Datum:
16 april
Locatie:
Tribes, Flight Forum 840, 5657 DV Eindhoven
Tijd:
8:00 - 9:30
Kosten:
Gratis
Aanmelden:
kwartiermaker@flightforum.nl

(for engslish see below)

Op dinsdag 16 april vindt er weer een netwerkontbijt plaats. Kom om te verbinden met andere professionals op Flight Forum en krijg meteen een kennismaking met het thema: de Wendbaarheid van jouw organisatie. Weet jij hoe je je werknemers optimaal begeleid? Hoe oudere werknemer flexibel inzetbaar blijven? En hoe je ervoor zorgt dat je ook die ene drukke maand alles voor elkaar krijgt?

Herken je je in deze vragen? Kom dan op 16 april naar het Flight Forum Netwerkontbijt waar diverse bedrijven die gevestigd zijn op Flight Forum je over dit onderwerp kunnen adviseren. In vier korte sessies komen verschillende aspecten van een wendbare organisatie aan bod. Zo start je met nieuwe inzichten, praktische tips en een volle maag aan je werkdag! 

Opzet van de ochtend

De bijeenkomst bestaat uit vier rondetafelgesprekken van steeds een kwartier, elk met een eigen thema.

Wendbaarheid en leeftijd
Wat als je medewerkers ouder worden? Hoe blijven ze fit en met plezier aan het werk? Annemarie van Hoof en Anja van der Linden, mobiliteitscoaches bij USG Restart, vertellen je over het 45+ ontwikkeladvies.

Wendbaarheid en duurzaamheid
Hoe kun je ervoor zorgen dat je werknemers zich goed blijven ontwikkelen? Rein de Bie, Manager Talent Development bij YER, laat zien hoe hij gedragsanalyse inzet bij de take-off van een medewerker.

Wendbaarheid en activiteit
Soms is het drukker op de werkvloer dan anders. Hoe houd je alles draaiende? Kun je het opvangen met vaste medewerkers of moet er net een tandje bij? Evert Papadakis, regiomanager van JAM Werkt, legt je uit hoe je Young Talent in kunt zetten als je tijdelijk extra krachten nodig hebt.

Wendbaarheid en beleid
Marco Swart, advocaat arbeidsrecht bij Swart Legal, praat je bij over de juridische aandachtspunten om je organisatie wendbaar te houden. Denk aan de verschillende wijzen waarop je arbeidsrelaties vorm kunt geven, hoe je je arbeidscontracten kunt inrichten en wat de wettelijke beperkingen en mogelijkheden zijn om rekening mee te houden.

Over onze experts

YER, Rein de Bie, Manager Talent Development

YER is gespecialiseerd in detachering en werving en selectie. In zijn rol als Manager Talent Development is Rein verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de gedetacheerde professionals. Dit doen ze door middel van coaching, training en assessment.

JAM Werkt, Evert Papadakis, regiomanager.

JAM biedt een online werkplatform waarbij ze jongeren, studenten en starters matchen aan bedrijven in de regio. Veel jongeren en starters weten het bedrijventerrein niette vinden en vise-versa. Het innovatief online werkplatform van JAM biedt bedrijven direct inzicht in regionaal beschikbaar talent.

Swart Legal, Marco Swart, advocaat arbeidsrecht

De advocaten van Swart Legal hebben meer dan 20 jaar specialistische kennis en ervaring met alle vormen van samenwerking. Denk aan het vormgeven én beëindigen van (flexibele) arbeidsrelaties, uitzending, detachering, payrolling, zzp-contracten, handelsagenturen, maatschappen, vennootschappen en aandeelhoudersverhoudingen. Zeker ook bij ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor schade. Zij coachen, adviseren en procederen.

USG Restart, Annemarie van Hoof en Anja van der Linden, mobiliteitscoaches.

Restart adviseert en begeleidt werkgevers als HR-dienstverlener en arbeidsdeskundig adviesbureau. Denk hierbij aan diensten als jobcoaching, sociale activering, duurzame inzetbaarheid, inclusieve arbeidsmarkt, arbeidsre-integratie, en outplacement.


 

Network breakfast – How agile is your organisation?

The next network breakfast will take place on Tuesday 16 April. Come to connect with other professionals at Flight Forum and to be introduced to the theme: The agility of your organisation. Do you know the best way to guide your employees? How can older employees remain flexibly active? And how can you get things done, even in those busy months? 

Do these questions sound familiar? Join the Flight Forum CV network breakfast on Tuesday 16 April. There are various companies at Flight Forum that can advise you on these issues. In four short sessions we will look at different aspects of an agile organisation. Start your day with new insights, practical tips and a full stomach!

Plan for the morning

The meeting consists of four round-table conversations, each lasting 15 minutes and each with its own theme.

Agility and age
What happens when your employees become older. How can they stay fit and continue to enjoy their work? Annemarie van Hoof and Anja van der Linden, mobility coaches at USG Restart, talk about the 45+ development advice.

Agility and sustainability
How can you ensure the continued development of your employees? Rein de Bie, Manager Talent Development at YER, shows how he uses behaviour analysis in an employee’s take- off. 

Agility and activity
Some periods are busier than others in the workplace. How can you keep everything going? Can you cope with permanent staff or do you sometimes need a little extra? Evert Papadakis, regional manager at JAM Werkt, explains how you can use Young Talent if you need temporary extra hands.

Agility and policy
Marco Swart, employment lawyer at Swart Legal, talks about how to keep your organisation agile. Think about the various ways you can shape working relationships, how you can organise your employment contracts and the legal limitations and possibilities that must be taken into account.

YER, Rein de Bie, Manager Talent Development

YER specialises in secondment, recruitment and selection. In his role as Manager Talent Development, Rein is responsible for the personal development of the seconded professionals through coaching, training and assessment.

JAM Werkt, Evert Papadakis, regional manager

JAM provides an online work platform that matches young people, students and starters to businesses in the region. Many young people and starters don’t know about the business park, and vice versa. The innovative JAM online work platform offers business a direct link to the talent available in the region.

Swart Legal, Marco Swart, employment lawyer

The lawyers at Swart Legal have over 20 years of specialist knowledge and experience with all forms of collaboration, such as shaping and terminating (flexible) working relationships, temporary employment, secondment, payrolling, self-employment contracts, commercial agencies, partnerships, companies and shareholder relationships. They also deal with absenteeism, working incapacity and damage liability. They coach, advise and litigate.

USG Restart, Annemarie van Hoof and Anja van der Linden, mobility coaches.

Restart advises and assists employers as an HR service provider and labour expert consultancy. Their services include job coaching, social activation, sustainable employability, inclusive labour market, labour reintegration and outplacement.