidies available within this theme?
Vitality and Priority: Why should your company analyse your HR policy?
Vitality and Activity: How can you get your colleagues moving?
Vitality and Mobility: How can you use mobility for vitality?

PLANNING

8:00 reception
8:15 start roundtable 1
8:30 start roundtable 2
8:45 start roundtable 3
9:00 start roundtable 4
9:15 conclusion and networking until 9:30
9:30 End 

OUR EXPERTS

PNO Consultants
PNO gives subsidy and innovation advice and initiates its own projects that fit with Dutch or European subsidy policy. Together with our customers and partners – from start-up to multinational, educational institutes and universities, governmental and sector organisations – they make a contribution to the innovation policy in the Netherlands and the EU.

Michel Pape, Haptotherapist, coach and physiotherapist
Michel Pape is a quality of life coach, with his own practice in Eindhoven. He helps people to get rid of pain and teaches them to deal with stress and tension in order to achieve an optimal quality of life. In his coaching he focuses on interactions between people: How do you communicate with people and what influence does this have on you and the other person? It is important for employers to be aware how they communicate with employees, so that they will be willing to ‘go that little bit further’ instead of making them feel inhibited through an interaction that feels like pressure and therefore has a negative result on performance.

Jeroen Bouwman and Joep Rovers, founder Werkatleet
Werk Atleet delivers innovative and active teambuilding clinics and sport programmes for every organisation. Werk Atleet works together with the organisation on activity, nutrition and relaxation. Together they therefore ensure that every employee arrives at work with more energy and vitality!

Arnoud Broers, Mobility manager at Mobilys
Mobilys optimises the use of various forms of business mobility. This can be through adjusting the policy and/or the application of transport possibilities such as an OV mobility card, sharing car or an e-bike. This generates more choice and cohesion in the mobility policy and employees each have freedom of choice and responsibility. This approach means that you can realise profit on mobility costs, CO₂ emissions and further increases your powers of attraction as employer.

REGISTRATION

The network breakfast is interesting for HR managers, enthusiastic employees who are keen to promote the topic of vitality within their organisation, and of course networkers. You can register by sending an e-mail to kwartiermaker@flightforum.nl. When registering, please include your name, company and position. Participating in the network breakfast is free of charge.

PRACTICAL INFORMATION

Date: 9 October
Time: 08:00 – 9:30
Location: Tribes, Flight Forum 840, 5657 DV Eindhoven