19 maart 2020 | Eveline Grin

(for english see below)

De social-distance maatregel heeft een enorme impact op de wereld. Ook op het business park is het momenteel stil. Er wordt massaal thuis gewerkt door bedrijven op Flight Forum. Toch zie je wanneer je door je LinkedIn timeline scrolt dat bedrijven op Flight Forum het coronavirus te lijf gaan met een potje creativiteit!

Ook wij geven gehoor aan de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het Coronavirus te minimaliseren. Helaas kan daarom Uncover Flight Forum op 7 april niet door gaan. Wij gaan uiteraard ons best doen om het evenement te verzetten, waarschijnlijk naar het najaar, we houden jullie daarvan op de hoogte. Gelukkig gaan er ook een aantal zaken gewoon door. Zo zijn er behoorlijk wat meters gemaakt door hoveniers op het kantorencluster. Veel bomen, planten en bloemen zijn geplant! En onze Community manager Maaike van Agt heeft ook niet stilgezeten. Ze heeft een blog geschreven Missie digital team building over hoe we de community-spirit ook op afstand kunnen vasthouden met elkaar. Ze deelt leuke initiatieven van bedrijven in Eindhoven en Flight Forum. We hopen iedereen straks gezond terug te verwelkomen in een mooi groen businesspark. Tot die tijd, blijf gezond en zorg goed voor elkaar. Het Flight Forum-team wenst iedereen veel sterkte toe de komende tijd.

Praktische zaken

Overzicht van maatregelen voor bedrijven
Veel bedrijven hebben behoefte aan duidelijke informatie omtrent het corona virus. Brainport Eindhoven heeft informatie van verschillende instanties en organisaties samengevat in een handig overzichtelijk lijstje.

KLik hier om de pagina te bezoeken

Faciliteiten
De restaurants in Luchtruim, Techtower, Tribes zijn gesloten, net zoals de foodtrucks. Het Holiday Inn-hotel sluit haar deuren vanaf maandag 23 maart en zal tot en met 1 mei dicht blijven. Het parkeerbeheer is wel gewoon bereikbaar. 

OV
Op basis van de nieuwste overheidsmaatregelen rondom het coronavirus zijn er wijzigingen in de dienstregeling van Hermes. Vanaf 19 maart geldt een aangepaste dienstregeling. Voor een actueel reisadvies kun je de reisplanner raadplegen van Hermes

Veiligheid op Flight Forum
Omdat het overdag momenteel rustig is op Flight Forum wordt er overdag extra gesurveilleerd. Zie je iets verdachts? Neem dan contact op met de Parkmanager Stefanie Luiken 


Contact met het Flight Forum-team
Het team van Flight Forum werkt thuis. Wij blijven wel gewoon bereikbaar. Heb je een vraag? Bel of mail ons dan. Wij blijven ons ook in deze onzekere periode vanuit huis inzetten voor de community van Flight Forum en het stimuleren van een aantrekkelijk werkomgeving. Heeft u vragen of ideeën of wil je een oproep doen via onze online-kanalen? Stuur dan een bericht naar communicatie@flightforum.nl

Corona update Flight Forum

The social distance measure has a huge impact on the world. Also, Flight Forum business park is very quiet at the moment. Most companies at Flight Forum let their staff work from home. Despite the challenges companies face working from home, we have noticed when scrolling through our linked-in timeline it has sparked a lot of creativity!

We also comply with the measures that have been taken to minimize the spread of the Coronavirus. Unfortunately, Uncover Flight Forum cannot take place on April 7. We will, of course, do our best to postpone the event, probably to the fall, we will keep you informed.

Fortunately, a number of things continue as usual. For example, the gardeners have planted many trees, plants and flowers at the office cluster. And our Community manager Maaike van Agt has busy as well. She has written a blog Mission digital teambuilding about how we can keep the community spirit alive whilst working from home. She shares fun initiatives from companies in Eindhoven and Flight Forum. We hope to welcome everyone back to a beautiful green business park. Until then, stay healthy and take good care of each other. The Flight Forum team wishes everyone good health.

PRACTICAL ISSUES

Overview of measures for companies
Many companies are in need of clear information about the coronavirus. Brainport Eindhoven has summarized information from various agencies and organizations in a handy, clear list.

CLICK HERE TO VISIT THE PAGE

Facilities
The restaurants Luchtruim, Techtower, Tribes are closed, as are the food trucks. The Holiday Inn hotel will close its doors from Monday March 23 and will remain closed until May 1. The parking management is still accessible.

OV
Based on the latest government measures concerning the coronavirus, there are changes in the Hermes timetable. An updated timetable applies from 19 March. For up-to-date travel advice, you can consult Hermes' travel planner.

Safety on Flight Forum
Because it is currently quiet at Flight Forum during the day, extra surveillance is done during the day. Do you see anything suspicious? Please contact the Park Manager Stefanie Luiken.

Contact with the Flight Forum team
The Flight Forum team works from home. We will remain accessible as usual. Do you have a question? Call or email us. In this uncertain period, we will continue to work for the Flight Forum community from home. Do you have any questions or ideas, or would you like to make an appeal via our online channels? Send a message to communicatie@flightforum.nl