31 januari

#forward thinking

(for English see below)
Wie een wandelingetje maakt over het kantorencluster zal het niet zijn ontgaan: de groene metamorfose begint nu echt vorm te krijgen. De kwaliteit van het gebied wordt verbeterd door er een parkachtige omgeving van te maken met fijne zitplaatsen. Daarnaast biedt de nieuwe groene inrichting de kans om de waterhuishouding op Flight Forum duurzaam aan te pakken.

Grote delen van Flight Forum bestaan uit verharde oppervlaktes, waardoor regenwater slecht opgenomen wordt in de grond en direct via de riolering wordt afgevoerd.  Verder zorgt klimaatverandering voor hevigere regen, hittestress en langdurige droogte.  De vergroening is een belangrijke stap in het klimaatbestendig maken van Flight Forum. Groen zorgt voor een gezonder leefklimaat, een verlaging van de temperatuur in de zomer en het CO2- en fijnstofgehalte in de lucht. Om de effecten nog verder tegen te gaan heeft Flight Forum gekozen om het regenwater af te koppelen van het riool en infiltratiekratten te plaatsen.

De oplettende kijker heeft waarschijnlijk al de ‘kratten’ zien staan op de bodem van de uitgegraven kuilen. Dit zijn dus de infiltratiekratten. Ze worden gebruikt om regenwater ondergronds op te slaan en dat brengt meerdere voordelen met zich mee. Door regenwater in de grond te infiltreren, wordt verdroging van de grond voorkomen. Op deze manier wordt het hemelwater op eigen terrein benut, het riool flink ontlast en het water hoeft niet meer langs de waterzuiveringsinstallatie. Win, win, win dus!  De werkzaamheden van de groene metamorfose zijn op dit moment in volle gang en zullen naar verwachting half april klaar zijn. Wil je actuele informatie over de werkzaamheden? Kijk dan hier

#forward thinking

Infiltration crates make Flight Forum climate proof

Anyone who has taken a walk across the office cluster will have seen it: the green metamorphosis is really starting to take shape. The quality of the area is being improved by turning it into a park-like environment with plenty of seating. The new green layout also makes it possible to take a sustainable approach to tackling water management at Flight Forum.

Large areas of Flight Forum are covered in paved surfaces, which means that rainwater has little chance to be absorbed back into the ground and therefore drains directly into the sewer system.  Climate change is also resulting in heavy rains, heat stress and prolonged periods of drought.  The greening is an important step in making Flight Forum climate proof. Greenery results in a healthier living environment, lower temperatures in the summer months and a reduction in CO2 and particulate levels in the air. To counteract the effects even further, Flight Forum has also chosen to disconnect the rainwater drainage from the sewer system and instead to use infiltration crates. 

The observant people out there have probably already seen the ‘crates’ on the bottom of the excavated pits. These are the infiltration crates. They are used to store rainwater underground, which has several benefits. Infiltrating rainwater into the ground prevents the soil from drying out. It also ensures that the rainwater is kept on-site, puts less stress on the sewer system and the water does not need to pass through the water treatment plant. So, it’s win, win, win!

The green metamorphosis works are in full swing and are expected to be completed mid-April. Would you like up-to-date information about the works? Click here