26 maart | Eveline Grin

(for english dee below)

Flight Forum heeft de ambitie om in de komende jaren economisch, ruimtelijk en sociaal uit te groeien tot een vooruitstrevend en vitaal gebied. De buitenruimte moet dat reflecteren. Het moet een plek zijn die de gebouwen, clusters en ondernemers met elkaar verbindt. Dynamisch, inspirerend, gastvrij en met ruimte voor ontmoeting.

Flight Forum een plek die leeft!

De buitenruimte van Flight Forum krijgt bij de metamorfose diverse plekken om te werken en vergaderen, te lunchen en borrelen, te sporten of relaxen. Het wordt een plek die zichtbaar onderdeel is van de stad Eindhoven en de Brainportregio. Hoe we dit gaan doen? We willen grote delen van het asfalt uitsnijden langs de gebouwen en hiervoor groen terugbrengen. De vlakken krijgen een natuurlijk uitstraling en worden gevuld met planten en bomen. De ene keer smal, de andere keer breed. Het groen nodigt uit om naar buiten te gaan en vanuit het kantoor heb je het gevoel dat je in het groen werkt. Tussen de beplanting liggen smallere paden die voor een duidelijke looprichting zorgen tussen het parkeren, de overdekte parkeerplaats, het centrale plein en de entrees van de kantoren. De entrees van de kantoren worden duidelijk gemarkeerd door de openingen tussen de beplanting.

Buiten werken

Je zit al de hele dag binnen. Buiten zijn verminderd stress en het verbetert welzijn. Papierwerk, een vergadering of bellen zijn bij uitstek geschikt om buiten te doen. De groene metamorfose van Flight Forum gaat dat mogelijk maken. De nieuwe paden komen uit op de zogenaamde 'koppelpleintjes'. Op deze pleintjes kun je beschut zitten maar je kan er ook samenkomen voor een evenement, borrel, zomer-BBQ of een vergadering.

Flight Forumplein 2.0

Het plein is het centrum van het Kantorencluster en wordt het visitekaartje van het nieuwe Flight Forum: het laat zien dat wij hét zakelijk businesscluster van de Brainport zijn. De uitstraling is zakelijk, stijlvol en gastvrij. Ook hier gaan de grijstinten plaatsmaken voor een groene ontmoetingsplek. Het nieuwe plein zal meerdere terrassen krijgen die van elkaar worden gescheiden door beplanting die per seizoen zullen wisselen van kleur, geur en vorm. Om de hoogteverschillen op het plein te overbruggen worden er ‘tribune’ trappen gemaakt. Op de trappen en terrassen is genoeg ruimte om te lunchen, vergaderen en beschut te zitten. Ook kunnen er evenementen worden georganiseerd. Naast de fysieke ingrepen moet het plein energiek en dynamisch worden! Daarom is er op het nieuwe plein een ruimte ontworpen waar een initiatief zich kan vestigen dat het plein verder verlevendigd en bekend maakt.

Samen met gebouweigenaren

De groene metamorfose is een initiatief dat we samen oppakken met de gebouweigenaren op Flight Forum. Ook zij werken daarmee aan het mooier maken van Flight Forum voor hun huurders.


GREEN METAMORPHOSIS #2:

Office cluster transforms into green meeting place

It is Flight Forum’s ambition to evolve economically, spatially and socially in the coming years into a progressive and lively area. The outside spaces should reflect this. They should link the buildings, clusters and enterprises with each other. Dynamic, inspiring, welcoming and with meeting places.

Flight Forum – a lively place!

The metamorphosis will generate various places to work and have meetings, to have lunch and enjoy drinks, to do sport and to relax in the outside space at Flight Forum. It will become a place that is visibly a part of the city of Eindhoven and the Brainport region. How are we going to achieve this? We want to cut away large areas of the asphalt adjacent to the buildings and replace them with green. The areas will be given a natural appearance and filled with plants and trees. Sometimes narrow, sometimes wide.

The greenery will invite people to venture outside and from your office you will feel like you are surrounded by nature. Narrow paths positioned between the plants will provide clear walkways between the parking areas, the indoor car park, the central square and the office buildings. The office building entrances will be clearly marked by openings in the greenery.

Working outside

You sit inside all day. Outside you will find reduced stress levels and improved wellbeing. Paperwork, a meeting or making a phone call are all perfect outdoor activities. The green metamorphosis at Flight Forum will make this possible. The new pathways will intersect at the so-called ‘connecting squares’. These squares provide sheltered seating, but are also perfect places to gather for an event, drinks, summer BBQ or meetings. 

Flight Forum square 2.0

The square is the centre of the Office Cluster and will be the calling card of the new Flight Forum: it shows that we are the business cluster of the Brainport region. It is business-like, stylish and welcoming. Here too, the grey tints will make way for a green meeting place. The new square will have several terraces, separated by greenery that will change in colour, scent and shape through the seasons. 'Grandstand' steps will be made to bridge the height differences in the square. The steps and terraces will provide plenty of space for meetings, enjoying lunch and sheltered seating or even for organising events. As well as undergoing physical changes, the square must become energetic and dynamic! The new designs therefore also include space for an initiative to be established that will enliven and promote the square.

Together with building owners

The green metamorphosis is an initiative that we are tackling together with the Flight Forum building owners. They too are working on making Flight Forum more beautiful for its users.