Flight Forum CV heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. In de huidige transitie van Flight Forum wordt volop geïnvesteerd in het ontwikkelen van een optimaal vestigingsklimaat. Er is veel aandacht voor duurzame mobiliteit, vergroening van het businesspark en verduurzaming van het vastgoed. Dit doen we niet alleen! Samen met de zakengemeenschap op Flight Forum zorgen we voor een toekomstbestendig businesspark.

Diverse bedrijven op Flight Forum nemen energiebesparende maatregelen. De kantoren op Flight Forum hebben grote dakoppervlakken en hebben daarmee veel opwekpotentie. FLOS heeft bijvoorbeeld op hun bedrijfsdak 6000 vierkante meter zonnepanelen geplaatst. 

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)
Ben je van plan om te investeren in zonnepanelen? Dan kun je gebruikmaken van de subsidie SDE+. Met deze regeling wordt de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland gestimuleerd. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Op 29 oktober start de najaarsronde. Je kan aanvraag tot en met 14 november indienen. Het wordt de laatste ronde van de SDE-subsidie zoals we die nu kennen. Met ingang van volgend jaar gaat de regeling er anders uit zien.

Wil je meer weten over de SDE+ regeling? Bekijk hieronder het filmpje of kijk hier.


Last funding round SDE+ starts 29 October

Sustainability is a top priority at Flight Forum CV. In the current transition phase, Flight Forum is investing heavily in the development of an optimal business climate. There is a great deal of attention for sustainable mobility, more greenery in the business park and making the real estate objects more sustainable. But we don’t do all this alone! Together with the business community at Flight Forum we are building a future-proof business park.

Various companies at Flight Forum are taking energy-saving measures. The office buildings at Flight Forum have large roof surfaces and thereby significant potential for generating energy. FLOS, for instance, has fitted 6000 square meters of solar panels on their roof.

Incentive scheme Sustainable Energy production (SDE+)
If you are planning to invest in solar panels, you can make use of the SDE+ subsidy. This funding scheme stimulates the development of a sustainable energy supply in the Netherlands. Sustainable energy is better for the environment, makes the Netherlands less dependent on fossil fuels and is good for the economy.

The autumn round starts on 29 October. You can submit a request until 14 November. This will be the last round of the SDE subsidy as we know it. The scheme will take on a different form from the beginning of next year.

Curious to know more about the SDE+ scheme? Watch the video below or check here