21/09

Bedrijven Flight Forum tekenen voor Samen Verduurzamen

For English, see below

EINDHOVEN – Tien bedrijven op Flight Forum tekenden vanmiddag voor Samen Verduurzamen. Hiermee spraken ze hun gezamenlijke ambitie uit en nemen ze deel aan het verduurzamen van Flight Forum tot een energiepositief business park.

PingProperties BV, Chalet Group, Torenlaan Vastgoed Beheer CV (Techtower Eindhoven), Merin, Valid, ComfortZone, ND Group BV, Van Acht Koel- en Vriesopslag, Flos en Promese zijn vooroplopers op Flight Forum op de weg naar een energiepositief business park. Met 10 bedrijven is een grote stap gezet – het merendeel doet mee – en Flight Forum hoopt dat de overige bedrijven ook gaan aanhaken.

Het initiatief Samen Verduurzamen komt van Flight Forum CV (de eigenaar van het openbaar gebied op het bedrijventerrein), dat zelf ook volop investeert in vergroening, innovatie en verduurzaming met projecten als het faciliteren en promoten van gedeeld en elektrisch vervoer en het herinrichten van het landschap en de openbare ruimte. Hiermee wil Flight Forum CV een prettige werkomgeving en een interessant vestigingsklimaat creëren voor bedrijven en hun medewerkers.

Door samen te verduurzamen, leveren Flight Forum en de hier gevestigde bedrijven een noodzakelijke en waardevolle bijdrage aan de wereld van morgen. Tegelijkertijd leveren de duurzame maatregelen een flinke kostenbesparing op.

BE+ stappenplan
1. Het realiseren van een energiepositief Flight Forum wordt gedaan samen met de stichting BE+. Dit is een stichting die zich bezighoudt met het verduurzamen, energiepositief en CO2 neutraal maken van bedrijventerreinen in Nederland. Het volgende stappenplan wordt gevolgd.
2. Benadering van bedrijven en kennismaking in startbijeenkomsten om te komen tot deelname van minimaal 70% van de eigenaren.
3. Opname van de huidige situatie en inventariseren van mogelijkheden om te verduurzamen op energiegebied.
4. Uitbrengen duurzaam energieplan aan deelnemende bedrijven met inzicht in energieverbruik en mogelijkheden voor besparing en opwekking van energie. Het energieplan kan in overleg uitgebreid worden naar een volledige energieaudit, zodat in de toekomst geen dubbel werk gedaan hoeft te worden en voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen.
5. Bespreking energieplan en ontwikkeling benodigde business case, investering van huurder, eigenaar of met financiering via stichting BE+.
6. Realisatie van verduurzamingsmaatregelen, indien nodig met financiering van BE+.
7. Evalueren en monitoren.

Scan energiepotentieel
TNO (partner in stichting BE+) voerde eerder dit jaar op basis van openbare data een energiepotentieel scan uit, in opdracht van Flight Forum CV. Dit leverde een eerste inschatting op van interessante mogelijkheden om een energiepositief FlightForum waar te maken. De scan omvat het geschatte energieverbruik per jaar, mogelijke energieproductie of -besparing van verschillende maatregelen (LED, PV, warmtepomp, etc.), de benodigde investering en terugverdientijd. De scan gaat over het gehele businesspark, maar bekijkt ook de bedrijfspanden afzonderlijk – hiervoor is gerekend met kengetallen per sector. Om deze scan accuraat en realistisch te maken voor ieder pand afzonderlijk, is opname op locatie in de volgende fase nodig.

Foto: Maaike van Agt
Fotobeschrijving v.l.n.r.: Fiona Jongejans (Flight Forum), Michel Verkijk (ComfortZone), Eric Hoekstra (BEpositief), Guido Maes (ND Group),  John Megens (Chalet Group), Do van den Heuvel (Torenlaan Vastgoed Beheer CV), Jesse Poppema (Flight Forum).

EINDHOVEN – Ten businesses at Flight Forum signed up for Sustainable Together this afternoon. In doing so they expressed their common ambition to take part in the increased sustainability and transformation of Flight Forum into an energy positive business park.

PingProperties BV, Chalet Group, Torenlaan Vastgoed Beheer CV (Techtower Eindhoven), Merin, Valid, ComfortZone, ND Group BV, Van Acht Koel- en Vriesopslag, Flos and Promese are front-runners at Flight Forum heading towards an energy positive business park. A significant step has been taken with 10 businesses – the majority is taking part – and Flight Forum hopes that the remaining businesses will also join.

The Sustainable Together initiative comes from Flight Forum CV (the owner of the public area of the business park), which itself invests heavily in greening, innovation and sustainability with projects like the facilitation and promotion of shared and electric transport and the redesign of the landscape and the public space. With this, Flight Forum CV aims to create a pleasant working environment and an interesting business environment for companies and their employees.

By promoting sustainability together, Flight Forum and the companies established here are providing a necessary and valuable contribution to the world of tomorrow. At the same time, the sustainable measures will also deliver significant cost savings.

BE+ step-by-step plan
1. The realisation of an energy positive Flight Forum takes place together with stichting BE+. This is a foundation involved in making business parks in the Netherlands more sustainable, energy positive and CO2 neutral. The following step-by-step plan will be followed.
2. Approach businesses and introduction during start-up meetings in order to achieve at least 70% participation with owners.
3. Investigation of the current situation and examination of the possibilities for sustainability in the field of energy.
4. Publication of sustainable energy plan to participating companies with insight into energy use and possibilities for saving and generating energy. The energy plan can, in consultation, be extended to a complete energy audit in order to avoid double work being done in the future and to comply with the legal requirements.
5. Discussion of energy plan and development of the necessary business case, investment of tenant, owner or with financing via stichting BE+.
6. Realisation of sustainability measures, if necessary with financiering from BE+.
7. Evaluation and monitoring.

Energy potential scan
TNO (partner in stichting BE+) carried out an energy potential scan earlier this year, based on public data, commissioned by Flight Forum CV. This provided an initial estimation of interesting possibilities for achieving an energy positive Flight Forum. The scan includes the estimated energy consumption per year, possible energy production or saving of various measures (LED, PV, heat pump, etc.), the necessary investment and payback period. The scan covers the whole business park, but also examines each individual business premises – calculations were made using key figures per sector. In order to make this scan accurate and realistic for each individual premises, the following phase will include recording on location.

Photo: Maaike van Agt
Photo description f.l.t.r.: Fiona Jongejans (Flight Forum), Michel Verkijk (ComfortZone), Eric Hoekstra (BEpositief), Guido Maes (ND Group),  John Megens (Chalet Group), Do van den Heuvel (Torenlaan Vastgoed Beheer CV), Jesse Poppema (Flight Forum).

Unieke plek met internationale allure

Businesspark Flight Forum biedt een unieke plek om zaken te doen. De architectuur, goede bereikbaarheid en inpassing in de groene omgeving zorgen voor internationale allure. De ligging in Brainport Eindhoven Regio, de ‘slimste regio van de wereld’ biedt bovendien toegang tot en aansluiting met het unieke high tech ecosysteem: van research & development tot en met productie en dienstverlening. De symbiose van business (diverse bedrijven) en park (landelijk gebied) werkt uitstekend. Op het Businesspark Flight Forum is het goed toeven!

Elies Lemkes-Straver, algemeen directeur ZLTO

Prachtige plek waar ondernemers elkaar tegenkomen

Flight Forum is een prachtig businesspark waar ondernemers niet alleen prima kunnen doen waar ze goed in zijn, maar waar ondernemers elkaar ook regelmatig tegenkomen. Dat is niet alleen zo in het bestuur van de stichting die gericht is op het parkmanagement, maar ook tijdens bijeenkomsten van het Ondernemerscontact Eindhoven Airport (OKEA). Wie op Flight Forum zijn bedrijf heeft, kan zich aansluiten bij OKEA en zo netwerken met andere ondernemers. Een extra pluspunt!

Hans-Bart Olijhoek, operations director Viggo en voorzitter Ondernemerscontact Eindhoven Airport (OKEA)

Optimaal gebruikscomfort door korte lijnen

Het Flight Forum concept voor gebiedsbeheer kent vele pluspunten: een vast aanspreekpunt, korte lijnen en uiteindelijk ook optimaal gebruikscomfort. Flight Forum is wat dat betreft luxe vergeleken met andere bedrijfsterreinen in Eindhoven. Een mooi voorbeeld van gebiedsgericht werken.

Paul Smeets, afdelingshoofd beheer openbare ruimte gemeente Eindhoven

Plezierig gebruik leidt tot echte waardecreatie

Schiphol Real Estate gelooft in businesspark Flight Forum. Investeringen in gebieden leiden alleen tot waardecreatie voor het gebied, als mensen met plezier gebruik kunnen maken van het gebied. Dat is gelukt op Flight Forum. Dankzij de groene uitstraling, de bijzondere architectuur en het parkmanagement is Flight Forum een prettig businesspark om te werken. Dat zie je ook terug in het feit dat veel bedrijven al gekozen hebben voor vestiging op Flight Forum.

Nienke Middelbeek, Alianne de Jong en André van den Berg, Schiphol Real Estate