27 augustus 2019 door Eveline Grin

(for english see below)

Het is zover! De schop gaat half september in de grond voor de groene metamorfose van het kantorencluster. Er komt minder asfalt, meer groen en er worden nieuwe paden aangelegd die uitkomen op pleintjes waar je kan werken, lunchen en relaxen. De transformatie zal in rap tempo worden uitgevoerd. Dit jaar werken we tijdens Kerst in een gloednieuwe groene oase.

Een aantal maanden geleden kon je al in onze nieuwsbrief lezen dat Flight Forum een groene metamorfose zou krijgen. Maar hoe zat het ook alweer?

De straatjes van het kantorencluster worden opnieuw ingericht en er komen plekken om te werken en vergaderen, te lunchen of te borrelen, te wandelen of relaxen. Hoe we dit gaan doen? Grote delen van het asfalt worden uitgesneden langs de gebouwen en hier komt beplanting voor in de plaats.

De vlakken krijgen een natuurlijke uitstraling en worden gevuld met ruige kleurrijke planten en bomen. De ene keer smal, de andere keer breed. Het groen nodigt uit om naar buiten te gaan en vanuit het kantoor heb je het gevoel dat je in de natuur werkt.

Tussen de beplanting liggen smallere paden die voor een duidelijke looprichting zorgen vanaf de parkeerplaatsen, het centrale plein en de entrees van de kantoren. Openingen tussen de beplanting markeren de entrees van de kantoren. De nieuwe paden komen uit op pleintjes. Hier kun je beschut zitten maar je kan er ook samenkomen voor een evenement, borrel, zomer-BBQ of een vergadering.

Klimaat adaptief
‘Duurzame ontwikkeling’ is een belangrijk beleidsthema van Flight Forum CV. De groene metamorfose zorgt voor een aangenamere omgeving met bomen voor schaduw en beschutte verblijfsplekken tegen windval. Bovendien verbetert de vlinder- en bijenlokkende beplanting de biodiversiteit. Het hemelwater dat op de gebouwen en openbare ruimte valt, koppelen we af en vangen we op in ondergrondse infiltratiekratten. Hiermee kunnen we water op piekmomenten vasthouden en vanwege de capillaire werking van de kratten de beplanting juist in droge tijden voorzien van water. De plantvakken kunnen tot wel een maand zonder externe bewatering.

Planning
Vanaf half september tot en met half december werken we aan de metamorfose. De werkzaamheden bestaan uit twee delen. Het eerste deel duurt ongeveer 13 weken en zal hoofdzakelijk bestaan uit opbreek- en rioolwerkzaamheden, grondwerk, bestraten en het plaatsen van straatmeubilair en verlichting. Bomen en borders zullen in de tweede fase worden aangeplant. Dit zal drie weken in beslag nemen. Volg onze social-mediakanalen of download onze Flight Forum Office app om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden en eventuele overlast.

Green metamorphosis of Flight Forum about to start

It’s time! The groundwork for the green metamorphosis of the office cluster will get underway in mid-September. There will be more greenery and new paths leading to the central squares where you can work, lunch and relax. The transformation will take place at full speed; this very Christmas we’ll be working in a brand-new green oasis.

We mentioned a few months ago in our newsletter that Flight Forum would be getting a green metamorphosis. But what’s the story again?


The pathways of the office cluster will be redesigned, and we’ll create new areas to work and hold meetings, to lunch or have a drink, to walk or to relax. How are we going to do this? Large areas of tarmac alongside the buildings will be cut out to make way for plants and greenery.

These areas will have a natural look and will be filled with rugged, colourful plants and trees. Some small, some large, forming an inviting environment that entices you outside and, even when sitting in your office, gives you the feeling you’re working in the middle of nature.

Winding in between the plants are smaller paths that create clear walkways from the car parks, the central square and the office building entrances. Openings between the planting mark the office building entrances. The new paths lead to the connecting squares. These little squares offer a sheltered place to sit or to come together for an event, drinks, summer BBQ or a meeting.

Climate adaptive
‘Sustainable development’ is an important policy theme for Flight Forum CV. The green metamorphosis provides a pleasant working environment with trees for shade and areas sheltered from the wind. Furthermore, the planting attracts more butterflies and bees, and therefore improves biodiversity in the area. Rainwater falling on the buildings and public spaces is now captured in underground infiltration crates. This means we can retain water at times of peak rainfall and the capillary effect of the infiltration system supplies the plants with water during dryer months. The green areas can survive for up to a month without extra external watering.

Planning
We’ll be working on the green metamorphosis from mid-September until mid-December and the work has been split into two sections. The first will take around 13 weeks and will consist mainly of demolition and sewerage work, groundwork, paving and installation of street furniture and lighting. Trees and borders will be planted in the second phase which will take roughly three weeks. Follow our social media channels or download our Flight Forum Office app to stay updated on the progress and any possible inconvenience.