26 februari 2019 | Eveline Grin

(for english see below)

Flight Forum is op dit moment nog een grijze doorvoerplek waar mensen zo snel mogelijk doorheen trekken op weg naar hun werk. Daar gaat snel verandering in komen want het businesspark krijgt dit jaar een groene metamorfose! Asfalt en Jumboblokken maken plaats voor kruidenrijk gras, pleinen en straatjes worden opnieuw ingericht en er komen plekken voor ontmoeting, wandelen, lunchen en ontspanning in de zon.

Groen wandelen en verblijven

Wandel een rondje door Flight Forum en je kan het bijna niet missen: het gebied is langzaam aan het veranderen. De weg is verbreed, drie oversteekplaatsen zijn gerealiseerd en een groenzone ten oosten en westen van het kantoren cluster is aangelegd. Ook het verkeer kan weer doorrijden en bezoekers kunnen beter hun weg vinden naar de parkeergarage en de gebouwen met behulp van nieuwe signing. Ook dit jaar gaat er op het business park veel veranderen. Belangrijke veranderingen die plaatsvinden zijn:

  1. Vervangen van Jumboblokken en overmatig asfalt langs wegen voor groenstroken met kruidenrijk gras en bomen
  2. Herinrichten van het Luchtruimplein en de straatjes van het kantorencluster samen met gebouweigenaren
  3. Aanleggen van recreatieve loop-, fietspaden en groene verblijfsplekken.

De komende maanden zullen we afzonderlijk communiceren over de onderdelen van het plan. Hieronder lees je meer over de plannen voor onderdeel 1.

Onderdeel 1 | Van grijze Jumboblokken en asfalt naar groen kruidenrijk gras

Overal waar je kijkt zie je asfalt. Rijbanen en parkeerplaatsen lopen in elkaar over en worden alleen gescheiden door rijen met kille en grijze Jumboblokken. Niet echt een fijn beeld als je s ’ochtends met de fiets of auto aankomt op je werk. Gelukkig gaat het eindeloze pallet van grijstinten plaatsmaken voor groen! Samen met de gemeente gaan we de Jumboblokken en de overmaat aan asfalt rondom de Jumboblokken weghalen. Zo ontstaat er ruimte voor een groene rand rondom de clusters met kruidenrijkgras met mooie eiken- en berkenbomen. De groene bermen geven niet alleen een boost aan ons humeur, ze zorgen er ook voor dat de wegen los komen te liggen van fietspaden, wandelpaden en de rondwegen. Dit maakt Flight Forum overzichtelijker, veiliger en groener.

Praktische informatie

Het verwijderen van de Jumboblokken en asfalt langs wegen gaat strook voor strook. Na het verwijderen van het grijs zaaien we kruidenrijkgras in. Het plantseizoen voor de bomen is in het najaar, de bomen zullen dus pas later in het jaar te zien zijn.

Op onze website en via onze nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte wanneer we met welke strook beginnen en eventuele overlast die ontstaat. In de volgende nieuwsbrief meer over het herinrichten van het Luchtruimplein en de straatjes van het kantorencluster. Een bijzonder vergroeningsproject dat we samen met gebouweigenaren aan het voorbereiden zijn.

Wil je op de hoogte blijven? Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


Flight Forum gets a green metamorphosis

Flight Forum is currently still a grey transition area, through which people pass as quickly as possible on their way to work. This will soon change, as the business park will be given a green metamorphosis this year! Asphalt and concrete blocks will make way for herbs-rich grass, squares and pathways will be redesigned, and areas will be created for meeting, strolling, lunching and relaxing in the sun.

Green walks and areas

Take a walk around Flight Forum and you can’t miss it: the area is slowly changing. The road has been widened, three crossing points have been realised and a green zone has been laid out to the east and west of the office cluster. Traffic is also flowing again, and it is easier for visitors to find their way to the car park and the various buildings thanks to new signing. A lot more will also be changing this year at the business park. Some important changes will be:

  1. Concrete blocks and excessive asphalt along the roads will be replaced by green areas and a tree here and there.
  2. The Luchtruim square and the pathways of the office cluster will be redesigned together with the building owners.
  3. Recreational pedestrian and cycling paths and green recreational areas will be created.

We will tell you more about the individual elements of the plan during the coming months. Read more below about the plans for part 1.

Part 1. From grey concrete blocks and asphalt to green herb-rich grass

There is asphalt everywhere you look. Car lanes and parking spaces merge together and are separated only by rows of cold, grey concrete blocks. Not the best morning’s welcome when you arrive at work on your bike or in your car. Luckily, the endless spectrum of grey tints will soon make way for green! Together with the gemeente we will be removing the concrete blocks and the excessive amount of asphalt around them. This will create space for green areas of herb-grass around the clusters. We will also plant beautiful oak and birch trees. The green verges will not only boost our moods, but they will also separate the roads from the cycle paths, pedestrian walkways and the bypasses. This will make Flight Forum clearer, safer and greener.

Practical information

The removal of the concrete blocks and asphalt along the roads will take place one strip at a time. First the grey will be removed, and then herb-grass seeds will be sown. The tree-planting season is autumn, so these will be visible later in the year. K

eep an eye on our website and this newsletter for regular updates with information about when we will be starting which strip and any possible inconvenience. More news will follow in the next newsletter about the redesign of the Luchtruim square and the pathways of the office cluster; a special greening project we are currently preparing together with building owners. You can sign-up for the newsletter at the bottom of the page.