UPDATE 27 november

(for english see below)
De bouw van het viersterren Holiday Inn-hotel op Flight Forum is in volle gang. Met 180 kamers, een gunstige ligging nabij Eindhoven Airport, vergaderfaciliteiten en een bar is het hotel een aanwinst voor bedrijventerrein Flight Forum. Het hotel is centraal gelegen bij de parkeergarage naast de foodtrucks en de Bravo fietsen.

Voor up-to-date informatie over de bouw kun je terecht op deze pagina. Daarnaast versturen we elke maand updates via onze nieuwsbrief en onze Facebook pagina. Hieronder tref je een overzicht van de geplande werkzaamheden t/m week 2 van het nieuwe jaar.

Werkzaamheden tot en met week 10 - 2019

De feestdagen zijn in aantocht en dat betekent voor iedereen nog even flink bikkelen tot de vakantie begint. Dat geldt ook voor de bouwvakkers in de bouwput. Om het hotelgebouw van Holiday Inn zo snel mogelijk dicht te krijgen vóór de échte kou begint wordt er in week 49 gestart met het plaatsen van een hefsteiger aan de bus-zijde. Via deze steiger wordt de week daarna gestart met de montage van de kunststof puien. Dit neemt zo’n 2 weken in beslag en is waarschijnlijk nog voor kerst afgerond. Ook wordt in week 50 gestart met het metselwerk van de gevels van de begane grond, tot aan de 1e verdieping.

Ondertussen wordt er nog flink de hoogte ingebouwd om het hotel zijn uiteindelijke ruwe vorm te geven. De verwachting is dat in week 51 alle lagen van het 12 verdiepingen tellende hotel helemaal staan, en kan de vlag op de top. Vanaf dan is de trap ook weer helemaal geopend. De kerstvakantie kan dan beginnen!

Vanaf week 2 worden de werkzaamheden in het nieuwe jaar weer hervat en beginnen de dakwerkzaamheden. Het dak wordt eerst geïsoleerd en er wordt een houten dakrand rondom bevestigd. In de vier weken die dan volgen wordt de dakbedekking gelegd. Vanaf week 7 is het dak helemaal waterdicht. Meteen na de vakantie wordt ook nog de personengoederenlift geplaatst en worden hefsteiger 2 en 3 tegen het gebouw geplaatst. Vanaf week 3 begint de metselcyclus van 7 weken. In deze weken wordt de gevel aan de buskant en aan de kant van de Mexicaanse eetkraam geheel omhoog gemetseld.

Werzaamheden tot en met week 50

In week 50 wordt er gestart met het opbouwen van de rupskraan voor de aankomende bouwfase. Mogelijk kan er in de ochtend geluids en verkeershinder worden getroffen door de benodigde opbouw werkzaamheden. Het opbouwen van de rupskraan duurt tot en met dinsdag 3 oktober. Vervolgens zal er gestart worden met de opbouw van het geprefabriceerde betonnen casco, voor een periode van 10 weken. Deze 10 weken bestaan uit 12 achtereenvolgende, identieke cyclussen.

Start 12-weekse cyclus, 1 verdieping per cyclus:
Woensdag 3 oktober start de 1e cyclus. Als eerst worden de gevels, kernen en kolomen geplaatst. Richting het einde van de week worden de pallets en blokken geleverd. De betonvloeren en trappen worden aan het einde van de cyclus geplaatst. De dag voor het einde van de cyclus zal ingeruimd worden voor het uitharden van de afstortingen. Dit herhaalt zich t/m week 50. In week 51 vinden de laatste afwerkingen plaats.

Overlast

Tijdens deze werkzaamheden zijn de fietstunnel en de lift gesloten. Daarnaast is de trap halverwege open.

Werkzaamheden tot en met week 38

Met de start van week 35 zullen laadwagens het boorslip afvoeren dat is overgebleven bij het plaatsen van de boorpalen. Ook zullen er graafwerkzaamheden plaatsvinden voor het uitdiepen van de put zodat later de fundering kan worden gestort. De schatting is dat die ongeveer 2 dagen gaan duren. De boorpaalkoppen die nu in de grond staan zullen ook in die week worden afgeknipt. Verder zal de wapening worden geleverd voor de betonnen onderdelen en zal de bouwplaats worden voorbereid op de start van de volgende fase; het storten van de fundering.

Het wapenen, bekisten en storten van de 1e fase van de fundering zal tot en met het einde van week 36 duren. Daarnaast wordt ook het beton gestort van de wand aan de kant van de HOV-baan. Dit neemt ongeveer 2 dagen in beslag. De weken daarna blijven nog even in het teken staan van de fundering, want ook in week 37 en 38 komen er vrachtwagens met beton en wapening voor het bouwen van de betonwanden op de fundering.

Overlast en werktijden

De werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 5:00 en 15:45. De grondwerkzaamheden veroorzaken naar verwachting geringe hinder. Tijdens het afvoeren van slib zullen er veel laadwagens rondrijden. Deze wagens kunnen mogelijk hinder opleveren voor het verkeer rondom de bouwput en het terrein van Flight Forum. Ook bij het aanbrengen van de fundering en het afknippen van de boorpaalkoppen kan er geluidshinder waargenomen worden.

Stay informed about the build of the Holiday inn-Hotel

The construction of a new four-star Holiday Inn-hotel is in progress. With its 180 rooms, convenient location near Eindhoven Airport, impressive meeting facilities and bar it’s a major asset for business park Flight Forum. The hotel is centrally located next to the food trucks and the Bravo bikes.

For up-to-date information about the construction, you can visit this page. Furthermore, we will send updates every month via our newsletter and our Facebook page. Below is an overview of the planned activities until week 7 2019.

Planned works until week 10

The holidays are on the way and that means everyone will be working hard to get everything done before the holiday starts. That also applies to construction workers on the construction site. They will need to ‘close’ the Holiday Inn hotel building before the real cold starts.

In week 49 they will start placing a lifting platform on the bus side and the windows will be installed. This takes about 2 weeks and hopefully this will be completed before Christmas.
Also in week 50 the masonry construction starts from the ground floor up to the 1st floor. Meanwhile, the build continuous to complete the final height and rough shape of the hotel. The expectation is that in week 51 all layers of the 12-storey hotel will be completely in place, and the flag can be raised on top. From then on, the staircase will be completely open again and the Christmas holiday can start!

From week 2, the work will be resumed, and the roof will be installed. The roof is first insulated, and a wooden roof edge is attached all around. This process will take about four weeks. From week 7 the roof is completely waterproof. Immediately after the holiday the personnel/goods lift is also placed and lifting platforms 2 and 3 are placed against the building. From week 3 on the masonry cycle of 7 weeks begins. In these weeks the façade on the bus side and on the side of the Mexican food stall is completely bricked up.

Planned works until week 38

At the beginning of week 35, there will be lorries removing the drilling waste generated by placing the foundation poles. Excavation work will also take place to dig out the pit so that the foundations can later be laid. It is estimated that this will take around two days. The drill heads that are now in the ground will be cut off in the same week. The reinforcement for the concrete components will then be delivered and the construction site will be prepared for the start of the following phase; laying the foundations.

The reinforcement, encasing and depositing of the 1st phase of the foundations will take until the end of week 36. The concrete will then also be poured for the wall adjacent to the HOV lane. This will take approximately two days. The following weeks are also reserved for laying the foundations and in weeks 37 and 38, lorries containing concrete and reinforcement for the construction of the concrete walls will arrive.

Inconvenience and working times

The activities will take place on weekdays between 5:00 and 15:45. It is expected that the groundworks will cause minimal inconvenience. During the removal of waste material, there will be several lorries driving around. These vehicles could possibly cause inconvenience to traffic around the construction site and the Flight Forum area. The installation of pipework between the foundations and cutting off the drill heads may cause noise disturbance.