1 juni, Eindhoven

(for english see below)

Per 1 juni is Carlo Welten de commercieel directeur van Flight Forum. Hij brengt 15 jaar ervaring in de vastgoedsector met zich mee en werkte tot voor kort als vestigingsdirecteur Eindhoven voor een toonaangevend internationaal vastgoedadvieskantoor.

Bart Verschut, algemeen directeur van Flight Forum over de benoeming van de commercieel directeur: "De expertise en het netwerk van Carlo zijn van grote toegevoegde waarde om de nieuwe propositie van Flight Forum in versnelling te brengen. Hij is een waardevolle aanvulling in ons team. Ik ben erg blij met zijn komst."

Nieuwe propositie Flight Forum
Het gebied Flight Forum groeit de komende jaren uit tot een groene, levendige locatie waar werken, (tijdelijk) wonen en nieuwe vormen van bedrijvigheid zoals onderwijs, zorgklinieken en laboratoria samenkomt. Deze transformatie gaat verder dan de grenzen van het bestaande businesspark.

Als één van de initiatiefnemers van de nieuwe visie Eindhoven Airport District draagt Flight Forum bij aan de duurzame transitie van het hele gebied rondom Eindhoven Airport. De nieuwe propositie van Flight Forum en de gebiedsvisie Eindhoven Airport District gaan hand in hand. Beide zijn gericht op de ontwikkeling naar een toekomstbestendige en levendige werk- en leefomgeving door middel van functiemenging, verduurzaming en het toevoegen en verbeteren van voorzieningen. Juist in die ontwikkeling, profilering en het aantrekken van de gewenste bedrijvigheid en partners ziet Welten zijn kracht. 

"Eindhoven Airport District – waarin Flight Forum is gelegen – heeft een belangrijke poortfunctie voor de stad en de Brainport regio. De nieuwe visie die is bekrachtigd door de belangrijke stakeholders in het gebied geeft richting aan de doorontwikkeling tot een dynamisch en duurzaam gebied waar je juist wílt verblijven. Bestaande gebouwen, maar zeker ook de nog beschikbare grondkavels, bieden volop ruimte voor het realiseren van nieuwe ideeën die aansluiten op die visie, zoals bijvoorbeeld het realiseren van short-stay wonen en gerelateerde voorzieningen. Met veel enthousiasme en motivatie ga ik de komende tijd hierover in gesprek met marktpartijen", aldus Welten.

Provada
Wil je meer weten over de toekomst van Flight Forum? Carlo Welten spreekt 16 juni aanstaande tussen 12:30 -13:00 op Provada over de nieuwe visie en mogelijkheden in het gebied. Bezoek daarvoor de Brabant Stad stand, standnummer 11-09 of neem contact op door een mail te sturen naar c.welten@flightforum.nl.

Carlo Welten new commercial director of Flight Forum

As of June 1, Carlo Welten is the commercial director of Flight Forum. He brings 15 years of experience in the real estate sector and until recently worked as branch director in Eindhoven for a leading international real estate consultancy.

Bart Verschut, general director of Flight Forum, about the appointment of the commercial director: "Carlo's expertise and network are of great added value in accelerating Flight Forum's new proposition. He is a valuable addition to our team. I am delighted with his arrival."

New proposition Flight Forum

In the coming years, the Flight Forum area will grow into a green, lively location where working, (temporary) living, and new forms of activity such as education, care clinics and laboratories come together. This transformation goes beyond the boundaries of the existing business park.

As one of the initiators of the new Eindhoven Airport District vision, Flight Forum contributes to the sustainable transition of the entire area around Eindhoven Airport. The new proposition of Flight Forum and the Eindhoven Airport District area vision go hand in hand. Both aimed at developing a future-proof and vibrant working and living environment through a mix of functions, sustainability and the addition and improvement of facilities. It is precisely in this development, profiling and attracting the desired activity and partners that Welten sees its strength.

"Eindhoven Airport District – where Flight Forum is located – has an important gateway function for the city and the Brainport region. The new vision, which the important stakeholders in the area have endorsed, gives direction to the further development into a dynamic and sustainable area where people want to stay. Existing buildings and the land plots that are still available offer plenty of space to realise new ideas that match that vision, such as the realisation of short-stay housing and related facilities. With great enthusiasm and motivation, I will be discussing this with market parties shortly", says Welten.

Provada

Do you want to know more about the future of Flight Forum? Carlo Welten will speak at Provada on June 16 between 12:30 and 13:00 about the new vision and possibilities in the area. Visit the Brabant Stad stand, stand number 11-09 or contact us by emailing c.welten@flightforum.nl.

Nieuwe commercieel directeur Flight Forum Carlo Welten

Foto: Marcel Krijger