-

Blog van Jesse Poppema | Programma Manager Flight Forum

(for english see below)

De natuur gaat gewoon door in coronatijd en zo ook op Flight Forum. In januari hebben we grote lappen asfalt weggehaald op het kantorencluster. Terwijl de metamorfose steeds meer vorm begon te krijgen kwam de wereld plots tot stilstand. Duizenden mensen die dagelijks op Flight Forum werken bleven ineens thuis. 

Maar in de tussentijd gebeurt er iets moois op Flight Forum. In alle stilte steken de eerste grassprietjes uit boven de aarde. Frisgroen ontvouwt zich aan pas geplante bomen. Bijna niemand heeft de metamorfose nog gezien. Ikzelf werk ook veelal vanuit huis, maar geniet op afstand stilletjes van de groene veranderingen die elke week steeds zichtbaarder worden. Nu de werkzaamheden bijna klaar zijn en een persoonlijke rondleiding er voorlopig nog niet inzit neem ik jullie al graag mee in een digitaal reisje rond het mooie project: de Noordelijke straatjes op Flight Forum.

Vernuftige borders

De bomen lopen uit en de grassen en kruiden beginnen te groeien. Het vernuftige idee voor de borders van Luuk van Rossum van Studio REDD toont zicht steeds meer. Niet het standaardwerk met groepsgewijze aanplant, maar zorgvuldig uitgekiend aan de hand van de randwoorden ecologie en aantrekkelijkheid. Ecologie omdat het moet en aantrekkelijkheid omdat we het willen.

Licht, schaduw, groeiplaats en biodiversiteit zijn meegewogen in elke border. Zo is gekozen voor bomen die van nature thuishoren in het Kempische Landschap: eik, lijsterbes, krent en berk. Gebiedseigen soorten die aansluiten bij de natuurlijke inrichting van de omgeving. Elke boom is stuk voor stuk handmatig uitgekozen bij de kweker door Annemiek Lasterie van VerhoevendeRuijter.

 

 

En vanwege de wens voor een aantrekkelijke uitstraling voor de zakelijke gebruiker en een snel resultaat is ervoor gekozen om grassen en kruiden aan te planten in plaats van te zaaien. Daarom is het nu al meteen goed toeven voor de enkeling die wel al aan het werk is. Er groeien veel grassoorten die het ook in de schaduw goed doen. Hogere grassen nabij de gebouwen en lagere grassen naar het midden van de straat toe. De grassen zorgen voor een groen en natuurlijk beeld, maar bieden tevens schuilgelegenheid voor onder andere vogels. Naast grassen zijn ook de bloeiers van grote waarde. Niet alleen voor insecten, ook voor de geur en kleur. Ook hier is over nagedacht. Zo heeft de distel, die te gevoelig is voor schaduw, als inspiratie gediend voor crisium.

Ik verheug me nu al op de herfst als het kantorencluster dit jaar voor het eerst kan mee kleuren, waarin ik jullie hopelijk weer kan ontmoeten en de groene Noordelijke straatjes gebruikt gaan worden waarvoor we ze hadden bedoeld: de gebruikers van Flight Forum.

Planvorming en uitvoering voor Flight Forum: VerhoevendeRuijter, Studio REDD, Accent Adviseurs en Heijmans & BTL.

The Northern streets of Flight Forum flourish in silence

(blog by Jesse Poppema, Program manager Flight Forum) 

Nature continues flourishing even in times of corona and it also does at Flight Forum. In January we removed large patches of asphalt from the office cluster. As the metamorphosis started to take shape, the world suddenly came to a stop. Thousands of people who work daily at Flight Forum suddenly stayed at home.

But in the meantime, something beautiful is happening at Flight Forum. The first blades of grass protrude above the earth in silence. Fresh green unfolds on newly planted trees. Hardly anyone has seen the metamorphosis yet. I myself also often work from home, but from a distance, I quietly enjoy the green changes that become more visible every week. Now that the work is almost finished and a personal tour is not yet possible, I would like to take you on a digital trip around the beautiful project: the Northern streets of Flight Forum. 

Ingenious borders

The trees sprout and the grasses and herbs begin to grow. The ingenious idea for the borders by Luc van Rossum from Studio REDD is increasingly showing. Not the standard work with group plantings, but carefully thought out on the basis of the peripheral words ecology and attractiveness. Ecology because we have to and attractiveness because we want it.

Light, shade, place of growth and biodiversity are taken into account in every border. For example, trees that naturally belong in the Kempen Landscape have been chosen: oak, rowan, currant and birch. Area-specific species that match the natural layout of the environment. Each tree was individually selected at the grower by Annemiek Lasterie from VerhoevendeRuijter.

And because we wanted an attractive appearance for the business-user and a quick result, it was decided to plant grasses and herbs instead of sowing them. So for the people that are already working at Flight Forum it is already looking good. We have chosen to grow grasses that also thrive in the shade. Higher grasses near the buildings and lower grasses towards the center of the street. The grasses provide a green and natural image, but also provide shelter for, among other things, birds. In addition to grasses, the bloomers are also of great value. Not only for insects, but also for the smell and color. A lot of thought went into the design. For example, the thistle, which is too sensitive to shade, has served as an inspiration for Crisium.

I am already looking forward to autumn when the office cluster has color for the first time this year. Hopefully, we will meet again and the green Northern streets can be used by the people for which we intended them: the users of Flight Forum.

Planning and implementation for Flight Forum: VerhoevendeRuijter, Studio REDD, Accent Adviseurs and Heijmans & BTL.