15 november Eveline Grin

(For English see below)

Wie op Flight Forum werkt en bezoekers ontvangt herkent het vast: Flight Forum scoort relatief slecht op vindbaarheid. En dat is een slechte binnenkomer. Hoe prettiger de reis, hoe aantrekkelijker het bezoek aan het Businesspark en de gevestigde bedrijven. Een zoekproces maakt daar uiteraard geen deel van uit.

Om dit aan te pakken heeft Flight Forum nieuwe bewegwijzering ontworpen volgens het beleid van Gemeente Eindhoven en met oog voor duurzaam beheer. Het nieuwe bewegwijzeringsysteem krijgt een heldere, aantrekkelijke en eenduidige vormgeving die past bij de hoogwaardige uitstraling van het park en past binnen het gemeentelijke systeem. We stellen de incidentele bezoeker van het Businesspark centraal. Niet alleen bezoekers die met de auto komen zijn straks geholpen met de nieuwe bewegwijzering, maar ook fietsers en bezoekers die met de bus aankomen kunnen hun weg vinden.

De afgelopen jaren zijn er al kleine ingrepen doorgevoerd, waaronder het plaatsen van tijdelijke gele bebording. Deze gele borden worden weggehaald en vervangen voor het nieuwe systeem. Met het oog op duurzaam beheer en het beleid van de gemeente is er gekozen voor een systeem op basis van huisnummers.

Er komt bewegwijzering op 5 niveaus:

 1. Doel: het vinden van het juiste cluster
  Er komt bewegwijzering langs de gehele rondweg van Flight Forum op basis van huisnummers
 2. Doel: Bezoeker laten weten dat hij/zij is gearriveerd op het juiste cluster
  Er komt bewegwijzering bij de entrees van de clusters
 3. Doel: Bezoekers van cluster 1 (kantorencluster) leiden naar de juiste parkeergelegenheid
 4. Doel: Voetgangers vanuit de algemene parkeergarage, bushalte en tijdelijke parkeerplaatsen op cluster 1 de weg wijzen naar het juiste kantoor
  Naast de bestaande plattegrond in de tunnel bij de parkeergarage komen er 2 extra plattegronden naast de bushalte op het centrale plein en de tijdelijke parkeerplaats
 5. Doel: Fietsers de weg wijzen naar juiste cluster (op basis van huisnummer)
  Langs de fietspaden rondom Flight Forum komt bewegwijzering te hangen op cruciale beslissingsmomenten 

Uitvoering
In december wordt de nieuwe bewegwijzering geplaatst.

Flight Forum gets new wayfinding signs this year.

Navigating Flight Forum can be tough for first time vistors. And that's a bad first introduction. The more pleasant the journey, the more attractive the visit to the Business Park and the established companies. A search process is, of course, not part of this.

In response Flight Forum has designed a new clear and attractive wayfinding system following the policy of the Municipality of Eindhoven and with an eye for sustainable management. We focused on the occasional visitor to the Business Park. The new signage will help visitors arriving by car, cyclists and visitors arriving by bus.

Minor interventions have already been implemented in recent years, including the installation of temporary yellow signage. These yellow signs will be removed and replaced by the new system. With a view to sustainable management and the municipality policy, a system based on house numbers has been chosen. There will be signage on 5 levels:

1. Goal: finding the right cluster
Signage will be placed along the entire Flight Forum ring road based on house numbers.

2. Goal: To inform the visitor that he/she has arrived at the correct cluster
Signage will be placed at the entrances of the clusters

3. Goal: Direct visitors of cluster 1 (office cluster) to the correct parking space
Signage is placed along the ring road around cluster 1

4. Goal: To guide pedestrians from the general parking garage, bus stop and temporary parking spaces on cluster 1 to the right office
In addition to the existing map in the tunnel at the parking garage, there will be 2 extra maps next to the bus stop on the central square and the temporary parking lot.

5. Goal: Show cyclists the way to the correct cluster (based on house number)
Signage will be installed along the cycle paths around Flight Forum at crucial decision moments

 

Implementation

The new signage will be installed in December.