28 mei 2018

Afgelopen december hebben medewerkers van bedrijven op Flight Forum via onze wenskaartenactie laten blijken dat een betere trafficflow op het bedrijventerrein hard nodig is. De drukte tijdens de spits op Flight Forum zorgt regelmatig voor opstoppingen en de daarmee gepaarde ergernis. Daarnaast is er behoefte aan meer groen, meer fietsbanen en veilige voetgangersoversteekplaatsen. Flight Forum CV zet zich daarom in voor een groenere werkomgeving en een betere bereikbaarheid. Om dit te realiseren werken Flight Forum CV en gemeente Eindhoven tussen mei en juli hard aan nieuwe wegen, meer groen en veilige oversteekplaatsen. Weg met grijs en files, hallo groen en doorstroming!

(for English: see below)

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van Flight Forum?

Maandag 7 mei 2018 zijn de werkzaamheden op Flight Forum rondom (kantoren) cluster 1 gestart. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden zullen voor eind juli 2018 klaar zijn. Na de bouwvakantie tot begin september voert de aannemer nog een aantal afrondende werkzaamheden uit die minimale verkeershinder tot gevolg hebben. Op dat moment is de rondweg van het kantorencluster zowel aan de oostzijde als aan de westzijde verbreed tot een dubbelbaansweg. Bovendien kun je dan op 3 plekken veilig oversteken en is er veel meer groen.

Omleidingen

De eerste fase van de wegverbreding op Flight Forum wordt deze week afgerond. De oostzijde is daarmee gereed. Zie foto voor de nieuwe situatie. Daarna gaat de tweede fase van start aan de westzijde. Tijdens de werkzaamheden is er overdag altijd 1 rijstrook open voor gemotoriseerd verkeer en Flight Forum cluster 1 blijft altijd bereikbaar. Fietsers en bromfietsers worden wel omgeleid.

wegvebreding Flight Forum

Van vrijdag 13 juli 2018 20.00 uur tot maandag 16 juli 2018 06.00 uur is het complete werkvak afgesloten. Het verkeer naar de Luchthavenweg blijft overdag gewoon mogelijk. Het doorgaande verkeer over Flight Forum wordt omgeleid over de rondweg van cluster 1. Werkzaamheden die de doorstroming belemmeren worden 's nachts uitgevoerd. Tijdens deze nachtelijke afsluitingen wordt er rekening gehouden met de reizigers van en naar Eindhoven Airport. Alle afsluitingen worden met tekstkarren naast de weg aangekondigd bij de weggebruikers.

Minder parkeerplaatsen

Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar op een aantal locaties op Flight Forum. Vanaf week 19 gaat het om de parkeerplaatsen aan de oostzijde van de wegverbreding. Vanaf week 21 zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar naast het viaduct en de uitgang in het zuiden van cluster 1. Flight Forum CV heeft ervoor gezorgd dat oversteken mogelijk blijft.

Op de hoogte blijven?

Op de onderstaande tekening staan de werkvakken aangegeven met globale tijdsplanning van het project. Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele werkzaamheden en omleidingen? Bekijk dan de kaart op de website van Gemeente Eindhoven.

Flight Forum CV is working hard to create more greenery, safe crossing points and a better traffic flow.

Employees of companies at Flight Forum who filled in our greetings cards last December, confirmed that better traffic flow in and around the business park is badly needed. The volume of traffic during the rush hour at Flight Forum regularly causes congestion and frustration. There is also a wish for more greenery, more cycle paths and safe pedestrian crossing points. Flight Forum CV is therefore committed to creating a greener working environment and improved accessibility. In order to realise this, Flight Forum CV and gemeente Eindhoven are working hard from May to July to realise new roads, more greenery and safe crossing points. Goodbye grey and traffic jams, hello green and flowing!

WHAT DOES THIS MEAN FOR ACCESSIBILITY AT FLIGHT FORUM?

The road works at Flight Forum around (office) cluster 1 started on Monday 7 May 2018. Most of the work will be completed before the end of July 2018. After the construction industry holiday until early September, the contractor will complete a few final activities that will cause very little disruption to traffic. By that time, the office cluster ring-road will have been widened to a dual carriageway on both the east and west sides. There will also be three safe crossing points and much more greenery.

DIVERSION

The first phase of the roadworks at Flight Forum will be finished this week. This will complete the east side. See the photo for the new situation. The second phase will then begin on the west side. There will always be one lane open during daytime for motorized traffic during the roadworks, and Flight Forum cluster 1 will always be accessible. Cyclists and mopeds will be diverted. The whole work area will be closed from Friday 13 July 2018 20:00 until Monday 16 July 2018 06:00. Traffic flow to the Luchthavenweg will remain open during the daytime. Through traffic across Flight Forum will be diverted over the cluster 1 ring-road. Roadworks that hinder the flow of traffic will take place at night. Travellers requiring access to Eindhoven Airport will be taken into account during these night-time closures. All closures will be announced via mobile roadside signs.

FEWER PARKING PLACES

There will be fewer car parking places available at some Flight Forum locations during the project. This concerns the parking places to the east of the road widening from week 19. From week 21 there will be fewer parking places available alongside the viaduct and the exit to the south of cluster 1. Flight Forum CV has made sure it will always be possible to cross safely.

STAY INFORMED?

The diagram above shows the work areas with a global planning for the whole project. Do you want to stay up to date with the most recent developments and diversions? Check out the map on the Gemeente Eindhoven website.