Breek jij ook je hoofd over de energietransitie en hoe je als individuele ondernemer of vastgoedeigenaar daar stappen in kunt zetten? Flight Forum CV en de gemeente Eindhoven geloven dat slim samenwerken de oplossing is! 

(for English see below)

Op dit moment zijn we bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar E-Force, een innovatief energienetwerk waarbij eigenaren en ondernemers slim samenwerken aan de energievoorziening van het hele gebied.

Binnen het samenwerkingsverband werken de deelnemers individueel en gezamenlijk aan het opwekken, besparen en uitwisselen van energie. Bijvoorbeeld door (samen) daken te leasen voor zonnepanelen en door de inzet van energiemanagementsystemen. Binnen het netwerk wordt energie lokaal uitgewisseld. En op de energiemarkt kan het netwerk energie in- en verkopen als één partij. Ook kijken we nadrukkelijk naar de kansen die nieuwe technologieën op het gebied van opwek en opslag kunnen bieden.  

Haalbaarheidsonderzoek
Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek. Daarbij gaan we nadrukkelijk het gesprek aan met ondernemers en eigenaren op Flight Forum. Waar lopen jullie tegenaan? Waar hebben jullie behoefte aan?

Noodzakelijke omslag
E-Force is bedoeld om ondernemers en eigenaren te ondersteunen in het zetten van een noodzakelijke stappen in de energietransitie. We moeten een omslag maken naar meer duurzame energie en een efficiëntere omgang met het steeds zwaarder belaste energienet.

Financieel voordeel
Voor deelnemende ondernemers en eigenaren kan het energienetwerk veel voordeel bieden. Collectief inkopen van zonnepanelen bespaart investeringskosten, verzekerings-en onderhoudskosten. En door een Energy Management Systeem kun je flink besparen op energiekosten. Bovendien geeft gezamenlijke in- en verkoop van energie een betere prijs. Daarnaast is het een positieve manier om je voor te bereiden op toekomst en een verantwoorde, duurzame bedrijfsvoering!

Interesse?
Flight Forum zal ondernemers en eigenaren zelf benaderen. Heb je nu al interesse of vragen, neem gerust contact op via community@flightforum.nl.

E-Force: smart energy-collaboration

Do you have headaches about the energy transition and how you can take steps in the right direction as an individual entrepreneur or real estate owner? Flight Forum CV and the city of Eindhoven believe that smart collaboration offers the solution! We are currently working on a feasibility study into E-Force, an innovative energy network whereby owners and entrepreneurs work together on energy supplies for the whole area.

Within the partnership, participants work together and individually to generate, save and exchange energy. For instance, through leasing roofs (together) for solar panels and for the implementation of energy management systems. There is a local exchange of energy within the network. And on the energy market, the network can purchase and sell energy as one entity. We also look specifically into the opportunities offered by new technologies in the fields of generation and storage. 

Feasibility study
A feasibility study is currently underway. We are explicitly entering into discussions with entrepreneurs and owners at Flight Forum. What are you up against? What do you need?

Necessary turnaround
E-Force is intended to support entrepreneurs and owners in taking the necessary steps in the energy transition. We must achieve a turnaround to more sustainable energy and a more efficient way of dealing with a heavily used energy grid.

Financial advantage
The energy network can offer many benefits to participating entrepreneurs and owners. The collective purchase of solar panels saves on investment costs, insurance costs, and maintenance costs. And an Energy Management System means you can also make significant savings on energy costs. Furthermore, the joint purchase and sale of energy give a better price. It is also a positive way of making preparations for the future and responsible, sustainable business operations!

Interested?
Flight Forum will be in touch with entrepreneurs and owners, but if you are already interested, please get in touch via community@flightforum.nl.