Datum:
12/05
Locatie:
AKD, Flight Forum 1 of via teleconferentie
Tijd:
08:00
Kosten:
Gratis
Aanmelden:
Via formulier onder de tekst

De afgelopen drie jaar vertoont de arbeidsmarkt een enorme groei in het aantal openstaande vacatures, maar de aanwas van nieuwe professionals in de markt is veel lager. Met name in de ICT, Techniek en Zorg sector woedt er al enige tijd een ‘war on talent’. Talent is waardevoller dan ooit en de jacht is geopend om juist die mensen voor je te winnen. Bij het invullen van vacatures zijn daarom de arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden steeds belangrijker om medewerkers binnenboord te krijgen, en te houden. Hoe gaan bedrijven op Flight Forum hiermee om? Zijn we hier klaar voor?

Tijdens het netwerkontbijt hebben we 3 experts uitgenodigd om hun waardevolle kennis en ervaring te delen over de War on Talent. De bijeenkomst bestaat uit 3 rondetafelgesprekken van 15 minuten en ieder met een eigen thema. Onder begeleiding van de experts onderzoeken we de volgende thema's:

  1. War on talent en arbeidsparticipatie
  2. Wat wil de millennial?
  3. Generaties op de werkvloer

Ontmoet de experts

Spreker 1: Jan-Willem Beijk belastingadviseur en partner bij AKD

Onderwerp: War on talent en arbeidsparticipatie
Los van een goed salaris kun je mensen ook voorzien van een ander aantrekkelijk beloningspakket. Jan-Willem neemt ons mee in de wereld van werknemersparticipatie. Een vorm die tegenwoordig vaak gebruikt wordt om talent te binden met aandelen, opties of bonussen. Daarnaast zoomen we in op het thema, hoe je medewerkers de vrijheid geeft zijn salaris efficient en fiscaal vriendelijk te besteden. Bijvoorbeeld met het cafetariamodel in de arbeidsvoorwaarden: medewerkers krijgen een potje met geld, waarmee ze zelf kunnen kiezen tussen een ov-kaart, auto of fiets van de zaak, meer vakantiedagen of meer aandacht voor opleiding of extra pensioen.

Jan-Willem Beijk is belastingadviseur en partner bij AKD. Hij adviseert (multi)nationale ondernemingen, voornamelijk over fiscale optimalisatie. Denk aan M&A, structurering, private equity, transfer pricing en in- en outbound investeringen. Maar ook aan innovatieboxmaatregelen en andere stimulerende maatregelen

Spreker 2:
Hans van Mens
advocaat en partner bij AKD
Onderwerp: Wat wil de millennial

Talentvolle jongeren benaderen traditionele arbeidsverhoudingen vaak anders, ze binden zich bijvoorbeeld minder snel ‘voor het leven’ aan een werkgever. Alleen het bieden van een goed salaris is niet meer genoeg. Waar is een een millennial dan naar op zoek? Wat wil de millennial aan arbeidsvoorwaarden? En hoe kun je je samenwerking zo vormgeven dat er mogelijkheden zijn voor het zelf inrichten van tijd en ruimte? Wat zijn dan de ARBO-eisen? Hoe zit het dan met de (24/7) bereikbaarheid voor de werkgever? In 20 minuten word je geprikkeld om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Hans van Mens is advocaat en partner bij AKD. Hij heeft jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Inmiddels is hij volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hans treedt vooral op voor grote en middelgrote ondernemingen, woningcorporaties en instellingen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hij adviseert en begeleidt bij vraagstukken over beloningen voor topfunctionarissen (WNT en Wft) en bij reorganisaties en fusies. Ook is hij regelmatig betrokken bij vraagstellingen over overgang van onderneming, outsourcing en payrolling.

Over AKD
AKD is een full-service Benelux kantoor met ruim 475 advocaten, fiscalisten, notarissen en staf in België, Nederland en Luxemburg. AKD is voor hun cliënten de gateway in, van en naar de Benelux.

Spreker 3: Marina Simons
arbeids- en organisatie psycholoog bij BeljonWesterterp

Onderwerp: Generaties op de werkvloer
Er zijn altijd verschillende generaties te vinden geweest op de werkvloer, maar nog niet eerder troffen vijf generaties medewerkers elkaar. Iedere nieuwe generatie die de werkvloer betreedt, brengt vernieuwing en verandering mee. Generaties zijn als het ware cultuur vernieuwers, met eigen inzichten, kwaliteiten en behoeften. Op dit moment betreedt een van de grootste generaties de arbeidsmarkt: de Millennial; een grote verschuiving in de cultuur op de werkvloer. Wat betekent dit op de werkvloer? Hoe maken we daar optimaal gebruik van de kwaliteiten van de diverse generaties, hoe voldoen we aan een ieders behoefte, hoe laat je de verschillende generaties samenwerken? In 15 minuten proberen we de highlights omtrent deze vraagstukken uit te lichten.

Marina Simons, arbeids- en organisatie psycholoog, met 15 jaar ervaring op het gebied van assessments, talentontwikkeling, teamontwikkeling en HR processen. Gepassioneerd over de innerlijke drijfveren van mensen. Altijd op zoek naar talenten en kwaliteiten en kijkend naar waar en hoe deze het beste ingezet kunnen worden. 

Over BeljonWesterterp
BeljonWesterterp behoort, met bijna 30 jaar ervaring en een netwerk van kantoren door heel Nederland, tot de vijf grootste hr-bureaus in Nederland. Op betrokken wijze en met vakkundig advies en gespecialiseerde kennis van recruitment, development en interim management helpt BeljonWesterterp mensen en organisaties hun talenten en mogelijkheden optimaal te benutten.

Programma:

Dinsdag 12 mei
7:45       Aanvang
8:00       Ontbijt
8:20       Ronde 1
8:45       Ronde 2
9:10       Ronde 3
9:30       Einde (uitloop: Napraten met kop koffie)

Locatie: AKD, Flight Forum 1.

Aanmelden
Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en in het ontmoeten van hun buren is welkom. Maar vooral voor financiële managers, HR-managers en algemeen management is dit een ontbijt dat je niet wilt missen! Je kan je aanmelden door het onderstaande formulier voor in te vullen. Mochten er tegen die tijd nog maatregelen van kracht zijn rondom het Corona-virus, dan zal het netwerk event via video- of teleconferencing tools plaatsvinden.

Connecting Flight Forum: War on talent

The economy is growing, which is reflected in the number of vacancies. The number of unfilled vacancies has grown enormously in the past three years, but the growth of new professionals in the market has been much lower. Especially in the ICT, Technology and Healthcare sector, a 'war on talent' has been going on for some time. Talent is more valuable than ever and the challenge to get those talents aboard. When filling vacancies, the employment conditions and development opportunities are therefore increasingly important to get and keep employees on board. How do companies on Flight Forum deal with this? Are we ready for this?

During the network breakfast, we invited 3 experts to share their valuable knowledge and experience about the War on Talent. The meeting consists of 3 round tables of 15 minutes each with their own theme. Under the guidance of the experts, we investigate the following themes:

  1. War on talent and labor participation
  2. What does the millennial want?
  3. Generations in the workplace

Meet the speakers

Speaker 1: Jan-Willem Beijk
tax adviser and partner at AKD

Subject: War on talent and labor participation

Apart from a good salary, you can also provide people with another attractive reward package. Jan-Willem takes us into the world of employee participation. A form that is often used today to tie talent to stocks, options or bonuses. In addition, we will zoom in on the theme, how you give employees the freedom to spend their salary efficiently and in a tax-friendly manner. For example, with the cafeteria model: employees receive money, with which they can choose to spend it on a either a public transport card, a company car or bicycle, more holidays or more attention for training or extra pension.

Jan-Willem Beijk is a tax advisor and partner at AKD. He advises (multi) national companies, mainly on tax optimization. Think of M&A, structuring, private equity, transfer pricing and in- and outbound investments. But also innovation box measures and other stimulating measures.

Speaker 2: Hans van Mens
lawyer and partner at AKD

Subject: What does the millennial want

Talented young people often approach traditional labor relations differently, for example they are less likely to bind themselves "for life" with an employer. Just offering a good salary is no longer enough. What is a millennial looking for? What does the millennial want in terms of employment? And how can you design your collaboration in such a way that there are possibilities for organizing your own time and space? What are the ARBO requirements? What about the (24/7) accessibility for the employer? In 20 minutes you will be stimulated to get started yourself.

Hans van Mens is a lawyer and partner at AKD. He has years of experience in employment law and corporate law. He is now fully specialized in employment law. Hans mainly acts for large and medium-sized companies, housing corporations and institutions in education and health care. He advises and assists with issues of remuneration for top officials (WNT and Wft) and reorganizations and mergers. He is also regularly involved in questions about transfer of company, outsourcing and payrolling.

About AKD
AKD is a full-service Benelux office with over 475 lawyers, tax specialists, notaries and staff in Belgium, the Netherlands and Luxembourg. AKD is the gateway to and from the Benelux for their clients.

Speaker: Marina Simons
Organizational psychologist at BeljonWesterterp

Subject: Generations in the workplace
There have always been several generations in the workplace, but never before have five generations of employees worked together. Every new generation entering the workplace brings innovation and change. Generations are culture innovators, as it were, with their own insights, qualities and needs. At the moment, one of the largest generations is entering the labor market: the Millennial; a major shift in culture in the workplace. What does this mean in the workplace? How do we make optimal use of the qualities of the various generations, how do we meet everyone's needs, how do you let the different generations work together? In 15 minutes we try to highlight the highlights of these issues.

Marina Simons, work and organizational psychologist, with 15 years of experience in assessments, talent development, team development and HR processes. Passionate about people's inner motivations. Always looking for talents and qualities and looking at where and how these can best be used.

About BeljonWesterterp
With almost 30 years of experience and a network of offices throughout the Netherlands, BeljonWesterterp is one of the five largest HR agencies in the Netherlands. In a committed manner and with professional advice and specialized knowledge of recruitment, development and interim management, BeljonWesterterp helps people and organizations to make optimum use of their talents and possibilities

Program

Tuesday, May 12

7:45 Start
8:00 Breakfast
8:20 Round 1
8:45 Round 2
9:10 Round 3
9:30 End (exit: Chat with cup of coffee)

Location: AKD, Flight Forum 1.

Sign Up

Anyone interested in the subject and meeting their neighbors is welcome. But especially for financial managers, HR managers and general management, this is a breakfast you don't want to miss! You can register by filling in the form above. If measures are still in force around the Coronavirus by then, the network event will take place via video or teleconferencing tools.