september 2022 | Eveline Grin

(For english see below)

Flight Forum en het gebied er omheen zijn in ontwikkeling. Met de gebiedsvisie Eindhoven Airport District zijn de opgaven voor het gebied rondom Eindhoven Airport de komende 20 jaar bepaald voor levendigheid, verduurzaming, vergroening, bereikbaarheid, en circulaire-economie. Het nieuwe hart van Eindhoven Airport District wordt gevormd door het gebied tussen de terminal en het kantorencluster van Flight Forum en gaat bijdragen aan een nieuwe aantrekkelijke groene entree van Eindhoven.

Maar wat kunnen we verwachten? In artikel #1 kon je lezen over hoe Eindhoven Airport District de komende jaren ontwikkeld tot een aantrekkelijke, levendige en groene entree van Eindhoven. Deze maand kun je lezen over de visie op bereikbaarheid en vindbaarheid.

Eenvoudige wegenstructuur
Eindhoven Airport District wordt in de toekomst steeds beter bereikbaar en vindbaar vanwege een nieuwe eenvoudige wegenstructuur. Een groot deel van het auto- en vrachtverkeer wordt aan de randen van Eindhoven Airport District afgevangen. Hierdoor komt er ruimte voor veel meer groen en mooie veilige fiets- en wandelroutes.

Geconcentreerd parkeren
Parkeren voor de Luchthaven wordt in de toekomst geconcentreerd langs de Airport Boulevard en wordt ook steeds vaker gebruikt voor het overig parkeren. Reizigers die gaan vliegen parkeren bij de luchthaven. Op Bedrijventerrein Eindhoven Airport wordt geparkeerd op eigen terrein en bij nieuwe ontwikkelingen op collectieve parkeervoorzieningen.

Auto te gast op de Luchthavenweg
Op de Luchthavenweg bepaalt de voetgangersboulevard het beeld. De Luchthavenweg wordt voornamelijk door Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en langzaam verkeer gebruikt. De auto is hier te gast.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Door de drie Hoogwaardig Openbaar Vervoer lijnen in combinatie met de Brainportlijn wordt Eindhoven Airport District goed bereikbaar vanaf de binnenstad en andere werklocaties.

MEER WETEN?

De gebiedsvisie wordt samen met bedrijven, eigenaren en andere betrokkenen in het gebied gerealiseerd. Heb je een idee, project of wil je meer weten over de visie? Neem dan gerust contact op met Pieter Boesten door een mail te sturen naar: pieterboesten@eindhovenairportdistrict.nl.

WHAT WILL CHANGE IN EINDHOVEN AIRPORT DISTRICT? #2

Flight Forum and the surrounding area are under development. With the new Eindhoven Airport District vision, the goals have been set for the next 20 years for liveliness, sustainability, greening, accessibility and the circular economy. The new heart of Eindhoven Airport District is formed by the area between the terminal of Eindhoven Airport and the Flight Forum office cluster and will contribute to a new attractive and green entrance to Eindhoven. 

But what can we expect? In the previous newsletter you could read about how Eindhoven Airport District will develop into an attractive, lively and green entrance to Eindhoven. This month, you can read about the vision on accessibility and findability.

Simple road structure
Eindhoven Airport District will become increasingly more accessible in the future due to a new simple road infrastructure. A large part of car and freight traffic will be intercepted along the edges of Eindhoven Airport District. This creates space for much more greenery and beautiful, safe cycling and walking routes.

Concentrated parking
In the future, parking for the airport will be concentrated at the Airport Boulevard and will also increasingly be used for other parking. Travelers who are going to fly, park at the airport. Employees of businesses located at Eindhoven Airport Business Park, park on private property and in new developments on collective parking facilities.

Cars are a guest on the Airport Road
On the Luchthavenweg, pedestrian's and cyclist can enjoy a cleaner, quieter and safer environment. The Luchthavenweg will mainly be used by Public Transport and slow traffic. The car is a guest here.

High-quality Public Transport
The three high-quality public transport lines combined with the Brainport line make Eindhoven Airport District easily accessible from the city center and other work locations.

Want to know more?
The vision is developed together with companies, owners, and other stakeholders of Eindhoven Airport District area. Do you have an idea, project, or do you want to know more about the vision? You are welcome to contact Pieter Boesten by sending an email to: pieterboesten@eindhovenairportdistrict.nl