Maaike van Agt | 19 maart 2020

Maaike van Agt - community manager Flight Forum

(for english see below)

Niet bij elkaar op bezoek is het advies. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor mijn werk als ‘netwerker’ op Flight Forum. Spannend? Zeker! Een uitdaging? Zeker!

Met z’n allen samenkomen kan niet meer. Uncover Flight Forum, waarbij we een bezoek zouden brengen aan de Vliegbasis van Defensie, moeten we dus verplaatsen naar een moment verderop dit jaar. Jammer!

Maar er zijn nog voldoende mogelijkheden om wél met elkaar in contact te komen en te netwerken. De netwerkevents die gepland zijn voor later dit voorjaar laten we in de agenda staan. Ze gaan door, wellicht in een ander jasje, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Ik wil iedereen daarom van harte uitnodiging voor Connecting Flight Forum. Ik hoop op een hoge opkomst!

Momentjes bij de koffieautomaat
Los van het netwerken op Flight Forum ligt er ook een uitdaging in het houden van contact met je collega’s. Heb jij nu ook dat je die lolbroek van het werk toch wel mist? De bloopers van je collega’s? De koffieautomaat-momentjes over de laatste Netflix-serie?
Minstens zo belangrijk: hoe hou je een goede werkflow met je team? Veel bedrijven hebben een gezamenlijke aftrap, maar hoe doe je aan teambuilding op afstand? Hoe houd je elkaar gemotiveerd?

Verschillende bedrijven hebben daar een eigen draai aan gegeven:

 • AKD een thuiswerk-challenge; zij laten elkaar zien hoe hun thuiswerkplek eruit ziet en zetten daar onder meer LinkedIn voor in.
 • Morgenmakers nodigt iedereen uit om deel te nemen aan hun dagelijkse dansmomentjes: even bewegen, even de energie samen kwijt en dan weer aan de slag! https://morgenmakers.nl/zo-dans-je-mee_/
 • Valid houdt regelmatig team-meetings met grote groepen medewerkers om hen een hart onder de riem te steken en te bedanken voor hun werk.
 • Atos spreekt hun medewerkers bij klanten in de vitale dienstverlening (ziekenhuizen, politie etc) via de managers extra moed in, want ze zijn hen heel dankbaar dat ze dit doen.

Meer beweging: daag elkaar uit!
Nu jullie dagelijkse fietsrit naar Flight Forum wegvalt (want natuurlijk komen jullie normaal met de fiets naar het werk), missen jullie ook die dagelijkse work-out. Daarom heb ik Werkatleet gevraagd hoe je hier het best mee omgaat. Met hen organiseerden we vorig jaar een aantal sportactiviteiten op Flight Forum. Het mooiste is om er een wedstrijdje van te maken. Daag je collega’s uit voor een challenge. Deze bijvoorbeeld, of deze. Houd contact en blijf samen fit!

Tips van de buren
Je leert elkaar beter kennen in tijden van nood. Mooi moment om eens te kijken hoe andere bedrijven op Flight Forum de huidige situatie aanpakken.

 • Fitness gelegenheid FIT 20 op Flight Forum is helaas gesloten, maar levert voor de gelegenheid een virtual personal trainer!
 • Er is veel informatie beschikbaar over noodmaatregelen vanuit de overheid, zie bijvoorbeeld deze artikelen van PNO, AKD.
 • Renewi spreekt hun waardering uit naar de vuilnismannen en -vrouwen (en wij ook).
 • HAGO noemt haar schoonmakers superhelden (en dat zijn ze ook).
 • Deloitte zet zich in tegen voedselverspilling door onverkocht eten aan te bieden.
 • YER laat ons weten hoe we visueel kunnen communiceren (Deel je doodels via Skype).
 • Valid geeft je tips over Skype-gesprekken. (Trek gewoon je mooiste kleren aan, ook thuis!)
 • Defensie bereidt zich voor om ook hulp te kunnen verlenen.
 • Aevitae geeft TIPS over thuiswerken. (Creëer je eigen kantoor.)
 • ATOS ziet in het thuiswerken de nieuwe normaal.
 • En Gebroeders van den Einden/ Euromovers tipte me nog de coronakrant, vol met tips van buiten Flight Forum.
 • Is je bedrijfsrestaurant gesloten en ben je toch genoodzaakt op de zaak te werken? Je kunt nog steeds eten bestellen bij onder andere Hutten Catering.

Kijk! zo heb ik toch weer een beetje verbinding gebracht op Flight Forum. Missie geslaagd. Let goed op jezelf en op je collega’s, houd elkaar gemotiveerd en hopelijk zie ik je snel weer bij één van onze bijeenkomsten!

Groet, Maaike van Agt
Communitymanager, Flight Forum

Mission digital team building!

At the moment meeting people face to face is a no go. This, of course, has consequences for my work as a ‘networker’ at Flight Forum. Scary? Certainly! A challenge? Definitely!

Getting together is no longer possible at the moment. We therefore had to postpone Uncover Flight Forum - where we planned a visit to the Eindhoven Air Base - to later this year. Very unfortunate! Still, there are plenty of opportunities to stay in touch and network. The network events that where planned later this spring will go on as planned. Perhaps in a different digital setting, which we are now exploring. So, I would like to personally invite you to 'Connecting Flight Forum'. I sincerely hope you will join us!

Talk around the coffee machine
Apart from networking, there is also a huge challenge at the moment of keeping in touch with your colleagues. Don't you already miss the joker at work? Your colleagues' bloopers? Or the chats about the latest Netflix series? And at least as important: how do you maintain a good workflow with your team? Many companies have a digital kick-off with their team in the morning, but how do you virtually keep each other motivated?

Several companies have put their own spin on it:

 • AKD has a homework challenge; they show each other what their home workplace looks like and use LinkedIn for this.
 • Morgenmakers invite everyone to take part in their daily dance moment: move around, lose some energy together and then get back to work! 
  https://morgenmakers.nl/zo-dans-je-mee_/
 • Valid regularly conducts team meetings with large groups of employees to support them and to thank them for their work.
 • The managers at Atos send words of encouragement to their employees that are seconded to vital services such as hospitals and the police because they are very grateful to them for doing this.

 

Exercise, challenge each other!
Now that your daily bike ride to Flight Forum has vanished (because of course you normally come to work by bike), you also miss your daily workout. That is why I asked Werkatleet, to give us some tips. Werkatleet organized several sports activities at Flight Forum in the past. 

Their advise is to make a competition out of it. Challenge your colleagues! Try this one, for example, or this one. Stay in touch and keep fit together!

Tips from the neighbours
You get to know each other best in times of need. So, let's see how other companies at Flight Forum are managing the current situation.

● Fitness facility FIT 20 based at Flight Forum is unfortunately closed but provides a virtual personal trainer for the occasion!

● A lot of information is available about emergency measures from the government, see for example these articles by PNO, AKD.

Renewi expresses their appreciation to the garbage men and women (we do too).

HAGO calls its cleaners superheroes (and they are).

Deloitte is committed to food waste by offering unsold food.

YER let us know how we can communicate visually (Share your doodles via Skype).

Valid gives you tips about Skype calls. (Just put on your best clothes, even at home!)

Air Base Eindhoven is making preparations to assist in this crisis.

● Aevitae gives TIPS about working from home. (Create your own office.)

ATOS sees the new normal in working from home.

● And Gebroeders van den Einden / Euromovers also tipped me the corona newspaper, full of tips from outside Flight Forum.

● Is your company restaurant closed and still forced to work on the premises? You can still order food from Hutten Catering.

So, this was my contribution to getting people at Flight Forum a little more connected. Mission accomplished!

Pay close attention to yourself and your colleagues, keep each other motivated and hopefully, I will see you again at one of our meetings!

Kind regards, Maaike van Agt
Community manager, Flight Forum