Datum:
Cancelled

Connecting Flight Forum (goed zorgen voor goed personeel) op 12 mei gaat helaas niet door.

We zullen een nieuwe datum plannen, maar wachten daarmee tot er een mogelijkheid zal zijn een fysieke bijeenkomst te organiseren. Uiteraard horen jullie dan van ons, en hopen we jullie daar te mogen verwelkomen.

 

 

(For English see below)

Toen we dit event twee maanden geleden organiseerde was er nog spraken van economische groei en de daarbij behorende uitdaging om goede werknemers te vinden op de arbeidsmarkt. De actualiteit heeft ons echter ingehaald, en de vooruitzichten qua economische groei zijn gewijzigd.
Bedrijven moeten zich snel aanpassen aan de nieuwe realiteit,
maar óók oog hebben voor een toekomst die er op tal van gebieden anders uit zal zien.

Een maand geleden moesten ondernemingen plots aan de bak om t
huiswerkplekken te faciliteren. Er ontstond een online groei door de '1,5 meter samenleving' en de vraag in de zorg kwam nog meer onder druk te staan! Dit heeft geleid tot een nieuwe impuls bij productiebedrijven, IT, logistiek en verpleging. De uitdaging 'goed zorgen voor goed personeel' blijft dus nog steeds relevant! Hoe waarborgen we het welzijn en inzet van het huidige personeel en hoe trekken we personeel aan. Juist in een tijd waarin we alle zeilen bij moeten zetten lijken deze onderwerpen relevanter dan ooit.

Daarom zullen we connecting Flight Forum deze keer digitaal organiseren, zodat je toch kunt netwerken met de buren en vooruitkijken naar de toekomst van je bedrijf. En dat allemaal veilig vanuit je (thuis)werkplek. We horen graag of je erbij wilt zijn, in verband met deze opzet geldt een maximum aantal van 18 deelnemers.

3 experts van eigen bodem nemen je mee in dit onderwerp.

Ontmoet de experts

Spreker 1: Jan-Willem Beijk belastingadviseur en partner bij AKD

Onderwerp: Arbeidsparticipatie
Los van een goed salaris kun je mensen ook voorzien van een ander aantrekkelijk beloningspakket. Jan-Willem neemt ons mee in de wereld van werknemersparticipatie. Een vorm die tegenwoordig vaak gebruikt wordt om talent te binden met aandelen, opties of bonussen. Daarnaast zoomen we in op het thema, hoe je medewerkers de vrijheid geeft zijn salaris efficient en fiscaal vriendelijk te besteden. Bijvoorbeeld met het cafetariamodel in de arbeidsvoorwaarden: medewerkers krijgen een potje met geld, waarmee ze zelf kunnen kiezen tussen een ov-kaart, auto of fiets van de zaak, meer vakantiedagen of meer aandacht voor opleiding of extra pensioen.

Jan-Willem Beijk is belastingadviseur en partner bij AKD. Hij adviseert (multi)nationale ondernemingen, voornamelijk over fiscale optimalisatie. Denk aan M&A, structurering, private equity, transfer pricing en in- en outbound investeringen. Maar ook aan innovatieboxmaatregelen en andere stimulerende maatregelen

Spreker 2:
Hans van Mens
advocaat en partner bij AKD
Onderwerp: Wat wil de millennial

Talentvolle jongeren benaderen traditionele arbeidsverhoudingen vaak anders, ze binden zich bijvoorbeeld minder snel ‘voor het leven’ aan een werkgever. Alleen het bieden van een goed salaris is niet meer genoeg. Waar is een een millennial dan naar op zoek? Wat wil de millennial aan arbeidsvoorwaarden? En hoe kun je je samenwerking zo vormgeven dat er mogelijkheden zijn voor het zelf inrichten van tijd en ruimte? Wat zijn dan de ARBO-eisen? Hoe zit het dan met de (24/7) bereikbaarheid voor de werkgever? In 20 minuten word je geprikkeld om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Hans van Mens is advocaat en partner bij AKD. Hij heeft jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Inmiddels is hij volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hans treedt vooral op voor grote en middelgrote ondernemingen, woningcorporaties en instellingen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hij adviseert en begeleidt bij vraagstukken over beloningen voor topfunctionarissen (WNT en Wft) en bij reorganisaties en fusies. Ook is hij regelmatig betrokken bij vraagstellingen over overgang van onderneming, outsourcing en payrolling.

Over AKD
AKD is een full-service Benelux kantoor met ruim 475 advocaten, fiscalisten, notarissen en staf in België, Nederland en Luxemburg. AKD is voor hun cliënten de gateway in, van en naar de Benelux.

Spreker 3: Marina Simons
arbeids- en organisatie psycholoog bij BeljonWesterterp

Onderwerp: Generaties op de werkvloer
Er zijn altijd verschillende generaties te vinden geweest op de werkvloer, maar nog niet eerder troffen vijf generaties medewerkers elkaar. Iedere nieuwe generatie die de werkvloer betreedt, brengt vernieuwing en verandering mee. Generaties zijn als het ware cultuur vernieuwers, met eigen inzichten, kwaliteiten en behoeften. Op dit moment betreedt een van de grootste generaties de arbeidsmarkt: de Millennial; een grote verschuiving in de cultuur op de werkvloer. Wat betekent dit op de werkvloer? Hoe maken we daar optimaal gebruik van de kwaliteiten van de diverse generaties, hoe voldoen we aan een ieders behoefte, hoe laat je de verschillende generaties samenwerken? In 15 minuten proberen we de highlights omtrent deze vraagstukken uit te lichten.

Marina Simons, arbeids- en organisatie psycholoog, met 15 jaar ervaring op het gebied van assessments, talentontwikkeling, teamontwikkeling en HR processen. Gepassioneerd over de innerlijke drijfveren van mensen. Altijd op zoek naar talenten en kwaliteiten en kijkend naar waar en hoe deze het beste ingezet kunnen worden. 

Over BeljonWesterterp
BeljonWesterterp behoort, met bijna 30 jaar ervaring en een netwerk van kantoren door heel Nederland, tot de vijf grootste hr-bureaus in Nederland. Op betrokken wijze en met vakkundig advies en gespecialiseerde kennis van recruitment, development en interim management helpt BeljonWesterterp mensen en organisaties hun talenten en mogelijkheden optimaal te benutten.

Programma:

Dinsdag 12 mei
7:45       Aanvang
8:00       Ontbijt
8:20       Ronde 1
8:45       Ronde 2
9:10       Ronde 3
9:30       Einde

Aanmelden
Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en in het ontmoeten van hun buren is welkom. Maar vooral voor financiële managers, HR-managers en algemeen management is dit een ontbijt dat je niet wilt missen! Je kan je aanmelden door het onderstaande formulier voor in te vullen. Je kan het event veilig vanuit je (thuis)werkplek bijwonen via video- of teleconferencing tools.

CONNECTING >< FLIGHT FORUM
Taking care of good staff

When we organized this event two months ago, there was still talk of economic growth and the associated challenge of finding good employees on the labor market. However, current events have changed prospects for economic growth. Companies must quickly adapt to the new reality, but also have an eye for a future that will look different in many areas.

A month ago, companies suddenly had to work to facilitate home workplaces. Online growth was created by the '1.5-meter society' and the demand in healthcare came under even more pressure! This has led to a new impulse in production companies, IT, logistics and distribution. The challenge of 'taking care of good staff' therefore remains relevant! How do we guarantee the well-being and commitment of current staff and how do we attract new staff. These topics seem more relevant than ever.

That is why we have organized Connecting Flight Forum digitally. So, you can still network with the neighbors and plan ahead for the future of your company, safely from your (home) workplace. We would like to hear if you want to attend, because of this setup a maximum number of 18 participants applies.

3 experts will share their knowledge about the topic.

Meet the speakers

Speaker 1: Jan-Willem Beijk
tax adviser and partner at AKD

Subject: labor participation

Apart from a good salary, you can also provide people with another attractive reward package. Jan-Willem takes us into the world of employee participation. A form that is often used today to tie talent to stocks, options or bonuses. In addition, we will zoom in on the theme, how you give employees the freedom to spend their salary efficiently and in a tax-friendly manner. For example, with the cafeteria model: employees receive money, with which they can choose to spend it on a either a public transport card, a company car or bicycle, more holidays or more attention for training or extra pension.

Jan-Willem Beijk is a tax advisor and partner at AKD. He advises (multi) national companies, mainly on tax optimization. Think of M&A, structuring, private equity, transfer pricing and in- and outbound investments. But also innovation box measures and other stimulating measures.

Speaker 2: Hans van Mens
lawyer and partner at AKD

Subject: What does the millennial want

Talented young people often approach traditional labor relations differently, for example they are less likely to bind themselves "for life" with an employer. Just offering a good salary is no longer enough. What is a millennial looking for? What does the millennial want in terms of employment? And how can you design your collaboration in such a way that there are possibilities for organizing your own time and space? What are the ARBO requirements? What about the (24/7) accessibility for the employer? In 20 minutes you will be stimulated to get started yourself.

Hans van Mens is a lawyer and partner at AKD. He has years of experience in employment law and corporate law. He is now fully specialized in employment law. Hans mainly acts for large and medium-sized companies, housing corporations and institutions in education and health care. He advises and assists with issues of remuneration for top officials (WNT and Wft) and reorganizations and mergers. He is also regularly involved in questions about transfer of company, outsourcing and payrolling.

About AKD
AKD is a full-service Benelux office with over 475 lawyers, tax specialists, notaries and staff in Belgium, the Netherlands and Luxembourg. AKD is the gateway to and from the Benelux for their clients.

Speaker: Marina Simons
Organizational psychologist at BeljonWesterterp

Subject: Generations in the workplace
There have always been several generations in the workplace, but never before have five generations of employees worked together. Every new generation entering the workplace brings innovation and change. Generations are culture innovators, as it were, with their own insights, qualities and needs. At the moment, one of the largest generations is entering the labor market: the Millennial; a major shift in culture in the workplace. What does this mean in the workplace? How do we make optimal use of the qualities of the various generations, how do we meet everyone's needs, how do you let the different generations work together? In 15 minutes we try to highlight the highlights of these issues.

Marina Simons, work and organizational psychologist, with 15 years of experience in assessments, talent development, team development and HR processes. Passionate about people's inner motivations. Always looking for talents and qualities and looking at where and how these can best be used.

About BeljonWesterterp
With almost 30 years of experience and a network of offices throughout the Netherlands, BeljonWesterterp is one of the five largest HR agencies in the Netherlands. In a committed manner and with professional advice and specialized knowledge of recruitment, development and interim management, BeljonWesterterp helps people and organizations to make optimum use of their talents and possibilities

Program

Tuesday, May 12

7:45 Start
8:00 Breakfast
8:20 Round 1
8:45 Round 2
9:10 Round 3
9:30 End 

Sign Up

Anyone interested in the subject and meeting their neighbors is welcome. But especially for financial managers, HR managers and general management, this is a breakfast you don't want to miss! You can register by filling in the form above. The network event will take place via video or teleconferencing tools.