Eveline Grin

fotocredits: Patrick Meis

(for english see below)

Het is zover! Donderdag werd het startsein gegeven voor de groene make-over van Flight Forum. Samen met ND group, Comfort Zone, Perial Asset Management, M Seven Real estate, Lianeo Real Estate freest Flight Forum symbolisch een stuk asfalt weg. Nu is er nog weinig groen te bekennen. Maar daar komt, dankzij de samenwerking tussen Flight Forum CV en de eigenaren van gebouwen op het kantorencluster, na vandaag verandering in.

Flight Forum groeit, letterlijk. Het bruist al in de panden, maar door de metamorfose wordt de buitenruimte een dynamisch plek waar je in het groen kan werken, lunchen en relaxen. De vijf gebouwen op het kantorencluster worden straks met elkaar verbonden door één mooie buitenruimte. De nieuwe paden en pleintjes met zithoeken nodigen uit om elkaar te ontmoeten en een rondje te wandelen tijdens de pauze. De groene metamorfose is een initiatief dat Flight Forum samen oppakt met gebouweigenaren. Ook zij werken mee aan het mooier maken van Flight Forum voor hun huurders.

“Met dit vergroeningsproject slaan we heel veel vliegen in een klap”, vertelt Rob van Midden, directeur van Flight Forum CV.“ Flight Forum krijgt een hoogwaardige buitenruimte, passend bij de ambities en de bedrijven die hier gevestigd zijn. Wij, en de eigenaren van de omliggende gebouwen, zijn ervan overtuigd dat de vergroening een boost geeft aan de verdere ontwikkeling van Flight Forum als hoogwaardig businesspark in de Brainport regio.”

Klimaatadaptief

Groen en water zijn de bouwstenen in dit project om biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en uitstraling te verbeteren van het businesspark. Bomen zorgen voor schaduw en beschutte verblijfsplekken tegen windval. Vlinder- en bijenlokkende beplanting verbeteren de biodiversiteit. En het hemelwater wordt opgevangen in ondergrondse infiltratiekratten. Op piekmomenten wordt het water vastgehouden en planten worden in droge tijden juist voorzien van water.

Flight Forum ‘groeit’

De komende tijd wordt de verbinding met de natuur verder hersteld door te investeren in een aanzienlijke vergroening van het gebied. Naast de groene metamorfose van de straatjes op het kantorencluster wordt in 2020/2021 het centrale plein aangepakt en komt er een nieuw park midden in het Business park. De zakelijke omgeving komt tot bloei en Flight Forum groeit op die manier uit tot het beste klimaat voor de zakelijke dienstverlening in Zuid-Nederland. Uitnodigend, helder en inspirerend.


Green make-over of the office cluster at Flight Forum a fact thanks to cooperating companies.

There was a buzz of excitement at Flight Forum today. Together with ND group, Comfort Zone, Perial Asset Management, M Seven Real Estate, Lianeo Real Estate, Flight Forum is symbolically removing a piece of tarmac. Now there is little green to be seen. But thanks to the cooperation between Flight Forum CV and the owners of buildings on the office cluster, that will change after today.

Flight Forum is growing, literally. The buildings are already buzzing, but the make-over will make the outdoor space a dynamic place where you can work, lunch and relax surrounded by greenery. The five buildings at the office cluster will soon be connected by one beautiful outdoor space. The new paths and squares with sitting areas invite you to meet each other and take a walk during breaks. The green metamorphosis is an initiative that we are tackling together with the Flight Forum building owners. They too are working on making Flight Forum more beautiful for its users.

"With this project, we are killing two birds with one stone", says Rob van Midden, director of Flight Forum CV. “Flight Forum will have a high-quality outdoor space that matches our ambitions and the companies that are located here. We and the owners of the surrounding buildings are convinced that the greening gives a boost to further development of Flight Forum as a high-quality business park in the Brainport region.”

Climate adaptive
Green and water are the building blocks in this project that will improve the business park's biodiversity, health, climate adaptation and image. Trees provide shade and shelter against wind. Butterfly and bee-eating plants improve biodiversity. Rainwater is collected in underground infiltration crates. Water is retained at peak times and plants are supplied with water during dry times.

Flight Forum "grows"
In the coming period, the connection with nature will further be restored by investing in making the area a lot greener. In addition to the green metamorphosis of the streets at the office cluster, the central square will be tackled in 2020/2021 and a new park will be created in the middle of the Business Park. The business environment is flourishing, and Flight Forum is becoming the best environment for business services in the southern Netherlands. Inviting, clear and inspiring.