21 september 2017

EINDHOVEN – Tien bedrijven op Flight Forum tekenden vanmiddag voor Samen Verduurzamen. Hiermee spraken ze hun gezamenlijke ambitie uit en nemen ze deel aan het verduurzamen van Flight Forum tot een energiepositief businesspark.

(for English: see below)

PingProperties BV, Chalet Group, Torenlaan Vastgoed Beheer CV (Techtower Eindhoven), Merin, Valid, ComfortZone, ND Group BV, Van Acht Koel- en Vriesopslag, Flos en Promese zijn koplopers op Flight Forum op weg naar een energiepositief businesspark. Een belangrijke stap is gezet nu tien toonaangevende bedrijven aan boord zijn. Flight Forum hoopt dat ook de overige bedrijven spoedig aan zullen sluiten bij deze positieve ontwikkeling.

Het initiatief Samen Verduurzamen komt van Flight Forum CV (de eigenaar van het openbaar gebied op het bedrijventerrein), dat zelf ook volop investeert in vergroening, innovatie en verduurzaming met projecten als het faciliteren en promoten van gedeeld en elektrisch vervoer en het herinrichten van het landschap en de openbare ruimte. Hiermee wil Flight Forum CV een prettige werkomgeving en een interessant vestigingsklimaat creëren voor bedrijven en hun medewerkers.

Door samen te verduurzamen, leveren Flight Forum en de hier gevestigde bedrijven een noodzakelijke en waardevolle bijdrage aan de wereld van morgen. Tegelijkertijd leveren de duurzame maatregelen een flinke kostenbesparing op.

BE+ stappenplan
1. Het realiseren van een energiepositief Flight Forum wordt gedaan samen met de stichting BE+. Dit is een stichting die zich bezighoudt met het verduurzamen, energiepositief en CO2 neutraal maken van bedrijventerreinen in Nederland. Het volgende stappenplan wordt gevolgd.
2. Benadering van bedrijven en kennismaking in startbijeenkomsten om te komen tot deelname van minimaal 70% van de eigenaren.
3. Opname van de huidige situatie en inventariseren van mogelijkheden om te verduurzamen op energiegebied.
4. Uitbrengen duurzaam energieplan aan deelnemende bedrijven met inzicht in energieverbruik en mogelijkheden voor besparing en opwekking van energie. Het energieplan kan in overleg uitgebreid worden naar een volledige energieaudit, zodat in de toekomst geen dubbel werk gedaan hoeft te worden en voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen.
5. Bespreking energieplan en ontwikkeling benodigde business case, investering van huurder, eigenaar of met financiering via stichting BE+.
6. Realisatie van verduurzamingsmaatregelen, indien nodig met financiering van BE+.
7. Evalueren en monitoren.

Scan energiepotentieel
TNO (partner in stichting BE+) voerde eerder dit jaar op basis van openbare data een energiepotentieel scan uit, in opdracht van Flight Forum CV. Dit leverde een eerste inschatting op van interessante mogelijkheden om een energiepositief FlightForum waar te maken. De scan omvat het geschatte energieverbruik per jaar, mogelijke energieproductie of -besparing van verschillende maatregelen (LED, PV, warmtepomp, etc.), de benodigde investering en terugverdientijd. De scan gaat over het gehele businesspark, maar bekijkt ook de bedrijfspanden afzonderlijk – hiervoor is gerekend met kengetallen per sector. Om deze scan accuraat en realistisch te maken voor ieder pand afzonderlijk, is opname op locatie in de volgende fase nodig.

Op de foto (v.l.n.r.): Fiona Jongejans (Flight Forum), Michel Verkijk (ComfortZone), Eric Hoekstra (BEpositief), Guido Maes (ND Group),  John Megens (Chalet Group), Do van den Heuvel (Torenlaan Vastgoed Beheer CV), Jesse Poppema (Flight Forum).

Companies on Flight Forum sign up for Sustainable Together

EINDHOVEN – Ten companies at Flight Forum signed up for Sustainable Together this afternoon. In doing so they expressed their common ambition to take part in the increased sustainability and transformation of Flight Forum into an energy positive business park.

The Sustainable Together initiative comes from Flight Forum CV (the owner of the public area of the business park), which itself invests heavily in greening, innovation and sustainability with projects like the facilitation and promotion of shared and electric transport and the redesign of the landscape and the public space. With this, Flight Forum CV aims to create a pleasant working environment and an interesting business environment for companies and their employees.

By promoting sustainability together, Flight Forum and the companies established here are providing a necessary and valuable contribution to the world of tomorrow. At the same time, the sustainable measures will also deliver significant cost savings.

BE+ step-by-step plan
1. The realisation of an energy positive Flight Forum takes place together with stichting BE+. This is a foundation involved in making business parks in the Netherlands more sustainable, energy positive and CO2 neutral. The following step-by-step plan will be followed.

2. Approach businesses and introduction during start-up meetings in order to achieve at least 70% participation with owners.
3. Investigation of the current situation and examination of the possibilities for sustainability in the field of energy.
4. Publication of sustainable energy plan to participating companies with insight into energy use and possibilities for saving and generating energy. The energy plan can, in consultation, be extended to a complete energy audit in order to avoid double work being done in the future and to comply with the legal requirements.
5. Discussion of energy plan and development of the necessary business case, investment of tenant, owner or with financing via stichting BE+.
6. Realisation of sustainability measures, if necessary with financiering from BE+.
7. Evaluation and monitoring.

Energy potential scan
TNO (partner in stichting BE+) carried out an energy potential scan earlier this year, based on public data, commissioned by Flight Forum CV. This provided an initial estimation of interesting possibilities for achieving an energy positive Flight Forum. The scan includes the estimated energy consumption per year, possible energy production or saving of various measures (LED, PV, heat pump, etc.), the necessary investment and payback period. The scan covers the whole business park, but also examines each individual business premises – calculations were made using key figures per sector. In order to make this scan accurate and realistic for each individual premises, the following phase will include recording on location.

In the photo (f.l.t.r.): Fiona Jongejans (Flight Forum), Michel Verkijk (ComfortZone), Eric Hoekstra (BEpositief), Guido Maes (ND Group),  John Megens (Chalet Group), Do van den Heuvel (Torenlaan Vastgoed Beheer CV), Jesse Poppema (Flight Forum).